****Bütçe Kanunu yürürlüğe girdi!

****Tarımsal desteklemelerle ilgili harcama kalemine 91.627.690.000 TL ödenek ayrıldı. 

**Tarımsal desteklemeler, “gayrisafi millî hasılanın yüzde birinden az olamaz” hükmüne rağmen diğer yıllar olduğu gibi bu yılki bütçede tarımsal destekler % 1’in altında kaldı.

**2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2023 Tarihli 32416 sayılı 1. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

**Ülkemizde bütçe 3 yıllık yapılır. Ancak sadece “Bütçe Kanunu” tek yıllık bir kanundur. Her yıl hazırlanmak zorundadır.

**Merkezi yönetim bütçesinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolüne ilişkin usul ve esasların düzenlendiği 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre bütçe; belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bu tahminlerin uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi ifade etmektedir.

**Bütçe tahmindir. İyi bir bütçe tahminlere en fazla yaklaşandır. Ek bütçe yapılırsa, iyi bir bütçe tahmini yapılmadığı söylenir.

***Bu Kanun 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girecek...

***Tarım ve Orman Bakanlığının Bütçesi 2023 yılında: 133.682.205.000 TL’dir. Tarımsal desteklemelerin içinde bulunduğu Cari Transferler (05) ödeneği 64.121.702.000 TL’dir. Bu ödeneğin tarımsal destekleme ödeneklerine ayrılan ödeneği 54.040.804.000 TL olmuştu. Ek ödenekler ile 63.379.000.000 TL’ye yükselmişti.

***Tarım ve Orman Bakanlığının Bütçesi 2024 yılında: Tarım ve Orman Bakanlığının Bütçesi: 283.124.800.000 TL’dir. Tarımsal desteklemelerin içinde bulunduğu Cari Transferler (05) ödeneği 118.986.736.000 TL’dir. Bu ödeneğin tarımsal destekleme ödenekleri ile ilgili harcama kalemine ayrılan ödeneği 91.627.690.000 TL oldu.

***Tarımsal destekleme ödeneklerine ayrılan ödenekte artış yaklaşık % 45 oldu. Ancak tarımda girdilerin çoğu ithal edilmektedir. O nedenle dolar bazında artışa bugün itibariyle bakıldığında artış yaklaşık  -% 8 ’dir. Tarımsal destekler yıl içinde ödenir. Bazı ödemelerde 2025 yılına kalır. Dolar yükselmeye devam ederse ne olacak?

***Çiftçi, tarımdan hızla uzaklaşıyor. Bu destekleme politikası ile bu hız artacaktır. Tarım sektörüne ve çiftçiye daha fazla tarımsal bütçe ayrılmalıydı. Tarım ve Orman Bakanlığı bu konuda risk planlarını hazırlamalıdır. Şimdiden önlem alınmalıdır. Topraktan, tarımdan, buğdaydan vazgeçemeyiz..

Bütçe-2

****Tarım ve Orman Bakanlığının, Yatırım Bütçesi;

Yatırımlarla ilgili, Sermaye giderleri (06) 6.887.345.000 TL ve Sermaye Transferleri (07) 107.454.020.000 TL olup, toplam 114.341.365.000 TL’ dir.

Bu konu yani yatırımlarla ilgili “2024 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar” bekleniyor. Bu kararın Ocak 15 kadar açıklanması gerekmektedir.

Devletin yatırım programına sunulan yatırım projeleri bulunur. Bu projelerden devam edenler hangisi, yeni kabul edilen projeler neler ve bunlara ayrılan ödenekler ne kadar?         

Nasıl bir uygulama yapılacak?

Bu sorularımızın cevabını alacağız.