Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kırsal alandaki ekonomiyi kalkındırma amacıyla başlatılan Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı'nın (KKYDP) etkin tasarılarından Tarıma Dayalı Ekonomi Yatırımlarının Desteklenmesi izlencesinin sonuçları açıklandı.

Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre ;

İlgili mevzuat gereği ekte bulunan liste 17 Nisan 2023 – 24 Nisan 2023 tarihleri arasında 5 (beş) iş günü süre ile İl Müdürlüğü internet sitesinde askı ilanı niteliğinde yayınlanacaktır. Bahse konu ilan tebligat niteliğinde olup hak sahiplerine ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır. Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan hak sahiplerinin askı-ilan süresini takip eden 30 (otuz) gün içerisinde 25 Nisan 2023 – 24 Mayıs 2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) aşağıda belirtilen belgeler ile İl Müdürlüğüne müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Sözleşmeye esas belgeler ile birlikte sunulması gereken satın alma dokümanları ile ilgili “Satın Alma Rehberi" nin 17-21/04/2023 tarihlerinde Tarım Reformu Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanacağı öngörülmektedir.

Hibe hakkını kazanan şahıslar proje sonuçlarını ilgili kurumların internet sitelerinden veyahut tarım il müdürlüklerinden ögrenebilirler.

Projesi hibe kazanan girişimciler hibeyi nasıl alacak?

Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama ;

SUNULMASI GEREKEN BELGELER

Aşağıdaki belgeler hibe sözleşmesi imzalanmadan önce il müdürlüğüne sunulmalıdır. Bu belgeleri sunmayan başvuru sahipleri ile hibe sözleşmesi imzalanmaz.

a) Veri giriş sistemine yüklenen belgelerin asılları,

b) Teminat mektubu veya nakit teminatın dekontu,

c) SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ve vergi borcu olmadığına dair belge (Güncel Tarihli)

ç) Adli sicil kaydı, (Güncel tarihli)

d) Yatırım yerinin ipotekli, şerhli, icralı olmadığına dair tapu müdürlüğünden veya web tapudan alınmış güncel belge, (Tapu Takyidat Belgesi)

e) Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki projeler için yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki yatırımlar için yapı kullanım izin belgesi,

f) Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurularda, mevcut tesisin faaliyeti ile ilişkili olarak bankalarca başvuru sahibi adına daha önce kullandırılan kredi nedeniyle konulan ipotek için ilgili bankadan geri ödemelerin düzenli yapıldığına dair belge,

g) Tarımsal kooperatifler hariç, tüzel kişi başvurularında tüzel kişiliğe ait sermaye pay oranlarını gösteren en son yayımlanmış ticaret sicil gazetesi onaylı sureti,

ğ) İlgili meslek odalarına kayıtlı kişiler tarafından hazırlanan ve tasdik edilen; makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine ait teknik şartnameyi, metraj ve keşfi, makine yerleşim planını içeren ve bina büyüklüğü ile alınan makinelerin uyumlu ve üretim aşamalarında gerekli olduğuna dair teknik rapor,

h) Güncel uygulama rehberi eklerinde yer alan başvuru konusu ile ilgili taahhütnameler, (Genel Taahhütname Noter Onaylı olmalıdır)

ı) Satın alma belgeleri

j) Hibe Sözleşmesi Döner Sermaye Ücreti Makbuzu

Ayrıntılı bilgi, teknik destek, dilek, şikayet, talep ve görüşleriniz için hibeye hak kazanan girişimler  İl /İlçe Müdürlüğü ile irtibata geçebilir.

Tarım Bakanından açıklama: Fındık desteği ödemeleri hesaplara yatıyor! Tarım Bakanından açıklama: Fındık desteği ödemeleri hesaplara yatıyor!

Kırsal Kalkınmayı Destekleme Projesi Nedir (KKYDP)?

Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı, kırsal alanda ekonomik ve  sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik, öz sermayeye dayalı projeli yatırımlarını teşvik etmek amacıyla hibe desteği verilmesini sağlayan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından fonlanan bir kırsal  kalkınma programıdır.