Buzağı Desteği, 2022 yılında kriterleri sağlaması durumunda 900 TL/başa kadar verilirken 2023 yılı için yüzde 133 artışla 2.100 TL/başa çıkartıldı. Bu destek 2023 yılında doğan her buzağıya verilecek. Buzağı desteği, aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre ödenecek.

Hayvancılıkta yetiştiriciler bu duyuruyu bekliyordu! Buzağı desteği icmalleri askıda! Hayvancılıkta yetiştiriciler bu duyuruyu bekliyordu! Buzağı desteği icmalleri askıda!

-Buzağılar 2023 yılında doğmuş, TÜRKVET ve e-ıslaha kayıtlı olmalı ve buzağıların her iki veri tabanında doğdukları işletme numarası, cinsiyet, ana kulak numarası ve doğum tarihleri aynı olması gerekiyor.

-Buzağı, TÜRKVET kayıtlarına göre doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalıdır. Ancak en az 50 baş dişi sığırı, soğutma tankı ve makineli sabit sağım sistemi bulunan işletmeler, 4 aydan önce buzağılarını satabilir. Bu buzağılar 120 gün yaşamış ve aşıları tamamlanmış ise desteklemeden faydalandırılır. İşletmeler, il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederler; şartları sağlayan işletmelerin listesi, askı ve/veya hak ediş listelerinin yayımlanmasından önce HAYGEM’e bildirilir.

-Buzağıların programlı aşıları (dişilerde brusella ve şap, erkeklerde şap) yapılmış ve Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olmalıdır. Hastalıktan ari işletmelerde brusella aşı şartı aranmaz.

-Her buzağı için bir kez destekleme ödemesi yapılır. Çoklu doğumlarda her bir buzağı desteklemeden faydalandırılır.

-Destekleme ödemesi yapılan buzağıya, ilave destekleme koşullarının sonradan oluşması durumunda sonraki dönemlerde genomik değer tespiti hariç ilave ödemeler yapılmaz.

-Destekleme ödemesi buzağının doğduğu işletme numarası üzerinden, e-ıslah veri tabanına başvurusu girilen işletme sahibine yapılır.

-Destekleme ödemeleri, iki dönem halinde yapılır. Her iki dönemde destekleme şartlarını sağlamadığı için destekleme alamayan buzağılar, sonraki süreçte şartları sağlasa da destekleme kapsamına alınmaz. Genomik değer tespiti ilave desteği ödemesi, ikinci dönem buzağı desteklemesinin tamamlanmasını müteakip yapılır.

-Destekleme süreci içerisinde ve ilgili mevzuat kapsamında, buzağıların küpeletilmesi, TÜRKVET ve e-ıslah kayıt sistemlerine kaydettirilmesi, programlı aşılarının yaptırılması ve işletme bilgileri ile desteklemeye esas verilerin kayıt sistemlerinde güncellenmesinden yetiştiriciler, belgelerin düzenlenmesi ve veri girişlerinin zamanında yapılmasından ise görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

buzağı1

BU BUZAĞILARA İLAVE DESTEK VERİLECEK!

-İlkine buzağılama yaşı en fazla 960 gün veya destekleme kapsamındaki buzağılaması ile bir önceki buzağılaması arasındaki süre en fazla 600 gün olan ineklerden veya embriyo transferi sonucu doğan birinci fıkrada belirtilen şartları sağlayan buzağılara ilave destek verilir. Bu üreme parametreleri e-ıslah kayıtlarından, e-ıslahta kayıtlı olmayan ineklerin ise e-ıslahta kayıtlı buzağılarından hesaplanır. E-ıslahta kayıtlı ölü doğum ve yavru atma hadiseleri buzağılama olarak kabul edilir. İneklerin, TÜRKVET kayıtlarında bulunan, ancak e-ıslaha kayıt edilemeyen buzağıları hesaplamalarda dikkate alınmaz.

-Kararda belirtilen illerde doğan ve birinci fıkrada belirtilen şartları sağlayan buzağılara ilave destek verilir.

-Suni tohumlama sonucu doğan ve birinci fıkrada belirtilen şartları sağlayan buzağılara ilave destek verilir.

-Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğaların sperması ile suni tohumlama sonucu doğan ve birinci fıkrada belirtilen şartları sağlayan buzağılara ilave destek verilir.

-Soy kütüğüne kayıtlı olan ve birinci fıkrada belirtilen şartları sağlayarak temel buzağı desteğini hak eden ve aşağıda belirtilen koşulları taşıyan buzağılara ilave destek verilir:

-Buzağı, soy kütüğüne kayıtlı anadan suni tohumlama sonucu doğmuş ve yerli ırklar hariç anası kendi ırkı ile tohumlanmış veya embriyo transferi sonucu doğmuş olmalıdır. İşletmenin soy kütüğüne giriş tarihinden önce doğan buzağılar, ilave destekten faydalandırılmaz.

-Buzağının doğduğu işletme, soy kütüğüne 1/10/2023 tarihinden önce kaydedilmiş ve 31/12/2023 tarihi itibarıyla kayıtlı olmalıdır. Yetiştirici, destekleme müracaatını damızlık sığır yetiştiricileri birliği aracılığıyla yapmalıdır.

-İşletmede, Bakanlık veya Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğinin talimatlarına uygun olarak, üçten az olmamak üzere destekleme yılı itibarıyla soy kütüğünde bulunduğu sürenin (ay olarak) 2/3’ü oranında aylık süt ölçümü yapılmış olmalıdır.

-Süt ölçüm tarihinde, işletmenin etçi ırk ve melezleri hariç inek sayısının en az % 60’ının süt ölçümü yapılmış ve süt ölçüm tarihinden itibaren 120 gün içerisinde e-ıslaha kaydedilmiş olmalıdır.

-Süt ölçüm tarihinde, süt ölçümü yapılmış en az 10 ineğin en az yarısında aynı miktarda süt verim kaydı olması durumunda, işletmenin bu tarihteki süt ölçümü geçersiz sayılır.

-Süt verim ölçümleri, standart süt ölçüm aletleri veya sağım sistemi ile ölçülmeli, ölçümler süt kayıt defterine kaydedilmeli veya sağım sisteminden temin edilmiş olmalıdır. Askı veya hak ediş listelerinin hazırlanması aşamasında işletmenin süt verim ölçüm metodu e-ıslahta tanımlanmış olmalıdır.

-Süt verim ölçümlerinin, talimatlara uygun olarak yapılmasından ve e-ıslaha kaydedilmesinden yetiştiriciler, yetiştiricilerin bilgilendirilmesinden, bildirilen süt verim ölçümlerinin zamanında e-ıslaha kaydedilmesinden ve denetlemelerin yapılmasından Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve il birlikleri sorumludur.

-Soy kütüğüne kayıtlı buzağılara ilave olarak; e-ıslah kayıtlarına göre belirlenen soy kütüğü sınıflandırmasına esas olmak üzere, Bakanlıkça belirlenecek birim fiyat ve şartlar doğrultusunda destek ödenir.

-İşletmelerin soy kütüğü sınıfı, e-ıslah kayıtlarından 2024 yılı Ocak ayında birinci dönem askı listesi yayınlanmadan önce belirlenir, birinci ve ikinci dönem hak edişlerde geçerli olur. İşletmelerin soy kütüğü sınıfının belirlenmesi, itirazlar doğrultusunda veya ihtiyaç halinde birinci dönem hak ediş icmallerinin yayınlanması öncesi yenilenebilir.

Genomik değer tespiti yapılmış, soy kütüğü ilave desteğini alabilir olan ve aşağıda belirtilen şartları sağlayan dişi buzağılara Bakanlıkça belirlenecek destek tutarı ödenir:

a) Buzağının doğduğu işletmenin, 2024 yılı Ocak ayında belirlenen soy kütüğü sınıfı A veya B olmalıdır.

b) Buzağının damızlık kütüğü sınıfı A veya B olmalıdır.

c) Buzağının ırkı Siyah-Alaca olmalıdır.

ç) Genomik değer tespiti, buzağının doğduğu işletmede iken yapılmalıdır.

d) Bir işletmede en fazla 100 baş buzağı için destekleme ödemesi yapılır.

e) Genomik değer tespiti için usulüne uygun olarak DNA izolasyonuna esas örneklerin alınıp test merkezine ulaştırılmasından ve sonuçların e-ıslaha kaydından işletmenin bulunduğu ildeki Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri ve Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği sorumludur.

f) Genomik değer tespiti çalışmaları kapsamında; DNA izolasyonuna esas örneklerin genotiplendirilmesi Bakanlıkça yetkilendirilen Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Genomik Test Laboratuvarı ve/veya Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsünce laboratuvar kapasiteleri doğrultusunda yapılır.

g) Genotiplendirilmesi yapılan örneklere ait Genomik damızlık değer tespiti Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğince yapılarak düzenlenen belge onaylanmak üzere HAYGEM’e gönderilir.

ğ) Destekleme ödemesi, 28/6/2024 tarihine kadar test merkezine gelen DNA izolasyonuna esas örneklerden genomik damızlık değer tespiti yapılan buzağılar için ödenir.

h) Genomik değer tespiti desteklemesi askı ve hak ediş listeleri, buzağı desteklemesinin tamamlanmasını takiben oluşturulur.

ı) 2024 yılı Ekim ayında askı listeleri e-ıslahtan yayınlanır, il damızlık sığır yetiştiricileri birlikleri askı çalışmasını yapar; varsa itirazlarını, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğine bildirir.

i) 2024 yılı Ekim-Kasım ayında hak ediş listeleri e-ıslahtan yayınlanır, listelerin yayınlanma tarihinden itibaren 10 gün içerisinde il damızlık sığır yetiştiricileri birlikleri hak ediş listelerini onaylayıp yazılı olarak Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğine gönderir. Onaylanmış listeler HAYGEM’e gönderilir ve HAYGEM tarafından ödeme gerçekleştirilir.

j) Genomik test laboratuvarları destekleme kapsamında gelen DNA izolasyonuna esas örneklerin test ücreti ve uygulama yöntemini Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğine bildirir.

buzağı-4

Suni tohumlama şartı aranan desteklerde, suni tohumlamanın, buzağının doğum tarihinden 210-295 gün öncesinde ülkemizde yapılmış ve bilgisinin e-ıslah veri tabanına kaydedilmiş olması gerekir.

İşletmede, destekleme şartlarını sağlayan buzağı sayısına göre kademeli olarak, buzağı başına oluşan toplam destekleme tutarının 1-20 başa kadar tamamı, 21-100 başa kadar % 75’i, 101-500 başa kadar % 50’si ödenir. Kademeli ödemede, işletmenin destekleme tutarı, en yüksek miktarda destekleme tutarına sahip buzağılardan başlayarak hesaplanır. İkinci dönemde, birinci dönemde destek alan buzağı sayısı da dikkate alınarak ödeme yapılır.