Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, Tarımdan Haber'e merkez birliğin kuruluş amacını ve yaptığı faaliyetleri anlattı.

Hayvancılıkta başarı için tüm faaliyetlerin ve sorunların kendi içerisinde tek tek ele alınarak çözüme kavuşturulması gerektiğini dile getiren Keskin, "Sütün kayıt altına alınması, kalitesinin korunması, tüketiciye hijyenik sütün sunulması konularında sütün takibi ve piyasaya arzı vb. tüm sorumlulukları 5200 Sayılı Kanun ile kurulmuş Süt Üretici Birliklerimiz yapmaktadır. Buradan sesleniyorum, süt bizim işimiz, sütün sahibi SÜT ÜRETİCİ BİRLİKLERİ’ dir" dedi. 

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin'in değerlendirmelerinde dikkat çeken başlıklar şöyle; 

SÜTBİR 2005 YILINDA FAALİYETE BAŞLADI 

"Türk tarım sektöründe faaliyet gösteren tarımsal örgütlerin mevcut yapısının, uluslararası standartlara gelmesi için AB uyum yasaları çerçevesinde 5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu kapsamında yedi (7) kurucu süt üretici birliği bir araya gelerek SÜTBİR kurularak 2005 yılında faaliyete başlamıştır.

740 İLÇEDE FAALİYET GÖSTERİYORUZ

2005 yılında 7 kurucu üye ile kurulmuş olan Merkez Birliğimiz, şu an itibari ile 297 üye birlik ve yaklaşık 250 bin üye üretici sayısı 740 ilçede faaliyet göstererek, Türkiye’nin en hızlı büyüyen üretici örgütü olmuştur.

5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu çerçevesinde SÜTBİR, ürün kalitesini iyileştirmek, pazarlama gücü arttırmak, üretici haklarını koruma altına almak ve kayıt dışı süt üretimini engellemek gibi konulardaki sorunların çözüm noktasında Tarım ve Hayvancılık sektörünün umut ışığı olmuştur.

ÇİFTÇİMİZİN YAŞAM KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN NELER YAPIYORUZ?

SÜTBİR, çiftçilerimizin yaşam koşullarını iyileştirmek, ekonomik ve sosyal yoldan kalkınmalarını sağlamak süt sektörünü geliştirmek ve ihtiyaç duyulan hususlarda eğitim vermek amacıyla;

-Üye birliklerin ürettikleri sütün ulusal düzeyde üretim planlaması yapmak,

-Sütün pazarlanmasına ilişkin kurallara uyulmasında birlik üyelerine yardımcı olmak ve üyelerini yönlendirmek,

-SÜTBİR üyesi olan süt üretici birliklerinin faaliyetlerini desteklemek, izlemek ve değerlendirmek,

-Üyelerini yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek,

-Alt birliklerin her türlü tarımsal ürünlerin üretim, değerlendirme ve pazarlama konularındaki müşterek menfaatlerini korumak, bu hususta iktisadi faaliyette bulunmak,

-Alt birliklerin faaliyetlerini koordine etmek, görevlerini üstlenmiştir.

AB normlarında ürün üretmeyi, ÜRÜNLERİ KAYIT ALTINA ALMAYI, ürüne pazar bulmayı ve kayıt dışı sütü engellemeyi görev edinen SÜTBİR, hedeflerine ulaşmak ve hizmetlerinin devamlılığını sağlamak adına, yatırımlar yaparak, üreticimize sunduğu hizmetlerle Türk tarımının güçlenmesinde lider rol oynamak arzusu ile ülke genelinde çiftçilerimizin yaşam koşullarını iyileştirmek, ekonomik ve sosyal yoldan kalkınmalarını sağlamak, süt sektörünü geliştirmek ve ihtiyaç duyulan hususlarda her yıl birlik başkanlarına ve personellere eğitimler verilmiştir.

ULUSAL SÜT KAYIT SİSTEMİ KURULDU 

SÜTBİR üyesi olan süt üretici birliklerinin faaliyetlerini desteklemek, izlemek ve değerlendirmek adına ulusal süt kayıt sistemi kurulmuştur. Alt birliklerin her türlü tarımsal  ürünlerin üretim, değerlendirme ve pazarlama konularındaki müşterek menfaatlerini koruyarak iktisadi faaliyette bulunulmuştur.

ÇİĞ SÜT TOPLAMA ARTIK BİR MESLEK HALİNE GELDİ 

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Merkez Birliğimiz arasında 21 Haziran 2018 tarihinde Çiğ Süt Toplama ve Depolama Sorumlusu Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İş birliği Protokolü imzalanmıştır. Bu protokol kapsamında meslek standartlarını oluşturabilmek amacıyla Merkez Birliğimizce gerekli çalışmalar yapılmış ve artık; çiğ süt toplama ve depolama elemanı mesleği Resmi Gazetede yayınlanarak Meslek olarak tanımlanmıştır. Sürekli eğitim Merkezi ve Belgelendirme çalışmalarımız devam etmekte olup mesleki yeterliliğe haiz kişilere sınav ve belgelendirme hizmetlerimiz tüm ülke geneline uygulanacaktır.

Bakanlığımızla ortak çalışma yapılarak üye birliklerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ve günümüz şartlarına göre alt birliklerimizin tabii olduğu tüzük revize edilmiş ve yeni tüzük’de birliklerimiz için maddi külfet olan gazete ilanı zorunluluğu kaldırılmış, 2 yılda bir genel kurul yapma olanağı sunulmuş, daha bir çok muallakta kalan konular yeni tüzükle düzenlenmiştir.

5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun 18. Maddesi uyarınca Merkez Birliğimizin denetleme yetkisi ve Genel Kurulumuzun yönetim kurulumuza verdiği yetki ile Merkez Birliğimiz bünyesinde, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı kurulmuş akabinde Rehberlik ve Teftiş Kurulu yönetmeliği hazırlanmıştır. Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı tarafından genel denetim maksadıyla üye birlikler ziyaret edilmiş, yapılan işlemlerin kanun ve tüzüğe uygunlukları incelenmiş, tespit edilen hata ve noksanlıklar birlik yetkililerine iletilmiştir.

Üye birliklerimizin mevzuat kapsamına iş ve işlemlerini en iyi şekilde yapmaları için rehberlik hizmetimiz devam etmektedir.

ULUSAL SÜT KONSEYİ'NDE İKİ TEMSİLCİMİZ VAR 

Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulunda yer alarak üye birliklerimiz ve üreticilerimizin hakları temsil edilmiş ve savunulmuştur. Şu an itibari ile Ulusal Süt Konseyinin Yönetim Kurulunda 2 temsilcimiz bulunmaktadır. SÜTBİR, 2009 yılında Türkiye de ilk defa ulusal süt kayıt sistemini kurarak kayıt dışı üretimin engellenmesini hedeflemiş ve Türkiye genelinde üretilen sütü kayıt altına almaya başlamıştır.

ULUSAL SÜT KAYIT SİSTEMİ İLE SÜT KAYIT ALTINA ALINMAYA BAŞLADI 

2009 Yılında Ulusal Süt Kayıt Sistemi faaliyeti başlamıştır. USKS Türkiye de üretilen sütü kayıt altına alan bir sistem olup, üreticinin sütü sağmaya başladığı andan itibaren tüketiciye gelene kadar ki evreleri kapsayan her türlü firma, toplayıcı, soğutma tankı, üretici bilgilerinin ve verilerinin tutulduğu Ulusal düzeyde kullanılabilen online bir sistemdir. Ulusal Süt Kayıt Sistemi sayesinde; Kayıt dışılık azalıyor, altyapı sağlamlaşıyor, planlama ve pazarlama hizmeti sağlanıyor, kalite standartları gelişiyor, vergi kaçağı önleniyor, üreticinin kaybı engellenerek ve  kamuya veri tabanı oluşturulmaktadır. Merkez Birliğimiz sayesinde Ulusal Süt Kayıt Sistemi devletimize ve sektöre kazandırılmıştır.

Buna bağlı olarak sütün sağımdan, sanayiye işlenmesi için fabrika ve işleme tesislerine girdiği ana kadar geçen evrelerde hijyen konusunda faaliyetlerimiz bulunmaktadır. Birliklerimiz üreticilere gerekli iş ve işlemler hakkında bilgi verdikleri gibi SÜTBİR, bakanlığımızla yapmış olduğu protokol çerçevesinde, “süt hijyeni” eğitimi verilmesi konusunda gerekli girişimleri de başlatmıştır. Bakanlığımızın Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi ile eğitim programının uygulanması hakkında gerekli eğitimlerin verilmektedir.

SÜTÜN DEĞER FİYATTAN PİYASAYA ARZ EDİLMESİNE ÖNEM VERİYORUZ 

Sütün değer fiyattan piyasaya arz edilmesi” gerekliliği üzerinde önemle duruyoruz. 2009 yılında merkez birliğimizin de katkıları ile ulusal süt konseyi kuruldu. Konseyin kuruluş gayesi çiğ süt ile alakalı politikaların belirlenmesi gibi konular olmakla beraber konseyi oluşturan üretici-sanayici ve bakanlıkça çiğ sütün taban referans fiyatının belirlenmesi sağlandı. Bugün itibarı ile çiğ süt ile alakalı politikalar ve başta fiyat istikrarı olmak üzere, merkez birliğimizin de kuruculuğunu yaptığı ve üye olarak devam ettiği ulusal süt konseyi tarafından belirlenmekte ve dönemsel olarak belirlenen çiğ süt fiyatı ülkemizin her köşesinde uygulanmaktadır.

Bakanlığımızın yayınladığı mevzuatlara uygun olarak sütün toplanması ve depolanması konularında da birliklerimiz, Gıda Kodeksine uygun olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Bilindiği gibi süt sağımdan en geç 2 saat içerisinde soğuk zincir içerisine girmelidir. Süt hızlı bir şekilde bozulmaya maruz kalan kıymetli bir üründür. Kalitesinin korunması, bakteri sayısının en düşük seviyede tutularak işlemeye alınması gereklidir. Bunun için birliklerimiz, üreticilerimizin sütlerinin, soğuk zincire girmesini sağlamaktadırlar. Birliklerimize üye olan üreticilerimiz başta olmak üzere süt üreticilerinin, birliklerimiz kanalı ile pazarladıkları sütlerin kalitelerinin korunması, daha iyi bir fiyatla satabilmesi için çalışmalarımız daima devam edecektir.

HAYVANCILIKTA FAALİYETTE BULUNAN ÖRGÜTLERİN GÖREV TANIMLAMALARI YAPILMALI 

Hayvancılıkta ülke olarak başarılı olmak için öncelikle kurumların kendi görev alanlarına çekilerek, herhangi bir yanlışlığa meydan vermeden sürdürülebilir faaliyet içerisine girmelidirler. Hayvancılık faaliyetinde bulunan örgütlerin görev tanımlamaları yapılmalı ve bu görev tanımlamaları kendi kuruluş kanunlarında belirlenen görevleri kapsamalıdır.

ÜRETİCİ VE BİRLİKLERİN DESTEKLENMESİ GEREKİYOR 

Ekonomin temel prensibi olan arz-talep dengesinin kurulmasının yanında, bu sektörde çalışan ve geçimini sağlayan herkesin düşünülmesi gerekir. Bu güne kadar yaşanılan aksaklıklar ve noksanlıkların giderilmesi yanında stratejik bir ürün alan sütün üretimi, piyasaya arzı ve işleme tesislerine girişine kadar her aşamada takip edilmesi, üreticilerin ve birliklerin desteklenmesi gereklidir. Çiğ süt üretiminin kamu tarafından da desteklenmesi gerekmektedir.

SÜTÜN SAHİBİ SÜT ÜRETİCİ BİRLİKLERİ'DİR 

Hayvancılıkta başarı için tüm faaliyetlerin kendine özgün yapılarına göre kendi içerisinde sorunlar tek tek ele alınarak çözüme kavuşturulmalıdır. Bakanlığımız eğitim, alt yapı kurma ve yeni işletmelerin devreye alınması aşamalarında desteklemelerin miktar ve şeklini düzenleyebilir.

Sütün kayıt altına alınması, kalitesinin korunması, tüketiciye hijyenik sütün sunulması konularında sütün takibi ve piyasaya arzı vb. tüm sorumlulukları 5200 Sayılı Kanun ile kurulmuş Süt Üretici Birliklerimiz yapmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığımızın bizlere vereceği görevleri yerine getirecek alt yapıya ve koordinasyona sahip örgüt konumdayız.

Burdan yine sesleniyorum, süt bizim işimiz, sütün sahibi SÜT ÜRETİCİ BİRLİKLERİ’ dir. Devletimizin işimizle ilgili vereceği her türlü göreve talibiz. Sorumluluk başarıyı, başarı üretmeyi hedefler.