2016 Ziraat Düşük Faizli (Sübvansiyonlu) Krediler

2016 YILI T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARAR (*)

banner255
2016 Ziraat Düşük Faizli (Sübvansiyonlu) Krediler
banner200

MADDE 1– (1) Üreticilerin tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin (TKK) kredi kullandırımına ilişkin usul, esas ve kıstaslarına uygun olmak koşuluyla; bu Kararda belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak, gerçek veya tüzel kişi üreticilere, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında olup Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görev alanı içerisinde yer alan tarımsal amaçlı kooperatiflere ve Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğüne (diğer kamu kurum ve kuruluşları hariç), Banka ve TKK tarafından 1/1/2016-31/12/2016 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) Bankaca uygulanmakta olan tarımsal kredi cari faiz oranlarından kredi konuları itibarıyla Tablo 1 ve 2'de belirtilen oranlarda indirim yapılmak ve kredi üst limitleri aşılmamak suretiyle tarımsal kredi kullandırılabilir.

(2) Birden fazla üretim konusunda kredi talebinde bulunan üreticilere kullandırılabilecek toplam kredi üst limiti krediye konu ürünlerden en yüksek kredi limitine sahip ürüne göre belirlenir. Söz konusu limit, küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği konularında faaliyet gösteren işletmelerin mevcut kapasiteleriyle uyumlu olmak kaydıyla yapacakları çok yıllık yem bitkisi üretimi konusundaki yatırımların finansmanı amacıyla bu üretim konusunun limiti kadar aşılabilir. Kredi üst limitlerinin hesaplanmasında, geçmiş kararlar kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin riskler de dikkate alınır.

(3) Sözleşmeli Üretim Modeli kapsamında, üreticiler ile imzaladığı sözleşmeler dahilinde yetiştirilen ürünü almayı garanti etmek suretiyle tarımsal üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişi üreticilere, söz konusu üretim faaliyetlerinin finansmanı amacıyla azami 10.000.000 TL'ye kadar sözleşmeli üretim kredisi açılabilir. Gerçek ve tüzel kişi üreticilerin sözleşme yaptığı üreticilere aynı üretim konusunda kredi açılmış olması durumunda, bu tutarlar gerçek ve tüzel kişi üreticilere tahsis edilecek sözleşmeli üretim kredisi limitinden düşülür. Bu kredilere, sözleşmeli üretim modeli kapsamında imzalanan sözleşmelerde yer alan üretim konuları bazında Tablo-l'de belirtilen indirim oranları uygulanır.

(4) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun risk grubu tanımına giren işletmelere bu Karar kapsamında kullandırılacak kredilerin toplamı, üretim konuları itibarıyla aşağıda belirtilen kredi üst limitlerini aşamaz. Risk grubuna giren işletmeler bu Karar kapsamında tek bir işletme kabul edilir.

(5) Tablo 1 'de belirtilen indirim oranlarının kademeli olarak uygulanacağı üretim konularında kredi kullanacak üreticiler, indirim oranlarından, kullanacakları kredi miktarına göre kademeli olarak yararlanırlar.

(6) Mevcut işletmelerin satın alınmasına yönelik kredilerde de, satın alınacak işletmenin faaliyet konusu itibarıyla yine Tablo 1 ve 2'de belirtilen indirim oranları ve kredi üst limitleri dikkate alınır.


(*) Tarımsal amaçlı kooperatiflerin bu tabloda yer almayan üretim konularına ilişkin kredi taleple de Tablo-l'de belirtilen faiz indirim oranları ve limitleri uygulanır.

(**) Kooperatif ortaklarının üretim kapasitesi ile uyumlu büyüklüklerde kredi kullandırılabilecektir.

(7) Bu Karar kapsamında kredi tahsis edilecek üreticilerin kredi değerliliklerinin ve kredi tahsis kriterlerinin belirlenmesi, kredi limitleri ve vadeleri ile yatırım döneminin tespit edilmesi, kredilerin teminatlandınlması, özkaynak oranlarının belirlenmesi, geri ödeme koşullarının tespiti ile borçlandırma, kullandırma, takip ve tahsil işlemleri Bankanın ve TKK'nın kendi usul ve mevzuat esasları dahilinde yürütülür.

(8) Kredi kullandırımlarındaki teknik kıstaslar (hayvanların cinsi, yaşı, sertifikasyona ilişkin tanımlamalar gibi) ve bu kıstaslarla ilgili değişiklikler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınarak hazırlanacak ve Resmi Gazete'de yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.

(9) 31/12/2014 tarihli ve 2014/7201 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına Ilişkin Karar kapsamında yatırım kredisi tahsis edilmiş ancak kredilerinin tamamını veya bir kısmını kullanamamış üreticiler, kullanamadıkları kısım için 2014/7201 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerinden yararlanmaya devam eder. 2016 yılında tahsis edilecek kredilere bu Karar hükümleri uygulanır.

(10) Bu Karar kapsamında kredi kullanmak suretiyle yapılan yatırımlardan sigortaya konu olabilecek varlıklar (ahır, kümes, hayvan ve benzeri) ile tarımsal ürünlerin kredi tutarı üzerinden sigorta ettirilmesi zorunludur. Kredi konusu varlığın 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında olması halinde Devlet destekli tarım sigortası aranır. Sigorta mevzuatından kaynaklanan nedenlerle (dönem uyumsuzluğu ve benzeri) kredi kullandırımı sırasında sigorta yaptırılması mümkün olmayan tarımsal ürünlerin sigortası, kredi kullandırım tarihinden itibaren azami 6 ay içerisinde tamamlanır.

Gelir kayıplarının karşılanması

MADDE 2- (1) Banka ve TKK'nın bu Karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde Bankanın cari tarımsal kredi faiz oranları ile kredi konuları itibarıyla uygulanan faiz oranları arasındaki fark esas alınarak hesaplanır. Söz konusu gelir kayıpları Hazine Müsteşarlığınca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır. Banka ve TKK, bu Kararın uygulanması sürecinde, belirlenen ödenek tutarının aşılmaması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

(2) Banka ve TKK, bu Karar ve daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin bilgileri ve vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarım, projeksiyon yapılabilmesini teminen, aylık olarak Hazine Müsteşarlığına iletir.

(3) Ödemeler, Banka ve TKK'nın, bu Karar ve daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını Hazine Müsteşarlığınca bildirilen formatta iletmelerini müteakiben gerçekleştirilir.

Gelir kayıplarının tespiti

MADDE 3- (1) Bu Karar kapsamında yapılan ödeme ve ödemeye ilişkin işlemler yıllık bazda Hazine Kontrolörleri Kurulunca incelenir. Incelemeler sonucunda düzenlenen raporlar ile yapılan tespitler Hazine Müsteşarlığı, Banka ve TKK tarafından esas alınır.

(2) 2016 yılı ile incelemesi henüz tamamlanmamış önceki yıllara ait gelir kaybı uygulamalarına ilişkin olarak raporla tespit edilmiş lehte veya aleyhte tutarlar taraflarca faiz hesabı yapılmaksızın nakden ödenir. Raporlar sonucu Banka ve/veya TKK'ya fazla ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde fazla yapılan ödeme, ilgili kurum tarafından raporla tespit edilen tutarın kendisine tebliğini takip eden 10 iş günü içerisinde Hazine Müsteşarlığının ilgili hesabına nakden ödenir. Banka ve/veya TKK'ya eksik ödeme yapıldığının tespiti halinde ise eksik yapılan ödeme, ilgili yıl bütçesinde gelir kaybı için ayrılan ödenekten Hazine Müsteşarlığınca nakden karşılanır.

(3) Gelir kaybı uygulamasının sona ermesini müteakiben, raporlarla yapılan tespitler kapsamında, taraflar yükümlülüklerini ikinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirir.

Diğer hükümler

MADDE 4- (1) Bu Karar kapsamında açılan kredilere, vadesinde/hesap devresinde/taksit vadesinde ödenmemesi halinde, vade tarihinden/hesap devresinden/taksit vadesinden itibaren geciken tutarlar için bu Karar hükümleri uygulanmaz. Vade tarihinden itibaren bu krediler Banka ve TKK mevzuatı çerçevesinde tahsil ve tasfiye edilir.

(2) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan işletmelere bu Karar kapsamında aynı konuda kredi kullandırılmaz. Kredi kullanacak işletmelerden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan faiz desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına, bu desteklerden yararlandıklanının tespiti halinde bu Karar kapsamındaki faiz desteğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair taahhütname alınır.

(3) Bu Kararda yer almayan hususlarda Bankacılık Kanunu hükümleri ile Bankanın ve TKK'nın kredilendirme usul, esas ve mevzuatı uygulanır.

(4) Bu Kararın yürürlük tarihinden önceki işlemlere ilişkin olarak tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre yapılan veya yapılmakta olan incelemeler sonucunda lehte/aleyhte tespit edilen tutarlarla ilgili olarak, bu konudaki önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararlarında yer alan mahsuplaşmaya ilişkin hükümler uygulanmaz.

(5) Banka ve TKK tarafından kendi iştiraklerine bu kapsamda kredi kullandırılamaz.

(6) Geçmiş kararlar kapsamında kullandırılan kredileri de kapsamak üzere, aynı konudaki mevcut yatırım kredisine ait anapara tutarının %30'u ödenmeden, aynı üretim konusunda (tarımsal mekanizasyon ve modern basınçlı sulama hariç), bu Karar kapsamında yeni yatırım kredisi kullandırılmaz. Kapasite artışları bu madde kapsamında değerlendirilmez.

(7) Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabında borcu bulunan üreticilere Banka ve/veya TKK tarafından bu Karar kapsamında kredi açılmaz. Ancak, Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabında kayıtlı borcu bulunmakla beraber Bakanlar Kurulu kararları kapsamında ertelenmiş borcu bulunan üreticiler ile bu hesaptaki borçlarını yapılandırarak Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Alacaklar Hesabına alınmış olan üreticilere bu Karar kapsamında kredi açılabilir.

(8) Hazine Müsteşarlığı gerektiğinde bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Karar 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığnın bağlı olduğu Bakan yürütür.

———————

(*) 16 Aralık 2015 Tarihli ve 29564 Sayılı Resmî Gazete-2015/8299 sayılı BKK T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar.banner207
YORUM EKLE
YORUMLAR
Tarımsal krediler
Tarımsal krediler - 5 yıl Önce

Sözde çifciye destek bankaya gidiyorsun hemen ev tarla ipotek isteniyor ciftcinin ipoteği olsa hangi banka olsa kredi veriyor

ciftci kredileri
ciftci kredileri - 5 yıl Önce

Selamlar butun ciftcilere, Ziraatden donum basina destek kredisi almak istedim, donume 800 tl, 11 donume 9 bin tl veriyor, 18 ay sonra 1 defada oduyorsun 12bin500 tl olarak, ama butun bahcelerimi ipotek ediyor ve ustunede saglam bir kefil istiyor fabrikada yuksek maasla calisan veya yuksek maasla emekli olan biri olmasi sart, normal sigortali bir kefilide ancak degerlendirip bir kac gun sonra belki kredi veririz diyorlar, Bu buyuk adaletsizlik degilmi soruyorum herkeze?? İnanmayana ispat edebilirim bunlari, suanda kredi alamiyorum ziraatden. Denizbank 15 donum, sekerbank 25 donumden az olan yer sahibine kredi vermiyor, k.d.z Eregli subeleri, ziraatsa K.d.z alapli subesi, inanmayan arasin sorsun,. BOYLE CİFTCİYE DESTEKMİ OLURMUS, Adalet yok

bahane
bahane - 5 yıl Önce

Ahmet bey size katılyorum benimde başıma geldi aynısı 150 dönüm tarlam var ziraat bankası senin anlattığın gibi ipe un seriyor 270 tl.de yandı kredi vermedi bu gibi şikayetlerin aslında çoğalması olması gerekir. Sisteme girebilmek için(yani sorgulama yapmak için)270 tl yatması gerekirmiş bende parayı yatırdım ev mülk olmadığı için veremiyoruz yeni çıktı şimdide sistem kabul etmiyormuş?Aslında evde var ama gözük mü yormuş .Anlaşılır gibi değil DAYIM DA YOK OLSAYDI iyi olurdu sanıyorumDDDDDDDbunu bana DİYARBAKIR BİSMİL ŞUBESİ YAZDIRDI

Kıredi
Kıredi - 5 yıl Önce

Ben tavuk çifliği almak için ziraat bankasından ikimilyon kıredi istedim bana ekspertiz roporunun yüzde yetmişbeşini veririm dedi şube oda birmilyon sekizyüzbinlira yapıyor yetmediğini söyledim iki yüzbinlirası için birbuçuk milyonluk ipitek vermeme rağmen bana kıredi verilmedi bende deniz banktan almak zorunda kaldım ziratten alsaydım iki milyonu üç milyon olarak ödeyecektim ama deniz banktan almak zorunda kaldığım kırediyi yedi yılda dört milyon olarak ödeyecem şimdi soruyorum yetkililere ben türkiye vatandaßı deyilmiyim niye ziraatten kıredi alamıyorum gidip rusun deniz bankından alıyorum bumu devletin adaleti doğuya yüzde seksenbeş hibe veriyor ben ise süsbanse kıredi alamıyorum demekki türkiyede kürt olmak gerekiyormuş adalet yok

Akman
Akman - 5 yıl Önce

Arkadaşlar bende hayvancilik yapcam ama bankalara ipotek yerine KGF ye kredi garanti fonuna devlet dosyanizin %80 ine kefil oluyor ama dosya masrafi var dosyanızı ulaştırın fazla para odemeyin

kredi vermamak için bahane
kredi vermamak için bahane - 5 yıl Önce

Pamuk kredisi çekeyim dedim pişman ettiler.Ziraat bankasına pamuk kredisi için müracaat ettim bin dereden su getirdiler 270 tl. yatır dediler yatırdım evrakları ver dediler verdim 1 hafta sonra gel kredi çıkıp çıkmayacağı beli olur.1 hafta sonra gittim efendi sistem izin vermiyor neden dedim ev arsa dairen yokmuş yani başka gelirim olmalıymış denildi ve 270 tl.Yandı. neden dedim sistem vermiyor.Ziraat bankası kredi vermemek için her türlü fırıldağı yapıyor şuna vermiyorum desenize adam gibi ha bide kefil olmayacak sın 10 yl öncede kredi kartımı 1 ay geç ödemişim daha neler şuna dayın yok mu desene!

banner151

banner251