Bakanlık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi kapsamında hibe almaya hak kazananlar için asil liste yayımlanmıştır. Liste, 17 Nisan 2023 – 24 Nisan 2023 tarihleri arasında 5 iş günü süreyle İl Müdürlüğü internet sitesinde ve askı listesinde yayımlanacaktır. Hak sahiplerine ayrıca bildirim yapılmayacaktır. Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazananlar, 24 Nisan 2023 – 23 Mayıs 2023 tarihleri arasında Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. Ayrıca, belirtilen belgelerin sunulması gerekmektedir. Belgeleri sunmayan başvuru sahipleri hibe sözleşmesi imzalayamayacaklardır.

Amasya Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yaptıgı açıklama ;

SUNULMASI GEREKEN BELGELER

Aşağıdaki belgeler hibe sözleşmesi imzalanmadan önce İl Müdürlüğüne sunulmalıdır. Bu belgeleri sunmayan başvuru sahipleri ile hibe sözleşmesi imzalanmaz.

a) Veri giriş sistemine yüklenen belgelerin asılları,

b) Teminat mektubu veya nakit teminatın dekontu,

c) SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ve vergi borcu olmadığına dair belge (Güncel Tarihli)

ç) Adli sicil kaydı, (Güncel tarihli)

d) Yatırım yerinin ipotekli, şerhli, icralı olmadığına dair tapu müdürlüğünden veya web tapudan alınmış güncel belge, (Tapu Takyidat Belgesi)

e) Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki projeler için yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki yatırımlar için yapı kullanım izin belgesi,

f) Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurularda, mevcut tesisin faaliyeti ile ilişkili olarak bankalarca başvuru sahibi adına daha önce kullandırılan kredi nedeniyle konulan ipotek için ilgili bankadan geri ödemelerin düzenli yapıldığına dair belge,

g) Tarımsal kooperatifler hariç, tüzel kişi başvurularında tüzel kişiliğe ait sermaye pay oranlarını gösteren en son yayımlanmış ticaret sicil gazetesi onaylı sureti,

ğ) İlgili meslek odalarına kayıtlı kişiler tarafından hazırlanan ve tasdik edilen; makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine ait teknik şartnameyi, metraj ve keşfi, makine yerleşim planını içeren ve bina büyüklüğü ile alınan makinelerin uyumlu ve üretim aşamalarında gerekli olduğuna dair teknik rapor,

h) Güncel uygulama rehberi eklerinde yer alan başvuru konusu ile ilgili taahhütnameler, (Genel Taahhütname Noter Onaylı olmalıdır)

ı) Satın alma belgeleri

Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı’dan 2 milyar 150 milyon liralık tarımsal destek ödemesi açıklaması! Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı’dan 2 milyar 150 milyon liralık tarımsal destek ödemesi açıklaması!

j) Hibe Sözleşmesi Döner Sermaye Ücreti Makbuzu