TİGEM 4 bin ton yem hammaddesi alacak!

TİGEM, Gözlü Tarım İşletmesinde kullanılmak üzere 4 bin 150 ton yem hammaddesi alımı yapacağını duyurdu. Söz konusu yem hammaddesi alım ihalesi 7 Mayıs'ta yapılacak.

TİGEM 4 bin ton yem hammaddesi alacak!
banner200

Yayınlanan ihale ilanına göre, 6 kalemde yem hammaddesi alımı yapılacak. Söz konusu alınacak yem hammaddeleri ve ihale tarihine yönelik ilan şöyle: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: Genel Müdürlüğümüze bağlı Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen 6 kalem yem hammaddesi satın alınacaktır.

İHALE İLE ALINACAK YEM HAMMADDELERİ 

Konu ile ilgili şartname 250,00.-TL mukabili Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya TR 310001 2009 4080 0004 0000 20 nolu hesabına yatırılacaktır.

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir. İhale kararlarına ait her türlü vergi, damga vergisi, karar pulu, resim, harç, ve her türlü yasal ödemeler yükleniciye aittir. Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 07.05.2021 günü saat 10.30’a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Geciken teklifler dikkate alınmaz.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ nde yapılacaktır. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya İdarenin menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

TARIMDANHABER

YORUM EKLE
banner151

banner251