​​Ar-Ge Destek Programı 19. Proje Çağrısı kapsamında proje başvuruları 24 Ocak 2024 -29 Mart 2024 tarihleri arasında kabul edilecektir. Başvuru kabulleri 29 Mart 2024 Cuma günü saat 18.00 itibarıyla sona erecektir. 

SON BAŞVURU TARİHİ 29 MART

(SonBaşvuru: 29 Mart 2024 Cuma günü Saat 18:00)

TarımveOrmanBakanlığıAr-GeDestekProgramı19.ProjeÇağrısıkapsamındaproje

başvurularıkabuledilecektir.

Ar-GeDestekProgramı 19. Proje Çağrısıkapsamında;

a)  Üniversiteler,

b)TÜBİTAKAr-Ge Birimleri,

c)  Sivil toplum,meslekve çiftçikuruluşları(dernek,vakıf ve bunların iktisadiişletmeleri,oda,borsa, birlik veüst birlikleri/iktisaditeşekkülleri,kooperatifler),

ç)Özelsektörkuruluşları(13/1/2011tarihlive6102sayılıTürkTicaretKanununauygunolarakticaretsicilinetesciliyapılmış,TürkiyeTicaretSiciliGazetesindekaydıbulunansermaye şirketleri) başvuruyapabilecektir.

Yukarıdabelirtilenlerharicindekikurum/kuruluşlarvegerçekkişilerinprojebaşvurularıdeğerlendirme dışı bırakılacaktır.

Çağrıkapsamındabaşvuruyapılacakprojeninkonusununinternetsayfasındabelirtilen

19. Proje Çağrısı ÖncelikliAr-GeKonularıkapsamında olmasıgerekmektedir.

YürütücükurumtürünegöreKDVhariçBakanlıkdesteküstlimitleriveoranları

aşağıda özetlenmiştir:

BaşvurudaBulunacakKurum/KuruluşTürü

BakanlıkDestek

Üst Limiti(TL)

BakanlıkDestekOranı(en fazla)

Üniversiteler veTÜBİTAK Ar-Ge birimleri

300.000

%100

Sivil toplum,meslek ve çiftçikuruluşları

300.000

%70

Özelsektör kuruluşları

3.000.000

%70

19.ProjeÇağrısıkapsamındayapılacakprojebaşvurularındaprojeortaklığıbulunmasızorunludur.“TarımEkonomisi” başlığıaltındayeralanbeşadet öncelikli konukapsamındakiprojeleriçinyapılacakbaşvurulardaiseprojeortağızorunluluğubulunmamaktadır.

Ortaklıkşartıbulunanprojelerdekiortaklıklara ilişkin kurallar ise şöyledir:

Ø  ÜniversitelerinveTÜBİTAKAr-Gebirimlerininyürütücükurumolarakbaşvurabilmeleriiçindestekprogramınabaşvurmayahaizenazbirözelsektörkuruluşu(13/1/2011tarihlive6102sayılıTürkTicaretKanunu’nauygunolarakticaretsicilinetesciliyapılmış,TürkiyeTicaretSiciliGazetesindekaydıbulunansermayeşirketleri)ile ortaklıkyapmalarızorunludur.Buortaklıkşartısağlandıktansonradiğerkurum/kuruluşlarda projede ortak olarakyer alabilir.

Ø  Özelsektör,siviltoplumvemeslekkuruluşlarınınyürütücükurumolarakDestekProgramınabaşvurudabulunabilmeleriiçinenazbirenstitü(TAGEM’ebağlıenstitülerile TAGEMtarafındanaraştırmayetkisiverilmişBakanlıkbirimlerilistesine Programa aitinternetsayfasındanulaşılabilir)ileortaklıkyapmalarızorunludur.Buortaklıkşartısağlandıktan sonradiğerkurum/kuruluşlar daprojede ortakolarakyer alabilir.

BAŞVURUADRESİ

TarımsalAraştırmalar vePolitikalar GenelMüdürlüğü(TAGEM)

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir Yolu 10. km, 06800 Çankaya/ANKARA

BAŞVURUTAKVİMİ

19.Çağrıkapsamındakiprojebaşvuruları24 Ocak 2024 –29 Mart 2024tarihleriarasındakabuledilecektir.Başvurukabulleri29 Mart 2024Cumagünüsaat18.00itibarıyla sona erecektir. 

BAŞVURU USULÜ

TarımveOrmanBakanlığıAr-GeDestekProgramı19.ÇağrıkapsamındaProjebaşvurusundabulunmakiçinöncelikleProgramaaitinternetsayfasındayeralan“AraştırmaveGeliştirmeDestekProgramınaİlişkinTebliğ”(TebliğNo:2023/6),“AraştırmaveGeliştirmeDestekProgramıUygulamaYönergesi(2023/5)”ve“ProjeHazırlamaveBaşvuruKılavuzu”dikkatlice okunmalıdır.

Dahasonrainternetsayfasındakidokümanlarindirilerekdoldurulmalıveaşağıdabelirtilengereklidiğerbelgelerilebirliktebaşvuruklasörü(kartonklasör)içerisindeyukarıdabelirtilenbaşvuruadresineengeçsonbaşvurutarihindeulaşacakşekildeelden,kargoveyapostayoluileulaştırılmalıdır.E-posta,faksvebenzerişekildegönderimlerkabuledilmeyecektir.Posta,kargoveyabaşkasebeplerdenkaynaklanangecikmelerdenTAGEMsorumluolmayıpkargoveyapostailegönderilenprojebaşvurularınınkargoya/postayaveriliştarihiyerineTAGEM’eulaştığıtarihesasalınacaktır.ProjebaşvurudönemisonaerdiktensonraTAGEM’e ulaşan projeler değerlendirmeyealınmayacaktır.

Başvuruklasöründe yer almasıgereken formve belgeler aşağıda belirtilmiştir:

a)     BaşvuruSahibiKurum/Kuruluş(YürütücüKurum) ÜstYazısı

TarımsalAraştırmalarvePolitikalar GenelMüdürlüğü(TAGEM)’ne hitabenyazılacak

olup Programa ait internet sayfasında yer alan üst yazı örneğinden yararlanılabilir.

b)      Proje Formunun yazıcı çıktısı

ProjeFormuhazırlanırkenstandartformatınabağlıkalınmalı,formdayapılanbilgilendirme veyönlendirmelere titizlikle uyulmalıdır.Proje formuna metinler Times NewRomanyazıkarakterinde,12puntoveteksatıraralığıyla yazılmalıdır(şekil,grafik,tablovematematikselifadeler için okunabilirliğiartırmakamacıylayazıboyutudeğiştirilebilir).

ProjeFormudoldurulduktansonrabirnüshayazıcıçıktısıherkağıdateksayfaolacakşekildealınmalı,dahasonraformdaki“KabulveTaahhütBeyanları”bölümüimzalatıldıktansonrapoşetdosyakullanılmadanbaşvuruklasörüiçerisinedelgeçvasıtasıyladelinmeksuretiyleyerleştirilmelidir.

Not:KörProjeFormu’nunyazıcıçıktısıklasöre eklenmeyecek sadecedijitalolarak

hazırlanacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı, destek ödemelerini hesaplara yatırdı! Tarım ve Orman Bakanlığı, destek ödemelerini hesaplara yatırdı!

c)      Özgeçmişler

Projeyürütücüsü,danışmanvearaştırmacılarınherbiriiçinbeşsayfayıgeçmeyecekşekildekısavesadecekonuileilgilibaşlıcayayınlarınlistesineyerverilenözgeçmişlereklenmelidir.

d)      Ortaklıkbeyannamesi

Projelerdeyapılacakbaşvurulardaprojeortağıbulunmasızorunluolduğundan(19.ProjeÇağrısıÖncelikliAr-Ge Konuları”nda “TarımEkonomisi”başlığıaltındayeralanbeşadetönceliklikonukapsamındaolanprojeleriçinyapılacakbaşvurulardaprojeortağızorunluluğubulunmadığındansadeceprojedeortaklıkbulunmasıhalinde)bubeyannamedoldurulmalı,tümortakkurumyetkililerinceimzalanmalıvebaşvuruklasörüneeklenmelidir.

e)      Proforma faturalar/teklif mektuplarıve teknikşartnameler

Projebütçesindenalınmasıöngörülenmakine-teçhizat(teknikşartnamesiylebirlikte)vesarfmalzemelereilişkinpiyasarayiçlerinigösterirvebaşvurudönemindealınmışproformafatura,teklifmektubuvebenzeribelgelerden biradetasıl/fotokopibaşvuruklasörüneeklenmelidir.

f)       Hizmet alımı belgeleri

Projebütçesindengerçekleştirilmesiöngörülenherbirhizmetalımıkalemiiçinproformafatura,teklifmektubu,sözleşmevebenzeribelgelerdenbiradetasıl/fotokopibaşvuruklasörüneeklenmelidir.

g)      Etik kurulizinbelgesi

Projelerde,anket,mülakat,odakgrupçalışması,deneyvebenzeriyollarlaveritoplanmasınıve/veyainsanvehayvanların(materyal/verilerdâhil)deneyselyadadiğerbilimselamaçlarlakullanılmasınıöngörmesidurumundaetikkurulizinbelgesibaşvuruklasörüne eklenmelidir.

h)     Türkiye TicaretSiciliGazetesive imza sirkülerifotokopileri

Özelsektörkuruluşlarınınprojedeyürütücükurum/projeortağıkurumolarakyeralmasıdurumunda,tüzelkişiliğinortakları,üyeleriveyakurucularıiletüzelkişiliğinyönetimindekigörevlileribelirtenTürkiyeTicaretSiciliGazetesinin ve tüzelkişiliğinyetkililerineaitimza sirkülerininfotokopileribaşvuruklasörüneeklenmelidir.

Yukarıdaki bilgilerintamamınınbirTicaretSicilGazetesindebulunmamasıhalinde,bubilgilerintümünügöstermeküzereilgiliTicaretSicilGazetelerininfotokopileribaşvuruklasörüneeklenmelidir.

i)        Projeyürütücüsününöğrenimdurumunugösterirmezuniyetbelgesininçalıştığı/projeyürütücüsükurumonaylıörneği ile nüfuscüzdanı/T.C.KimlikKartıfotokopisi

Projeyürütücüsünün,enazyükseklisansmezunu(hazırlıksınıflarıhariçenazbeşyıllisanseğitimiyapılanfakültelerdenmezunolanlaryükseklisansmezunukabuledilir)olduğunadaire-devletüzerindenalınanmezunbelgesiveyaçalıştığıkurum/yürütücükurumtarafındanonaylımezuniyetbelgesi/diplomaörneğiveTürkVatandaşıolduğunugösterirnüfuscüzdanı/T.C.KimlikKartıfotokopisi başvuru klasörüne eklenmelidir.

j)        Projeyürütücükurumunveyaprojeortağıkurumunpersoneliolmayanprojeyürütücüsünün,araştırmacılarınveyardımcıpersonelinçalıştığıkurumdanalınmışprojede görev almasınınuygunolduğunugösteriryazı

Projeyürütücüsü,araştırmacıveyardımcıpersonel,projeyürütücüsü/ortağıkurumunpersoneliolmakzorundadeğildir.Ancakbudurumdaçalışılankurumdan/kuruluştan,projedegörevalmasınınuygunolduğunugösterirbiryazıalınarakbaşvuruklasörüneeklenmelidir.

k)      Yürütücükurumuözelsektörkuruluşlarıolanprojeleriçin2023yılınetsatıştutarını(ciro) gösterirbelge

Başvurudabulunanyürütücükurumözelsektörise;kendisininve/veyavarsaözelsektörortağınınvergidairesindenalınmış2023yılındakinetsatıştutarını(ciro)gösterirbelge/belgeler başvuru klasörüne eklenmelidir.

l)        Yürütücükurumolarakbaşvurudabulunanveyaprojeortağıkurumolanözelsektör/siviltoplumvemeslekkuruluşlarının,projeyiyapabilecekveçıktılarınıticarileştirebilecekfizikselaltyapı(bina,laboratuvarveüretimileilgilimakine-teçhizat)durumunugösterirfotoğraflarve/veyavarsademirbaş kayıtları

Tarımekonomisikonularındakiprojelerhariçolmakprojeyürütücüsü/ortağıkurumolaraközelsektör/siviltoplumvemeslekkuruluşlarınınyeraldığıprojelerde,bukuruluşlarınprojeyiyapabilecekveçıktılarınıticarileştirebilecekfizikselaltyapıya(bina,laboratuvarveüretimileilgilimakineteçhizat)sahipolduğunugösterirfotoğraflarve/veyavarsademirbaşkayıtları başvuru klasörüne eklenmelidir.

m)   Proje Formu ve eklerin yer aldığıCD,USBve benzeriveri depolama birimi

ProjeFormuveKörProjeFormunundijitalkopyalarıiletümeklerintaratılmışhalibiradetCD,USBvebenzeriveridepolamabiriminekaydedilerekbaşvuruklasörüneeklenmelidir.

Veri depolama birimine eklenecek ProjeFormuileKörProjeFormununWordformatında,eklerinisetaratılmış(pdf, jpeg, png vb.)formatında olması gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.