Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Derneği Kars İl Başkanı Selçuk Aktaş, tarım danışmanlarının tarımın dinamik gücü, tarımda AR-GE ve inovasyonun anahtarı olduğunu kaydetti. Aktaş, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini, mevzuat hükümleri doğrultusunda, tarımsal İşletmelere, tarımsal üretim, işletme ve pazarlama sürecinin bütün aşamalarında karşılaştığı problemler ve bunların birbirleriyle ilişkileri hakkında fikir sahibi olmasını, geliştirilen teknolojileri kullanmak suretiyle bu problemleri çözebilecek bilgi ve beceri kazandırılmasını, bunların sonucunda yaşam standardının yükseltilmesini amaçlayan eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri olarak  ifade etti.

Kırsal kalkınma süreci içerisinde ekonomik ve sosyal fayda sağlaması açısından tarımsal yayım danışmanlık hizmetleri, tarım danışmanlarına önemli görevler üstlendirdiği, tarım kesiminde bilginin elde edilerek bu bilginin geliştirilmesi, paylaşılmasında büyük öneme sahiptir. Bu sebeple tarımsal işletmelerin, tarımsal üretimin gerçekleştirilmesi aşamasında bilgi kaynaklarını nasıl kullandıklarının bilinmesinin önemli olduğu ve tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin daha etkin bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Tarımsal yayım ve danışmanlık, bilimsel ve  profesyonel hizmetler yapan meslek mensubu arkadaşlar, serbest tarımsal danışmanlık, üretici ve yetiştirici birliklerinde ve ziraat odalarında hizmetlerini sürdürmektedir.

Aşağıdaki tematik alanları da ayrıca özel hizmetler bilmişlerdir.

Kırsal kalkınma, sürdürülebilir tarım, akıllı ve temiz tarım, yeşil ve sürdürülebilir tarım, tarladan sofraya sürdürülebilir tarım, kovandan sofraya sürdürülebilir tarım, organik tarım, gıda güvenliği, gıda güvenilirliği, bitki sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı, çevre toksikolojisi, yenilenebilir enerji, iklim değişikliğinin etkileri ve çözümleri, biyoçeşitlilik, tarımsal atık yönetimi geri dönüşümü, sıfır kirlilik, çölleşme-arazi tahribatı, kuraklığın yol açtığı su kıtlığı tehlikesi ile mücadele, kimyasal gübre kullanımının azaltılması, biyogübre, yangın öncesi, sırası ve sonrası hizmetler, deprem öncesi, sırası ve sonrası hizmetler, gıda kayıplarını ve israfını azaltılması, ihbarı zorunlu hayvan hastalıkların ihbarı vb.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİMİZ

1)Tarımsal Yayım ve Danışmanlık; Yönetmelik, Uygulama Esasları güncellenmelidir.

2)Tarım danışmanlarının yıllara ve uzmanlaşma durumlarına göre kariyer basamakları tanımlanmalıdır.

3)Tarım danışmanlarından kesilen vergiler, alınan teminatlar ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Döner Sermaye Birimi tarafından alınan parasal bedeller iade edilmeli ve kaldırılmalıdır.

4)İl Teknik Komitelerinde tarım danışmanlarını temsilen bir Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Derneği temsilcinin dâhil edilerek iş birliği arttırılmalıdır.

5)Tarım danışmanlarının hizmet verdikleri işletmelere ait TBS, ÇKS, AKS, TÜRK-VET vb. Bakanlık kayıt sistemleri girişi ve işlem yapma yetkisi tanımlanmalıdır.

6)Belediyeler, özel idareler ve köy idarelerinde, tarım danışmanı istihdamı zorunluluğu sağlanmalıdır.

'Fındık fiyatları bilinçli şekilde düşük tutuluyor' iddiası 'Fındık fiyatları bilinçli şekilde düşük tutuluyor' iddiası

7)Tarım danışmanlarının  IPARD destekleri, KKYDP destekleri, sübvansiyonlu krediler, KOSGEB destekleri, TKDK destekleri ve kalkınma ajansları destekleri için proje hazırlanması ve proje yönetimi sürecinde ilgili kurum ve kuruluşlarla entegrasyonu sağlanmalıdır.

8)Tarım danışmanları uzmanlık alanlarına göre İl/İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitim faaliyetleri çeşitlendirilerek arttırılmalıdır.

9) Tarım danışmanlığı sisteminin bürokratik işlemleri azaltılması için Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Bilgi Sistemi çağın teknolojik yapısına uygun dizayn edilip  güncellenmelidir.

10)Tarım danışmanlarının geleceğe güvenle bakabilmeleri ve mesleklerine sahip çıkmaları için ekonomik, kültürel ve sosyal hakları günümüz şartlarına göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı eş güdümünde güncellenmelidir.

11)Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği(TYDD) Avrupa Birliği Sosyal Şartıhükümleri gereği insan onuruna yakışır, kamuda çalışan dengi bir kamu personeli maaşı baz alınarak yeni bir destekleme modeli oluşturulmalıdır.

12)Yeminli Tarım Müşavirliği Sistemi bir an önce hayata geçirilmeli, tarım danışmanları ile ilişkilendirilmelidir.

Bu maruzatımızın hoş görülmesi başta Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilgili diğer birimlerin değerlendirilmesi ile birlikte saygılarımla kamuoyunun takdirlerine sunuyorum.