Kırsalda Tarım ve Gençlik

FAO verilerine göre, 2050 yılına kadar küresel nüfusun 9 milyara ulaşacağı tahmin edilirken, bu nüfus içerisinde 15- 24 yaş arasındaki gençlerin sayısının 1,3 milyara ulaşacağı bekleniyor.

Kırsalda Tarım ve Gençlik
banner200

Beklenen bu genç nüfusun çoğu, nüfusunun yarıdan fazlası kırsal alanlarda yaşayan Afrika ve Asya kıtalarındaki gelişmekte olan ülkelerde doğacak olanlardır (UNDESA, 2011). Kırsaldaki genç nüfus sosyal ve ekonomik olarak oldukça ciddi zorluklarla karşı karşıyadırlar.

KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

Bu zorlukların başlıcaları; işsizlik, yoksulluk ve sosyal yaşama dair olanlardır. Kırsaldaki gençlerin bu zorlukları aşmak için var olan potansiyellerini ve enerjilerini tarımsal üretimde kullanmalarının sağlanması ile insanlığın ve kendilerinin varlığını sürdürebilmesindeki en önemli faktörlerden birisi olan gıda güvenliğine önemli katkılar sağlayacaktır.

Dünya Bankası'nın iklim değişikliği ve küresel yoksulluk üzerine etkileriyle ilgili son raporunda; dünyada 900 milyon yoksul insan mevcut olup, buna ilave olarak 2030 yılına kadar 100 milyon insanın daha yoksulluk tehdidi altında olacağı açıklandı. Küresel nüfusun yoksulluk ve açlık tehdidi altında bulunması, özellikle kırsal alandaki genç nüfusun tarımsal üretime aktif olarak katılımlarını zorunlu kılmaktadır.

KIRSAL GENÇLİĞİN İSTEKSİZLİĞİ

Bu zorunluluk da, kırsal alandaki gençlerin tarım sektörünü ürettikleri ve gelir sağlayarak yaşam koşullarını iyileştirdikleri bir çalışma alanı olarak görmelerini gerektirmektedir. Ancak dünyanın her yerindeki kırsal alanlarda yaşanan ortak sorun, gençlerin bu sektöre aktif katılım sağlamaktaki isteksizlikleridir. Kırsaldaki gençliğin bu isteksizliklerinin altında yatan başlıca zorluklara bakacak olursak;

Kırsaldaki gençlerin ve özellikle genç kadınların kırsal işgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılamada gerekli olan tarımsal üretimdeki becerilerini geliştirecek yeterli niteliklere sahip olmamaları,

Kırsaldaki gençliğin tarımsal eğitim ve öğretime erişim zorluğu ve dolayısıyla girişimci yönlerini geliştirememeleri,

Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin kırsalındaki genç kadınların miras hukuku ve bazı geleneksel kurallar nedeniyle tarım yapabileceği arazilere sınırlı erişim sağlayabilmeleri,

Kırsaldaki gençliğin finans konusundaki bilgi yetersizlikleri ve teminat sorunları nedeniyle finans kaynaklarına ulaşmada zorluk yaşamaları,

Kırsalda tarımsal üretim faaliyetlerinden elde edilen gelirin gençlerin istedikleri düzeydeki sosyoekonomik yaşam koşullarını sağlamadaki yetersizliği,

Kırsaldaki gençlerin tarım sektörüne ilişkin politikaların yapılması sürecine sınırlı düzeyde katılım sağlamalarıdır.

Kırsal alandaki gençlerin tarım sektörüne aktif katılımlarının sağlanması için; bu zorlukların aşılmasına ilişkin çözüm önerileri yaş, cinsiyet ve coğrafik bölgeye göre oluşturulan genç nüfus istatistikleri dikkate alınarak oluşturulmalıdır.

BAŞLICA AKTİVİTELER NELER OLMALI?

Kırsaldaki gençlerin kırsal alanların gelişmesine aktif olarak katılımlarının gerçekleşmesinde yapılabilecek başlıca aktiviteleri şu şekilde sıralayabiliriz :

Kırsalda tarımsal faaliyetlerde bulunacak olan gençlerin ihtiyaçları olan ve hayati öneme sahip olan doğru bilgiye ulaşmalarının sağlanması,

Modern tarım sektörünün ihtiyaçlarına cevap verebilecek olan entegre eğitim yaklaşımlarının geliştirilmesi,

Kırsalda elde edilen tarımsal ürünlerin katma değerini arttırmaya yönelik gıda işleme ve paketleme gibi alanlarda gençlerin eğitilmesi,

Kırsaldaki genç girişimciler tarafından üretilen ve katma değeri yüksek olan tarımsal ürünlerin pazar imkânlarının araştırılması ve bu pazarlara ulaşımın kolaylaştırılması,

Kırsaldaki gençlerin tarım sektörüne aktif olarak katılmalarını teşvik edecek bilişim teknolojileri, gençlik projeleri ve programlarının oluşturulması,

Kırsaldaki gençliğin tarımsal üretimde kendilerini geliştirebilmeleri için teknik ve iş eğitim merkezlerinin oluşturulması,

Kırsal alanların kalkınmasında gençlerin aktif olarak katılımlarının sağlanması için, tarımsal örgütlerin ve diğer sivil toplum kuruluşlarının rollerinin güçlendirilmesine yönelik adımların atılması,

Kırsaldaki gençliğin tarımsal örgütlenmeye aktif olarak katılmalarının ve özellikle yönetimde söz sahibi olmalarının teşvik edilmesi,

Kırsalda özellikle tarımsal üretici örgütleri aracılığı ile tarım sektöründe genç girişimciliğin teşvik edilmesi,

Kırsaldaki gençler arasında tarımsal aktivitelerle ilgili işbirliği ve ilişkileri güçlendirecek bir internet ağının oluşturulması,

Devletlerin, yerel yönetimlerin ve özel sektörün gençlerin de dahil olacağı tarım sektörünün kalkınma ve sürdürülebilirlik sürecine katılımlarının sağlanması,

Devletlerin gençlerin kırsal alandan şehirlere göç etmelerini azaltacak ve tarım sektörüne ilgilerini arttıracak uygun gençlik kalkındırma programlarının hazırlanarak gençlerin güçlendirilmesi yönündeki çalışmalara ağırlık verilmelidir.

Kırsaldaki gençliğe yönelik olarak yukarıda sıralanan çalışmaların hayata geçirilmesiyle, gençler tarım sektörü ile ilgili politikaların ve programların hazırlanmasında, uygulanmasında, izlenmesinde ve değerlendirmesinde aktif olarak yer alacaklardır. Böylece, dünyadaki artan küresel nüfus ve azalan tarımsal üretime karşı, kırsaldaki gençlik gelecek kuşakların gıdaya daha kolay erişimlerinde ve kırsal alandaki yaşam standartlarının sosyoekonomik açıdan yükselmesinde hayati rol oynayacaklardır.

Kaynak: Dr.Nezaket CÖMERT / Ziraat Yüksek Mühendisi / nezaketcomert@yahoo.com / Köy-Koop Haber

YORUM EKLE
banner151

banner251