Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan duyuruda, 2024 yılında kenevir yetiştirmek isteyen üreticilerin 1 Ocak 2024 tarihinden başlamak üzere 1 Nisan 2024 tarihine kadar mutlaka izin müracaatında bulunmaları gerektiği kaydedildi.

Duyuruda şunlar kaydedildi: "29 Eylül 2016 tarih ve 29842 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; "Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmelikte" hükümlerine göre;

Lif, tohum, sap ve benzeri amaçlara yönelik izinli kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyen çiftçiler, 1 Ocak - 1 Nisan 2024 tarihleri arasında yetiştiricilik yapacakları yerin en büyük mülki idare amirliğine;

a) Başvuru sahibinin kenevir yetiştiriciliği amacını belirtir Ek-1'de yer alan örneğe uygun başvuru formu,

b) Çiftçinin daha önce izinsiz kenevir ekme, uyuşturucu imal etme, dağıtma, ticaretini yapma veya kullanma suçu işlemediğine, yetiştiricilik izni verilmesini müteakip bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hareket edeceğine ilişkin Ek-2'de yer alan örneğe uygun taahhütname, 

c) Üretim yılına ilişkin ÇKS belgesi,

ç) Üretim yerinin toplam yüzölçümü ile ada/parsel numarasını gösterir kroki, kadastro geçmemiş yerlerde ise ÇKS'ye uygun keşif raporu,

Süt toplama merkezlerinin modernizasyonuna yüzde 75 hibe desteği verilecek! Süt toplama merkezlerinin modernizasyonuna yüzde 75 hibe desteği verilecek!

d) Nüfus kayıt örneği, ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

e-) Bakanlığımızın 29.11.2023 tarih ve 010.07.01-12198942 sayılı talimatının 6. maddesi gereğince; sözleşmeli üretim yapan çiftçilerin sözleşmesinin bir nushasını 15 gün gereği İl/İlçe Tarım Orman Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir."