Karaman İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda şunlar kaydedildi:

"16.03.2015 tarihli ve 2015/7495 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan 2015 yılında yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar gereği; 27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2015/21 nolu "Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğin; 16 ncı maddesi 1 inci fıkrasına göre İlimiz Merkez İlçeye ait köy ve beldelerden 11 Mart 2016 tarihine kadar müracaat eden çiftçilerimizin hububat ve baklagil ürünü müstahsil makbuzları(satış) ile ilgili bilgiler İl Müdürlüğümüz tarafından Bakanlığımız Tarım Bilgi Sistemi, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne aktarılmıştır.

Sistemden alınan ve her köy için hububat ve baklagil fark ödemesi desteği (1. fark) hak edişlerine esas teşkil edecek çiftçi detayındaki icmaller(icmal-1) 14-19 Mart 2016 tarihleri arasında kendi köyünde/mahallesinde, İl Müdürlüğümüz ve Merkez Ziraat Odası Başkanlığı'nda olmak üzere 5(beş) gün askıya çıkartılmıştır.

Çiftçilerimizin öncelikle askı belgelerinde isimlerinin bulunup bulunmadığını (Baba Adı, Doğum tarihi, T.C. kimlik/Vergi numaraları), Ürün Grubu, Desteğe Tabi Üretim Alanı(da), Satış Miktarı(kg) ve toplam destekleme miktarları ile ilgili bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Maddi hatalara ilişkin olarak yazılı itirazlar askıda kalma müddetince 5(beş) gün içerisinde İl Müdürlüğümüze yapılacaktır.

İtiraz olmadığı takdirde icmallerin kesinlik kazanacaktır. Çiftçilerimizin mağdur olmamaları için askı cetvellerinin mutlaka kontrol etmeleri gerekmekte olup, aksi takdirde askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilecektir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacak ve herhangi bir hak doğurmayacaktır."