Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı(KKYDP) altyapı yatırımları hibe desteği başvuru sonuçları ilgili illerin tarım ve orman müdürlükleri sayfasında liste şeklinde duyurulmuştu.

Peki destek programından yararlanmaya hak kazanan üretici hibe sözleşmesi aşamasında nelere dikkat etmeli ve hangi belgeleri ilgili tarım ve orman müdürlüğüne sunmalı?

Aşağıdaki belgeler hibe sözleşmesi imzalanmadan önce il müdürlüğüne sunulmalıdır. Bu belgeleri sunmayan başvuru sahipleri ile hibe sözleşmesi imzalanmaz.

Veri giriş sistemine yüklenen belgelerin asılları,

b) Teminat mektubu veya nakit teminatın dekontu,

c) SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ve vergi borcu olmadığına dair belge (Güncel Tarihli)

ç) Adli sicil kaydı, (Güncel tarihli)

d) Yatırım yerinin ipotekli, şerhli, icralı olmadığına dair tapu müdürlüğünden veya web tapudan alınmış güncel belge, (Tapu Takyidat Belgesi)

e) Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki projeler için yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki yatırımlar için yapı kullanım izin belgesi,

Yem Bitkileri Desteği başvuruları için son tarih! Yem Bitkileri Desteği başvuruları için son tarih!

f) Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurularda, mevcut tesisin faaliyeti ile ilişkili olarak bankalarca başvuru sahibi adına daha önce kullandırılan kredi nedeniyle konulan ipotek için ilgili bankadan geri ödemelerin düzenli yapıldığına dair belge,

g) Tarımsal kooperatifler hariç, tüzel kişi başvurularında tüzel kişiliğe ait sermaye pay oranlarını gösteren en son yayımlanmış ticaret sicil gazetesi onaylı sureti,

ğ) İlgili meslek odalarına kayıtlı kişiler tarafından hazırlanan ve tasdik edilen; makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine ait teknik şartnameyi, metraj ve keşfi, makine yerleşim planını içeren ve bina büyüklüğü ile alınan makinelerin uyumlu ve üretim aşamalarında gerekli olduğuna dair teknik rapor,

h) Güncel uygulama rehberi eklerinde yer alan başvuru konusu ile ilgili taahhütnameler, (Genel Taahhütname Noter Onaylı olmalıdır)

ı) Satın alma belgeleri

j) Hibe Sözleşmesi Döner Sermaye Ücreti Makbuzu

İlgili evrakların son teslim tarihi ne zaman ?

Başvuru ve Satın alma Evraklarının İl Müdürlüğümüze son teslim tarihi 25 Mayıs 2023'tür.​

Kırsal Kalkınma Yatırımların Destekleme ProgramıI (KKYDP) Nedir?

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımları ile basınçlı sulama sistemleri konularında yapacakları öz sermayeye dayalı projeli yatırımlarını teşvik etmek amacıyla hibe desteği verilmesini sağlayan kırsal kalkınma programıdır.

Programın amacı, doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak; kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının yaratılması, basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliğinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasıdır.

KKYDP kapsamında her yıl çıkartılan tebliğ ile belirlenen süre içinde Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ile tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere ve makine ekipman alımlarının desteklenmesi ile yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanılmasının yaygınlaştırılmasına yönelik projelere; Ekonomik yatırım projelerinde hibeye esas proje tutarının %50 ‘si oranında destek sağlamaktadır.