Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, kararda belirtilen usul, esas, limit ve oranlar dikkate alınarak, gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, sözleşmeli üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişilerin, tarımsal amaçlı üretici birliklerinin, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün de aralarında olduğu yapılara, Ziraat Katılım Bankası tarafından, 1 Ocak 2023 ve 31 Aralık 2023 arasında (bu tarihler dahil) tarım finansmanlarına uygulanmakta olan cari kar payı oranlarından, finansman konuları itibarıyla belirtilen oranlarda indirim yapılmak ve finansman üst limitleri aşılmamak suretiyle tarım finansmanı verilecek.

Söz konusu finansmandan, Türkiye içinde yapılan tarımsal üretim faaliyetlerinde bulunanlar yararlanabilecek.

Doğal afetler nedeniyle finansmanların ertelenmesi ve taksitlendirilmesi

Karar kapsamında kullandırılan tarımsal finansmanlar, finansmana konu ürünler, 1 Ocak- 31 Aralık arasında meydana gelebilecek doğal afetlerden etkilendiğinin tespit edilmesi halinde, Bankanın kendi esas, usul ve mevzuatları çerçevesinde, vade tarihinden, hesap devresinden, taksit tarihinden itibaren ertelenebilecek ya da taksitlendirilebilecek. Bu karar ile taksitlendirilen tutarlar erteleme kapsamında yer almayacak.

Söz konusu taksitlendirme veya ertelemelerden yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel kişi üreticilerin, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) hasar raporu ya da il ve ilçe hasar tespit komisyonu karar tarihinden itibaren bir aylık süre içinde Bankaya yazılı müracaat etmesi gerekecek.

Ertelenen finansmanlar nedeniyle müracaat süresi sonuna kadar, borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak.

Hasar tespitlerinin ve hasar oranlarının üretici bazında belirlenmesi zorunlu olacak. Doğal afetler nedeniyle oluşan hasarların tespitinde TARSİM tarafından hazırlanan raporlar esas alınacak.

RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN KARAR ;

23 Şubat 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32113

Cumhurbaşkanı Kararı

Karar Sayısı: 6832

Ekli “Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Tarafından Tarımsal Üretime Dair Düşük Kâr Payı Oranlı Yatırım ve İşletme Finansmanı Kullandırılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

22 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. TARAFINDAN TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK KÂR PAYI ORANLI YATIRIM VE İŞLETME FİNANSMANI KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARAR

Amaç, kapsam ve uygulamaya ilişkin esaslar

MADDE 1- (1) Üreticilerin tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla Ziraat Katılım Bankası A.Ş.’nin (Katılım Bankası) finansman kullandırımına ilişkin usul, esas ve kriterlerine uygun olmak koşuluyla, bu Kararda belirtilen usul, esas, limit ve oranlar dikkate alınarak;

a) Gerçek ve tüzel kişi üreticilere,

b) Sözleşmeli üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişilere,

c) 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında olup Tarım ve Orman Bakanlığının görev alanı içerisinde yer alan tarımsal amaçlı kooperatiflere,

ç) Tarımsal amaçlı üretici birliklerine,

d) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM),

e) Yalnızca lisanslı depo yatırımlarına münhasır olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iktisadi işletmelerine,

1) Yalnızca ruhsatlı kuyulardan ve diğer kaynaklardan su çıkarmak ve bu suyu üyelerine dağıtmak amacıyla tesislerinin elektrik ihtiyacım karşılamak maksadıyla yapacakları güneş enerjisi sistemlerine ilişkin yatırımlara ve tarımsal elektrik bedeli ödemelerine münhasır olmak üzere 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren sulama birliklerine,

Katılım Bankası tarafından, 1/1/2023-31/12/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil), Katılım Bankasınca tarım finansmanlarına uygulanmakta olan cari kâr payı oranlarından, finansman konuları itibarıyla aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda indirim yapılmak ve finansman üst limitleri aşılmamak suretiyle tarım finansmanı kullandırılabilir.

(2) Bu Karar kapsamında yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları (kara sınırı ve karasuları) içerisinde yapılan tarımsal üretim faaliyetleri için yatırım ve işletme finansmanı kullandırılabilir.

(3) Birden fazla üretim konusunda finansman talebinde bulunan üreticilere bu kapsamda kullandırılabilecek finansman üst limiti, finansmana konu ürünlerden en yüksek finansman üst limitine sahip ürüne göre belirlenir. Bu kapsamda;

a) Büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve/veya besiciliği konularında faaliyet gösteren ve bu konularda finansman kullanan üreticilerin mevcut kapasiteleri ile uyumlu yem bitkisi üretimi için kullanacakları finansmanlar,

Bugün çiftçiye hangi destekler ödenecek? Tarım Bakanlığı açıklama yaptı! Bugün çiftçiye hangi destekler ödenecek? Tarım Bakanlığı açıklama yaptı!

b) Modern basınçlı sulama sistemi alımına yönelik kullandırılacak finansman ürünleri,

c) Sözleşmeli üretim yaptıran gerçek veya tüzel kişilere, kendi adlarına sözleşmeli üretime konu ürünle aynı ya da farklı konularda yaptıkları tarımsal üretime yönelik kullandırılacak finansmanlar,

finansman üst limiti hesaplamasına dahil edilmez.

(4) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun risk grubu tanımına giren işletmelere bu Karar kapsamında kullandırılacak finansmanların toplamı, üretim konuları itibarıyla aşağıdaki tabloda belirtilen finansman üst limitlerini aşamaz. Risk grubuna giren işletmeler bu Karar kapsamında tek bir işletme kabul edilir.

(5) Finansman üst limitlerinin hesaplanmasında, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılan kredilere ve bu kapsamdaki kredilerin ertelenmesine ilişkin olarak yayımlanan kararlar kapsamında ertelenen kredilere ilişkin riskler de dikkate alınır.

(6) İndirim oranlarının kademeli olarak uygulanacağı geleneksel (yaygın) hayvansal üretim ve geleneksel (yaygın) bitkisel üretim konularında finansman kullanacak üreticiler, indirim oranlarından, kullanacakları finansman tutarına göre kademeli olarak yararlanırlar.

(7) Mevcut işletmelerin satın alınmasına yönelik finansmanlarda da, satın alınacak işletmenin faaliyet konusu itibarıyla aşağıdaki tabloda belirtilen indirim oranları ve finansman üst limitleri dikkate alınır.

(8) Her üretim konusu için aşağıdaki tabloda belirtilen standart indirim oranları uygulanır. Özellikli kriter olarak belirlenen şartları sağlayan üreticiler standart indirim oranlarına ek olarak bu indirim oranlarından da yararlandırılır. Her halükarda üreticilere uygulanacak indirim oranı %100’ü aşamaz.

(9) Bu Kararda her bir üretim konusu için belirlenen finansman üst limitleri ile 2/1/2020 tarihli ve 2015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda her bir üretim konusu için belirlenmiş kredi üst limitleri tek bir üst limit olarak dikkate alınır.