Çiftçi Kayıt Sisteminde mirasla kalan tarım arazileriyle ilgili çığır açacak önemli bir değişiklik yapıldı. 27.05.2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt sistemi Yönetmeliğinin 4. Maddesinin birinci fıkrasının (1) ile (m) bentleri yürürlükten kaldırıldı.

Tarımsal Üretimde Planlı Dönem 2024 güz ekiminde tam olarak başlayacak. Bu anlamda gerekli düzenlemeler her anlamda yapılmaya, üretimde planlı dönem ilgili kanunlardaki değişikliklerle desteklenmeye çalışılıyor.

Miras arazilerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle yıllardır çok önemli tarım arazileri ya ekilemiyordu ya da ekilse de kayıt altına alınamadığından devlet desteklerden faydalanılamıyordu.

Yapılan değişiklik ile hem araziler tarıma kazandırılmış olacak hem de mirasçılar arasındaki sorun çözülmüş olacak.

Örneğin, aile büyüğünüzün ölümü halinde 100 dönümlük bir arazi kaldı. İl Tarım Müdürlüğüne gidip taahhütname imzalayıp ÇKS kaydınız yapılacak. 3 yıl boyunca 100 dönüm arazide yapacağınız üretime ait her türlü devlet desteğinden faydalanabileceksiniz. Bu sırada mirasçılardan biri çıkıp arazinin yüzde 10’u bana ait dediğinde o ekim yılının sonundan itibaren 10 dönümlük kısmındaki taahhütname sona erecek. İlgili şahıs 90 dönümde üretim yapmaya devam edebilecek.

Bu sayede hem ÇKS’de kayıtlılık oranı yükseltilmiş olacak, hem tarım arazilerinin parçalanması kısa dönemli olsa da çözülmüş olacak. Bu süreçte miras paylaşılırsa taahhütname ortadan kalkacak herkes kendi hissesi oranında istediğini yapacak.

Tarımsal üretimde planlı döneme ilişkin kanunda yer alan 2 yıl üst üste ekim yapmayanların tarım arazileri kiralanabilecek düzenlemesiyle de desteklenen süreç uzun vadede tarımsal üretimi artırırken, arazilerin miras nedeniyle ekilmeme sorununu da ortadan kaldırmış olacak.

Eskiden intikali yapılmamış yani hak sahiplerine bölünmemiş arazilerde üretim yapabilmek için tüm mirasçılardan imza toplamak zorunluluğu vardı. Çoğu zaman mirasçılara ulaşılamıyor veya ulaşılsa da izin verilmiyordu. Bu nedenle araziler ekilmeyip boş kalıyor ya da kaçak ekim yapılıyordu. Yeni düzenleme her açıdan Türk tarımı için çok kıymetli.

Düzenleme hem Türk tarımı hem de çiftçiler için çok önemli olup, çiftçilerin zorlandığı birçok prosedürün ortadan kalkmış olması da oldukça sevindirici.  

Düzenlemeye göre, ölüm halinde İntikali yapılmamış arazi; tapu sicilinde kayıtlı malikin ölümü halinde miras hakkının, mahkeme ya da noterden alınmış veraset belgesinde belirtilen mirasçılar adına 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu veya 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve arazi Kullanımı Kanununun hükümlerine göre tescil işlemi yapılmamış arazileri, mirasçılık belgesi 4721 sayılı Kanunun 59. Maddesine göre başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe verilen mirasçılık sıfatlarını gösteren belge ile. Taahhütnameye konu araziler üretim yılına ait uydu görüntüleri veya tespit komisyonları tarafından yerinde kontrol edilir.

Mirasçı/mirasçılar ya da hissedar/hissedarlarca; taahhütnameye konu arazilere üretim yılı içerisinde itiraz edilmesi durumunda bu arazilere ait kayıtlar, içinde bulunulan üretim yılından itibaren taahhütname süresinin sonuna kadar, itiraz edilen hisselere tekabül eden alanlar için sonlandırılır.

Verasetten iştirak olup taahhütname ile başvurulan arazilere, hissedar/hissedarlar ve/veya mirasçı/mirasçılar tarafından itiraz edilmesi durumunda bu arazilere ait kayıtlar içinde bulunulan üretim yılından itibaren taahhütname süresinin sonuna kadar verasete konu hisselere itiraz edilen alanlar için sonlandırılır.