Seçimler yaklaşırken meydanlarda tansiyon yükseliyor. Bu kez diğer seçimlerden farklı olarak TBMM'de grubu bulunan ve seçim sonrası TBMM'ye girmesi beklenen partilerin tarım sektörüne odaklanmaları dikkat çekti. İlk kez Genç Parti lideri Cem Uzan'ın “Mazot 1 lira olacak" şeklindeki taahhüdüyle gündeme gelen mazot, 7 Haziran seçimlerinin de temel argümanı oldu. Muhalefet partileri seçmenlere çiftçilerin kullandığı mazotu vergi dışı bırakmayı vaad ederken, iktidardaki Ak Parti ise bunun mümkün olmadığını, mazot desteğinin ilk kez kendi iktidarlarında verilmeye başlandığını belirterek tartışmaya dahil oldu.

Dünya gazetesi muhabiri Hüseyin Gökçe, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin seçim beyannamelerinde tarım sektörüne ilişkin öngörülen politikaları inceledi.

AK Parti 2015'te 10 milyar lira nakit hibe desteği taahhüt etti

AK Parti tarım politikası başlığında ikinci atılım döneminde tarım politikasını başarıyla uygulamaya devam edeceğini belirtirken, 8 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlanacağını bildirdi.
►Tarımsal destekler, 190 adet tarım alt havzasında, alt havzalar düzeyinde, bölgesel ve ürün bazında düzenlenecek.
►Destekler, sosyal amaçlı ve üretim odaklı olarak düzenlenecek.
►2015 yılında 10 milyar lira nakit hibe desteği verilecek.
►Tarım sigortalarının kapsamını genişleterek yaygınlaştırılacak, üreticiyi ve tüketiciyi koruyucu yeni yasal düzenlemeler hayata geçirilecek.
►“Arazi Kullanım Planları" ve “Ovalarımızın Belirlenmesi" çalışmaları tamamlanacak.
►TARBİL kapsamında çalışan 400 tarımsal meteoroloji istasyonu 1.200' e çıkarılacak.
►Sulanan arazi miktarı 8.5 milyon hektara ulaşacak.
►GAP, DAP ve DOKAP'ta yatırımlar hızlanacak.
►“Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejisi' oluşturulacak.
►Sözleşmeli üretim yaygınlaştırılacak.
►İlk yerli patates çeşitleri üretime kazandırılacak.
►GDO riskinin önlenmesi için kontrol mekanizması etkin şekilde işletilecek.
►Gıdalarda tuz ve şeker azaltılmasına devam edilecek.
►Kafeinsiz siyah çay ve yeşil çay üretimine geçilecek. -Küçükbaş hayvan teşvikleri artırılacak.

CHP: Mazot 1.5 lira, 30 yaşına kadar sigorta primi devletten

CHP geniş yer ayırdığı tarım politikalarının girişinde tarım üretiminin turizm başta olmak üzere alternatif sektörlerle desteklendiği yeni bir modelde yapılacağını bildirdi.

►Çiftçinin üretim amaçlı olarak kullanacağı mazotun litresi 1.5 lira olacak.
►Tarım sektöründe çalışanların sosyal güvenlik primlerini 30 yaşına kadar Hazine'den karşılanacak. ►Teşvik edilecek ürünler 1 yıl önceden açıklanacak.
►Başka geliri olmayan çiftçiye, hane başına, asgari ücret düzeyinde gelir garantisi sağlanacak.
►Geçici tarım işçilerinin sosyal güvenliğini devlet güvencesi altına alınacak.
►Uygun hazine arazileri, tarım faaliyetler için 49 yıllığına kadar kiralanabilecek.
►Tüm araştırma enstitüleri tek çatı altında toplanacak
►GDO'lu ürünlerin piyasaya sürülmesi ve kullanılmasına ilişkin her türlü yasal denetimi eksiksiz olarak gerçekleştirilecek.
►Kooperatif modelini bir bütün içerisinde ele alınacak.
►Üreticinin nihai üründen elde edilen kârdan hak ettiği payı alması ve tüketicinin sağlıklı ürünlere uygun şartlarda erişebilmesi için pazarda tekelleşmenin önüne geçilecek.
►Büyüklerle rekabette zorlanan esnaf ve zanaatkarlar kurumsal yapı altında toplanacak, merkez birlikleri zincir marketler kuracak.

MHP'nin mazotu 1.75 lira

MHP de mazotu CHP gibi indirimli vermeyi taahhüt ederken, mayınlı arazilerin de HDP'nin beyannamesinde olduğu gibi yoksul çiftçilerin kullanımına tahsis edeceğini bildirdi.
►Tarımsal ürün ve gıda kaçakçılığı önlenecek.
►Gıda güvenliği ve güvenilirliği çağdaş normlara ulaştırılacak, tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi sağlanacak.
►Üretici birlikleri etkin hale getirilecek.
►Tohum, fide ve fidanda dışa bağımlılığa son verilecek.
►Mazot, gübre, ilaç, tohum, yem ve fide gibi temel tarımsal girdilerin üzerindeki ÖTV ve KDV kaldırılacak, mazot 1 Lira 75 kuruş olacak.
►Hayvan üreticilerinin yem ve kepek başta olmak üzere kullandıkları gir-dilerdeki KDV yüzde 1'e düşürülecek.
►Et ve sütte garanti fiyat uygulamasına geçilecek.
►Ar-Ge destekleri yükseltilecek, tohum üretim ve genetik araştırmalar merkezleri kurulacak.
►2B'nin büyük kent merkezlerinde ve sahillerde rant dağıtma yolu olarak kullanılmasına izin verilmeyecek. ►Her köye tarım, orman ve hayvancılıkla ilgili kamu görevlileri atanacak.

HDP küçük üretici için mazottan vergiyi kaldıracak

HDP'nin seçim beyannamesinde bitme noktasına gelen tarımın yeniden ayağa kaldırılacağı, Türkiye'nin yeniden kendine yeterli hale gelmesinin sağlanacağı, sağlıklı gıdanın ekonominin en önemli öncelikleri arasında yer alacağı dile getirildi.
►Köyler canlı birer yaşam ve üretim merkezi haline getirilecek.
►Çiftçilerin kurdukları ve kuracakları üretici köylü sendikalarını desteklenecek.
►Tarım işçilerinin tamamı iş yasası ve sosyal güvence kapsamına alınacak.
►Küçük çiftçiler için üretim girdilerinden kullandıkları mazottan ve gübreden vergi alınmayacak.
►Su ve elektrik küçük çiftçilere ücretsiz verilecek, üretici küçük köylülerin elektrik borçları silinecek.
►Hayvan yetiştiricilerinin ücretsiz yem alanı olan mera, otlak ve yaylaklar koruma altına alınacak.
►Gıda üretimi, işlemesi ve ithalinde GDO yasaklanacak.
►Mayınlı araziler temizlenerek, geçimlik tarıma açılacak.
►Uygun hazine arazileri de topraksız köylülere dağıtılacak.
►Mevsimlik tarım işçiliğini doğuran nedenler ortadan kaldırılacak.

Milli İttifak, şeker fabrikalarını özelleştirme kapsamından çıkaracak ve çiftçiye faizsiz kredi verecek

Seçimlere Milli İttifak halinde giden Saadet Partisi ile Büyük Birlik Partisi, öncelikle Türkiye Tarım ve Hayvancılık Kurumu'nun kurulacağını, bu kuruma bağlı bir “Tarımsal Destek Fonu" oluşturulacağını ve bu fon vasıtasıyla çiftçiye faizsiz tarım ve hayvancılık kredilerinin verileceğini beyan etti.

►Tarım ve hayvancılık stratejik bir sektör olarak ilan edilecek ve aşağıda belirtilen hususlar süratle gerçekleştirilecek.

►Güney sınırımızda 85 yıldır hiç kullanılmayan mayınlı araziler temizlenerek organik tarıma elverişli hale getirilecek.

►Şehir planları yapılırken 1. derece tarım alanları kesinlikle imara açılmayacaktır. Sıkı denetim ve takip ile tarım arazilerindeki kaçak yapılaşma önlenecek.

►Üreticiyi ve üretimi güçlendirmenin yolu kooperatifçilikten geçiyor. Tarımsal ürünlerde kooperatifçilik güçlendirilecektir. Bunun için kooperatifçilik kökten yeniden yapılandırılacak. Tarım Kredi Kooperatifleri ile tarım ve hayvancılıkla uğraşan kooperatifler desteklenecek. Tarımda teknoloji kullanımı yaygınlaştırılacak. Tarım-sanayi işbirliği ve entegrasyonu artırılacak.

►Teknik ve ekonomik bakımdan sulanabilir durumda olan 8,5 milyon hektarlık tarım arazisinin tamamı, makul olan en kısa sürede sulanır duruma getirilecek.

►Son yıllarda yapımı yavaşlatılan GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) ve KOP (Konya Ovası Projesi) bir an önce tamamlanacak. Organik tarım yaygınlaştırılacak ve desteklenecek.

►Tohumculuk sektöründe asıl katma değer hibrit sebze tohumlarındadır. Türkiye bu konuda çok zayıftır. Tohumculuk yabancı tohum firmalarının tekelindedir. Yerli tohum firmaları dış rekabet karşısında devlet tarafından desteklenecek.

►GDO'lu ürün imalatı ve ithalatı sıkı bir denetim altına alınacak. Helal gıda üretimi desteklenecek ve gerekli yasal düzenlemeler yapılacak, tüm tedbirler alınacak.

►AB'nin dayattığı, tarım ve hayvancılığımızı olumsuz etkileyen uygulamalar, kotalar, sınırlamalar yeniden düzenlenecek. Tarım ve hayvancılık alanları "Stratejik Sektör" olarak özel korumaya ve desteğe tabi tutulacaktır. Bu konudaki Ar-Ge çalışmaları yaygınlaştırılacak ve desteklenecek.

►Tarımsal sanayinin en önemli unsuru olan şeker fabrikaları özelleştirme kapsamından çıkarılarak, şeker sektörü, ülke ihtiyacının yanında ihracat odaklı olarak yeniden yapılandırılacak. Şeker sanayiinin güçlendirilmesi ile ülkemizde hayvancılık canlandırılacak.

►Üniversite-çiftçi işbirliği sağlanacak; tarımda eğitim, özellikle üreticilerin talepleri ve iş durumları göz önüne alınarak, sürekli hale getirilecek.

►Mera ve otlaklar ıslah edilecek, aşırı otlanma önlenecek, meralardan ve otlaklardan çiftçi ücretsiz yararlanacaktır. Mera ve otlaklar amacı dışında kullanılmayacak.

►Mevsimlik işçilerin, göçebe tarım işçilerinin çalışma ve seyahat şartları iyileştirilecek.

►Üretici ve tüketici arasında fahiş kârlar elde eden aracıların rolü azaltılacak, üretici ve tüketiciyi korunacak. Çiftçinin pazar sorunu çözülecektir, ürün borsaları kurulacak. Ürün borsaları ile tarımsal ürünlerin fiyatlarında istikrar sağlanarak, üretici mağduriyeti önlenmiş olacak.