Et ve Süt Kurumu, 100 bin baş besilik sığır (büyükbaş hayvan ithalatı) ile ilgili olarak bir duyuru yayınladı. Duyuruda şunlar kaydedildi: Genel Müdürlüğümüz tarafından Avrupa Birliği ülkeleri ve Güney Amerika Ülkelerinden olmak üzere aşağıda belirtilen şartlarda Besilik Sığır ithal edilecektir.

İşin miktarı: Güney Amerika Ülkelerinden 50.000 baş ve Avrupa Birliği Ülkelerinden 50.000 baş Besilik Sığırdır.

Bu miktarlar 25.000 başlık iki parti halinde ve toplam süreyi aşmamak kaydıyla teslim programında gösterilen sürelerde teslim edilecektir.

Teslim yeri ve şekli: Güney Amerika Ülkelerinden yapılacak ithalatta mallar; Kocaeli, Tekirdağ, İzmir, Mersin ve Trabzon illerinde bulunan limanlara CİF usulü teslim edilecektir.

Avrupa Birliği ülkelerinden yapılacak ithalatta mallar; deniz yolu ile yapılacak sevkiyatlarda Kocaeli, Tekirdağ, İzmir, Mersin ve Trabzon illerinde bulunan limanlara CİF usulü, kara yolu ile yapılacak sevkiyatlarda Edirne İli Kapıkule gümrüğüne DAP usulü ile teslim edilecektir.

Ödemeye ilişkin tartım: Teslim yerindeki gümrük tartısıdır.

Alım şekli: Pazarlık usulü.

Teklif verebilecekler: Yukarıda zikredilen İhracatçı ülkelerde ithalata konu alanda üretici oldukları yetkili makamlar tarafından belgelendirilmiş gerçek veya tüzel kişiler ile üretici birlikleri teklif verebileceklerdir. Üretici olmakla birlikte Türkiye'de halen Kamu İhalelerinden yasaklı konumdaki gerçek ve tüzel kişiler ile Birlikler teklif veremez.

İhale dokümanının temini: İstekliler, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı'ndan 250 Türk Lirası (varsa vergi dâhil) bedelle dosya satın almak zorundadır. Dosya içeriğinde Sözleşme örneği bulunmaktadır.

Besilik Sığırların teknik özellikleri: İthal edilecek sığırlar teslim anında 12 ay yaştan küçük, 160 ile 300 kg arası canlı ağırlıkta, Güney Amerika Ülkelerinden ithal edilecek besilik sığırların Angus, hereford, brangus, Avrupa Birliği ülkelerinden ithal edilecek besilik sığırların ise Limuzin, şarole gibi etçi veya kombina ırklar ile kendileri arasında melezleri olacaktır.

Diğer teknik şartlar ilan ekinde yer alan Teknik Şartnamede yer almaktadır.

Tekliflerin verileceği yer: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü. Ceyhun Atıf Kansu Cad.

Son teklif verme zamanı: 18 Temmuz 2016 Pazartesi günü, Türkiye saati ile 14:00 olup, sonrasında verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklif mektubu örneği ihale dokümanları arasında bulunmaktadır.

Kısmi Teklif: İstekliler işin tamamına teklif verebilecekleri gibi bir veya birden fazla kısma da teklif verebileceklerdir.

Teklif mektuplarındaki geçerli para birimi: Güney Amerika Ülkelerinden yapılacak ithalat için Amerikan Doları, Avrupa Birliği ülkelerden yapılacak ithalat için Euro'dur.

Tekliflerin dili: Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır.

Teminat: İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda teminat vereceklerdir.

Teminat, Güney Amerika Ülkelerinden yapılacak ithalat için Amerikan Doları, Avrupa Birliği ülkelerden yapılacak ithalat için Euro cinsinden olacaktır.

Teminat olarak bankalar tarafından verilen teminat mektupları veya nakit para kabul edilir. Teminatın nakit verilmesi durumunda teklife para birimi cinsinden yeterli miktarda nakit paranın kurum hesaplarına son teklif verme saatinden önce yatırılması ve dekontunun teklifle birlikte sunulması gerekir.

Teminat mektuplarının süresi en az 90 gün olmalıdır. Ayrıca ilgili mevzuata göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

Teminatların nakit olması durumunda Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün Ziraat Bankası Balgat şubesindeki; Türk Lirası olması durumunda: TR 76 0001 0013 9536 2613 0752 83 TL hesabına, Euro olması durumunda : TR 05 0001 0013 9536 2613 0760 76 € hesabına, ABD olması durumunda :TR 93 0001 0013 9536 2613 0761 41 $ hesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfı içerisine sunulması gerekir.

Tekliflerin değerlendirilmesi: İsteklilerin teklifleri, Komisyon tarafından istekliler huzurunda açılır ve açıklanır. Komisyon, alınan teklifleri değerlendirir ve isteklilerden yazılı olarak ikinci teklifleri vermeleri istenir. Komisyon ikinci teklifleri de değerlendirerek pazarlığı sonuçlandırır. Komisyon kararının onaylanmasının ve alım üzerine bırakılan istekliye tebliğinden itibaren 5 (beş ) iş günü içerisinde istekli ile Kurum arasında sözleşme imzalanır.

Sözleşme konusu malların teslimi sözleşme hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

Teklif verecek isteklilerden istenecek belgeler:

1- İsteklinin ihracatçı ülkede üretici veya üretici birliği olduğunu gösteren belge.

2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküsü,

a. Teklif verenin gerçek kişi olması halinde noter onaylı imza sirküsü,

b. Teklif verenin gerçek kişi olması halinde noter onaylı imza beyannamesi.

3- Standart forma uygun teklif mektubu.

4- Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit olarak yatırıldığına dair dekont

5- İhracatçı ülkede tanzim edilmiş resmi belgelerin apostil tasdik şerhi taşıması gerekir.

İhracatçı ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasında özel bir anlaşma bulunmuyor ve ihracatçı ülkede tanzim edilmiş belgeler üzerinde apostil şerhi bulunmuyorsa Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmiş olmalıdır.

Ödeme yeri ve şartları: Ödemeler Akreditif bankası veya satıcının hesabına havale şeklinde yapılacaktır. Ödemeler her sevkiyattan sonra malların alıcıya tesliminden sonra yapılacaktır.