Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli tarihi belgelerinden biri olan, hem maddeleri hem de haritasıyla adeta bir kuruluş belgesi konumunda olan Misak-ı Milli ile ilgili detaylar haberimizde... Misak-ı Milli'nin haritası, orjinal metni, Türkçe tam metni detaylarda...

MİSAK-I MİLLİ NEDİR?

 Bildiri mecliste Ahd-i Millî Beyannâmesi adıyla kabul edilmiş, ancak daha sonra "Mîsâk-ı Millî" olarak anılmıştır. Her iki deyim de Ulusal Yemin anlamına da gelir.

Birinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan yeni dünya düzeni içerisinde Türklerin yaşadığı alanların sınırlarını çizmek için açıklanan metin olan Misak-ı Milli Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından alınan ve Türk Siyasi Tarihi'nin bir dönüm noktası olarak karşımıza çıkan bir karardır.

MİSAK-I MİLLİ KISA ÖZETİ

Soyan soyana! Tarım Kredi Marketlerde 9 milyon lira naylon fatura vurgunu! Soyan soyana! Tarım Kredi Marketlerde 9 milyon lira naylon fatura vurgunu!

Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından 28 Ocak 1920 tarihinde kabul edilen Misak-ı Milli'nin kararlarını sıralayacak olursak;

  • Misak-ı Milli bir bütündür ve asla ayrılamaz.
  • Mondros sonrası işgal edilen yerlerin geleceğine halkın oylaması ile karar verilecektir.
  • Ülkenin tam bağımsızlığı esastır. (siyasi, mali ve adli) Bu konudaki kısıtlamalar kabul edilemez.
  • Batı Trakya'nın durumuna halkın oyları karar verecektir.
  • Kars, Ardahan ve Batum'da halk oylaması yapılacak ve bölge halkı geleceğine karar verecektir.
  • İstanbul ve Marmara Denizi güvenliği açısında tehlikeden uzak bir duruma getirilecek.
  • Boğazlar ticarete açık kalacaktır.

MİSAK-I MİLLİ'DE YER ALAN SINIRLAR

Kıbrıs

Musul Vilayeti

Deyr-i Zor

Kars, Ardahan ve Batum

Musul

Batı Trakya

On İki Ada

NE ZAMAN KABUL EDİLDİ?

Meclis-i Mebusan 28 Ocak 1920’de Erzurum mebusu ve meclis reisi Celâdeddin Ârif Bey başkanlığında 121 mevcutla toplandı. Karar, müttefikan kabul olundu. Yani, oybirliğiyle alındı. Karar İstanbul'daki oylamada alındı. 

İŞTE MİSAK-I MİLLİ TÜRKÇE TAM METNİ

“Birinci Madde: Osmanlı Devleti’nin özellikle Arap çoğunluğun yaşadığı ve 30 Ekim 1918 tarihli mütarekenin kabulünde düşman orduları işgali altında kalan kısımlarının geleceğinin, halkının serbestçe beyân edecekleri oylara uygun olarak tayin edilmesi gerekir. Sözü edilen mütareke hattının içinde ve dışında din, ırk ve ülkü birliği bakımlarından birbirlerine bağlı olan, karşılıklı saygı ve fedakârlık duyguları besleyen, ırk ve toplum ilişkileri ile çevrelerinin şartlarına saygı gösteren Osmanlı-İslam çoğunluğunun yerleşmiş bulunduğu kesimlerin tamamı, ister bir eylem ve ister bir hükümle olsun birbirlerinden ayrılamayacak bir bütündür.

İkinci Madde: Halkı özgürlüğe kavuşunca oylarıyla anavatana katılmış olan üç sancak (Kars, Ardahan ve Batum) için gerektiğinde yeniden halkın serbest oylarına müracaatı kabul ederiz.

Üçüncü Madde: Batı Trakya’nın Türkiye ile yapılacak barışa kadar ertelenen hukukî durumunun belirlenmesi işi de, halkının özgürce beyân edeceği oylara uygun şekilde yerine getirilmelidir.

Dördüncü Madde: İslam hilâfeti ile saltanatın merkezi ve Osmanlı hükümetinin başkenti olan İstanbul şehri ile Marmara Denizi’nin güvenliği her türlü saldırıya karşı dokunulmaz olmalıdır. Bu esas mahfuz kalmak şartıyla Akdeniz ve Karadeniz Boğazları’nın dünya ticaretine ve ulaşımına açılması konusunda, bizimle birlikte diğer bütün ilgili devletlerin müteffiken verecekleri karar geçerlidir.

Beşinci Madde: İtilâf Devletleri ile düşmanları ve bazı ortakları arasında yapılan antlaşmaların esasları çerçevesinde, azınlıkların hakları komşu memleketlerdeki Müslüman ahalinin de aynı haklardan istifade etmeleri ümidi içerisinde tarafımızca benimsenip güvence altına alınacaktır.

Altıncı Madde: Millî ve iktisadî gelişmemizin imkânlarını elde etmek ve işlerin daha çağdaş ve muntazam bir yönetim ile yürütmesini başarabilmek için, her devlet gibi bizim de gelişmemizin şartlarının sağlanmasında tam bir özgürlüğe ve bağımsızlığa kavuşmamız, varlığımızın ve geleceğimizin ana ilkesidir. Bu sebeple siyasî, adlî, malî ve benzeri alanlarda gelişmemizi önleyici sınırlamalara (kapitülasyonlara) karşıyız. Belirlenecek borçlarımızın ödeme şartları da bu ilkelerle çelişmeyecektir.”

MİSAK-I MİLLİ ORJİNAL HALİ

MİSAK-I MİLLİ HARİTASI

Misak I Milli Harita 1024

misak-ı milli maddeleri

misakı milli nedir 8. sınıf

Misakı Milli Nedir kisaca

misak-ı milli sınırları

misak-ı milli kararları maddeler halinde

Misakı Millî şehirleri

Misakı Milli Maddeleri kısaca

Misakı Milli 6 maddesi