Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı" doğrultusunda düzenlendi.

HİBE DESTEĞİ 250 BİN LİRAYA ÇIKARILDI

İlgili Karar ile uzman eller projelerinde 100 bin liralık hibe tutarı 250 bin liraya çıkarılırken Tarım ve Orman ile Milli Eğitim bakanlıkları arasındaki Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezunlar da proje kapsamına alınmıştı.

EK SÜRE HAKKI GETİRİLDİ

Tebliğ ile projesini hibe sözleşmesi imzaladığı tarihten itibaren 60 gün içinde tamamlayamayan hak sahibine ek süre verilebilme imkanı tanınırken proje alt konularında değişiklikler yapıldı. İllerin Kent Tarımı Eylem Planı kapsamında olup olmadıkları da bütçe katsayı hesabına dahil edildi. Proje değerlendirmelerinin sadece sistem üzerinden yapılmasına ilişkin düzenlemeye gidildi.

Proje süresi

MADDE 9- (1) Uzman Eller Projesi başvuruları güncel uygulama rehberinin yayımlanması ile başlar ve yedek listede olup da hibe sözleşmesi imzalayanlar da dahil olmak üzere Projenin uygulandığı yılın Kasım ayının son günü biter.

(2) Hak sahiplerinin hibe projesi kapsamında uygulayacakları projelerin tamamlanma süreleri hibe sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren altmış gündür. Bu süre ek süreler dahil projenin uygulandığı yılın Kasım ayının son gününü geçemez.

(3) Projenin altmış gün içerisinde tamamlanmaması halinde, hak sahibi süre bitiminden yedi gün önce gerekçeleriyle birlikte il müdürlüğüne başvurur. Proje yürütme biriminin uygun görmesi halinde projenin tamamlanma süresinin uzatılma talebi Genel Müdürlüğe bildirilir. Genel Müdürlüğün de uygun görmesi halinde projenin tamamlanması için hak sahibine en fazla altmış gün ek süre verilir.

KIRSAL MAHALLE KAVRAMI EKLENDİ

Tebliğe, "On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile normalde kırsal alan ve nüfusu 20 binden az olmasına rağmen büyükşehir sınırlarında kırsal alan özelliğini yitiren yerlerin destekleme kapsamı dışında kalmasını ve büyükşehir belediyesi sınırlarındaki kırsal yerleşim yerlerinde proje uygulamak isteyen kişilerin de müracaat edebilmelerini sağlamak amacıyla "kırsal mahalle" kavramı eklendi.

Hibe desteğini almaya hak kazanan çiftçiler açıklandı! Hibe desteğini almaya hak kazanan çiftçiler açıklandı!

UYGULAMA REHBERİNİN YAYINLANMASIYLA BİRLİKTE BAŞVURULAR BAŞLAYACAK

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, bu yıl 81 ilde 2 bin 500 projeye, proje başı 250 bin lira hibe desteği sağlanması hedefleniyor. Uzman eller projelerine başvurular, tebliğe bağlı güncel uygulama rehberinin yayınlanmasının ardından başlayacak. Destekten yararlanmak isteyenler, projeyle ilgili gelişmeleri Bakanlığın ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edebilecek.

KİMLER, HANGİ PROJE İLE BAŞVURU YAPABİLECEK?

Proje konuları

MADDE 11- (1) Bu Tebliğ kapsamında, güncel uygulama rehberi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen ana proje konuları desteklenecektir:

a) Hayvansal üretime yönelik projeler.

b) Bitkisel üretime yönelik projeler.

c) Su ürünleri üretimine yönelik projeler (maksimum üretim kapasitesi 29 ton/yılı aşmaması koşuluyla).

ç) Coğrafi işaretli ürün ve geleneksel ürün üretimine yönelik projeler.

d) (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen ve üretimi yapılan ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik projeler.

Birinci fıkrada destekleneceği belirtilen ana proje konularına bağlı alt proje konuları güncel uygulama rehberinde belirtilir.

BAŞVURU YAPACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

MADDE 12- (1) Bu Tebliğ kapsamında;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar,

b) Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren fakülte ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun olanlar,

c) Uygulama, kontrol ve izleme süresince projenin uygulanacağı kırsal alanda/kırsal mahallede yaşayacağını ve projeyi sürdüreceğini taahhüt edenler,

ç) Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla on sekiz yaşını doldurmuş olanlar,

d) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı bağlanmamış olanlar,

e) Bakanlığın aynı proje konusundaki diğer hibe desteklerinden daha önce yararlanmamış olanlar,

f) Proje konusu farklı olsa dahi daha önce Uzman Eller veya Genç Çiftçi Projesinden yararlanmamış olanlar,

başvuru yapabilirler.

(2) Başvuru sahipleri arasında aynı hanede ikamet eden kişiler olması durumunda farklı konularda olsa dahi en yüksek puanı alan tek bir proje listeye alınır.

(3) Başvuru yapacak kişilerin sigortalılık konusunda aşağıdaki hususlara uymaları gerekmektedir:

a) Başvuru tarihi itibarıyla, sosyal güvencesi olmayanlar ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında olanlar başvuru yapabilirler.

b) Hibe desteği almaya hak kazananların hibe sözleşmesi imzalama aşamasında, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamında olup uygulayacakları proje konusu ile aynı konuda sigortalı olanların haricindekiler bu haklarından feragat etmelidir.

c) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki köy ve mahalle muhtarlarının başvuru yaparak proje uygulamaya hak kazandıkları takdirde hibe sözleşmesi imzalama aşamasında bu haklarından feragat etmeleri gerekir.

ç) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri ile birinci fıkrasının (b) bendinin üçüncü alt bendi kapsamında olanların hibe sözleşmesi imzalanması aşamasında bu haklarından feragat etmeleri gerekir.

d) Hibe desteği almaya hak kazananlar uygulayacakları proje konusu dışında kalan konularda izleme süresinin ikinci yılının sonuna kadar vergi mükellefi olmayacaklarını veya başka bir yerde sigortalı çalışmayacaklarını taahhüt etmek zorundadır. Ancak, projenin gerçekleştirildiği kırsal alanda/kırsal mahallede olmak şartıyla izleme süresinin ikinci yılının bitiminden itibaren bu kişiler proje konusu dışında kalan konularda vergi mükellefi olabilirler veya başka bir yerde sigortalı çalışabilirler.

e) Sosyal güvencesi olmayanlar hibe desteği almaya hak kazandıktan sonra uygulayacakları proje konusu ile aynı konuda olması koşuluyla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamında sigortalı olabilirler.

HİBE DESTEĞİ MİKTARI

MADDE 19- (1) Bu Tebliğ kapsamında başvurusu kabul edilip hibe sözleşmesi imzalayarak belirlenen şartları yerine getiren hak sahiplerine 250.000 Türk Lirasına kadar hibe ödemesi yapılır. Bu Tebliğ kapsamında başvurusu kabul edilenlerin; %45’i üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun kişiler, %30’u yüksekokulların tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun kişiler, %25’i ise Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ile gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun kişiler olacak şekilde orantısal dağılım yapılacaktır. Bu dağılıma göre uygun başvuru olmaması durumunda Genel Müdürlükçe düzenleme yapılabilir.

(2) Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır ve hibe ödemesi buna göre yapılır.

(3) Hibe ödemesinin yapılabilmesi için hibe sözleşmesi imzalanan proje yatırımının tamamlanması şarttır.