****Tarımsal desteklemelere 54.040.804.000 TL ödenek ayrıldı. Tarımsal desteklemeler, “gayrisafi millî hasılanın yüzde birinden az olamaz” hükmüne rağmen diğer yıllar olduğu gibi bu yılki bütçede tarımsal destekler % 1’in altında kaldı.

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2022 Tarihli 32060 sayılı 1. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Ülkemizde bütçe 3 yıllık yapılır. Ancak sadece “Bütçe Kanunu” tek yıllık bir kanundur. Her yıl hazırlanmak zorundadır.

Merkezi yönetim bütçesinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolüne ilişkin usul ve esasların düzenlendiği 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre bütçe; belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bu tahminlerin uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi ifade etmektedir.

Bütçe tahmindir. İyi bir bütçe tahminlere en fazla yaklaşandır. Ek bütçe yapılırsa, iyi bir bütçe tahmini yapılmadığı söylenir.

***Bu Kanun 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girdi..

Tarım ve Orman Bakanlığının Bütçesi: 133.682.205.000 TL’dir.

Tarımsal desteklemelerin içinde bulunduğu Cari Transferler (05) ödeneği 64.121.702.000 TL’dir. Bu ödeneğin tarımsal destekleme ödeneklere ayrılan ödeneği 54.040.804.000 TL oldu.

bütçe

Tarım ve Orman Bakanlığının, Yatırım Bütçesi ise, yatırımlarla ilgili, Sermaye giderleri (06) 3.300.000.000 TL ve Sermaye Transferleri (07) 45.371.564.000 TL olup, toplam 48.671.564.000 TL’ dir.

Bu konu yani yatırımlarla ilgili “2023 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar” bekleniyor. Bu kararın Ocak 15 kadar açıklanması gerekmektedir.

Devletin yatırım programına sunulan yatırım projeleri bulunur. Bu projelerden devam edenler hangisi, yeni kabul edilen projeler neler ve bunlara ayrılan ödenekler ne kadar? Nasıl bir uygulama yapılacak? Bu sorularımızın cevabını alacağız.