Sürü Yönetimi Elemanı (Çoban) Kursu'na katılmak isteyenlerin 15 Ekim tarihine kadar ilçe müdürlüğüne başvurmaları gerektiğini belirten Manavgat Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dr. Yeşim Tıravoğlu Demirtaş; “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü arasında işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, istihdamın korunmasına ve işsizliğin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla imzalanan Aktif İşgücü Piyasası Programları İşbirliği Protokolleri kapsamında İlçe Müdürlüğümüzce İşkur Müdürlüğü, Halk eğitim ve Ziraat odaları ile ortaklaşa sürü yönetimi kursu açılacaktır.

Bu projede amaç; kursiyerlere koyun ağılı ve keçi barınağı kullanabilme, koyun ve keçi ırkını seçebilme, küçükbaş hayvanların besleme ve bakımını yapabilme, çoğaltabilme, bulaşıcı ve yetiştirme hastalıklarına karşı koruyabilme ve mücadele edebilme, biyogüvenlik uygulamalarına hakim olma, sağım yapabilme yeteneği kazandırmak ve kırsal alanda sürü yönetimi elemanlığını daha cazibeli bir meslek haline getirmektir" dedi.

SERTİFİKA ALAN KURSİYERLERE DESTEK VERİLECEK

Ayrıca bu kursa katılarak “Sürü Yönetimi Elemanı Sertifikası" alan veya bu belgeye sahip çoban istihdam eden 300 baş ve üzeri anaç küçükbaş hayvan varlığına sahip işletmelere Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği ödeneceğini ifade eden Manavgat Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dr. Yeşim Tıravoğlu Demirtaş; “Bu desteğe müracaat şartlarını da şöyle sıraladı;

a) İşletmede sürü yöneticisi çalışıyor olmalıdır.

b) Desteklemeden faydalanmak isteyen işletme müracaat zamanında en az 300 anaç küçükbaş hayvan varlığına sahip olmalıdır.

c) İşletme istihdam ettiği sürü yöneticisine ait 2015 yılı SGK primlerini kesintisiz olarak en az 5 ay süre ile toplu ya da dönemler halinde yatırmış olmalıdır.

ç) SGK pirim ödemesini isteğe bağlı sigortalı olarak yapanlar, SGK primlerini ayın 30 günü üzerinden tam zamanlı olarak yatırmayanlar, işletmede istihdam edilen ancak fiilen sürü yöneticiliği yapmayanlar ile muhtarlar, devlet memurları, emekliler ve 18 yaşından küçükler sürü yöneticisi olarak destekleme kapsamında değerlendirilmezler.

(3) Müracaat zamanı ve il/ilçe müdürlüklerince istenecek belgeler;

a) Müracaatlar işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine, bu Tebliğin yayım tarihi itibari ile başlar ve 31/12/2015 tarihinde sona erer,

b) İşletme sahibinin dilekçesi (Ek-14),

c) İşletme sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

ç) En az 300 anaç küçükbaş hayvandan oluşan sürüye ait KKKS'den veya KKBS'den alınmış güncel kulak numarası listesi,

d) Sürü yöneticisi; aynı zamanda işletme sahibi, işletme sahibinin birinci dereceden yakını veya eşi ise, sertifika/kurs katılım belgesinin il/ilçe müdürlüklerince onaylanmış fotokopisi, taahhütname (Ek-15) ve sürü yöneticisine ait nüfus cüzdanı fotokopisi,

e) İstihdam edilen sürü yöneticisine ait sertifika/kurs katılım belgesinin ve sözleşmesinin (Ek-16) il/ilçe müdürlüklerinden onaylı örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi,

f) Sürü yöneticisine ait 2015 yılı SGK primlerinin (5510 sayılı Kanunun 4/a veya 4/b sigorta kapsamında) kesintisiz olarak en az 5 ay süre ile toplu ya da dönemler halinde yatırıldığına dair SGK il/ilçe müdürlüklerinden alınan, onaylı Sigortalılık Hizmet Döküm Belgesi,

g) Başvuru sırasında sürü yöneticisi sertifikası/katılım belgesi ve/veya SGK primlerinin yatırıldığına dair onaylı Sigortalılık Hizmet Döküm Belgesi'nin eksik olması halinde de müracaat kabul edilir. Eksik olan belgeler 15/1/2016 tarihine kadar tamamlanmalıdır,

ğ) Birden fazla işletmesi olup, desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştirici, her bir işletmesi için ayrıca müracaat şartlarını taşımalıdır.

(4) İl/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;

a) İşletmenin KKKS'ne ve/veya KKBS'ne göre beyan etmiş olduğu en az 300 anaç küçükbaş hayvan varlığı ve sürü yöneticisinin fiilen sürünün başında olup olmadığı yerinde tespit edilerek tutanağa (Ek-17) bağlanır. Tespit işlemi müracaatı izleyen 15 iş günü içerisinde yapılır.

b) Göçer hayvancılık yapan işletme sahiplerine ait sürü yöneticisi ve sürü tespit işlemleri, sürünün bulunduğu il/ilçe müdürlüklerince yapılır ve tespit tutanağı (Ek-17) işletmenin kayıtlı bulunduğu İl/İlçe Müdürlüklerine tespitin yapılmasını takip eden ilk iş gününde gönderilir.

c) Hayvanlarının kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlükleri kendilerine gönderilen tespit tutanaklarını KKKS ve/veya KKBS üzerinden kontrol ederek desteklemeyle ilgili iş ve işlemleri yerine getirir.

ç) Veteriner Sağlık Raporu ve Nakil Belgesi ile nakledilmeyen yetiştiricilere ait hayvanların tespitleri yapılmaz.

d) Desteklemeye esas bilgilerde, KKKS ve/veya KKBS kayıtları geçerli olup, bu sistemde hayvan ve işletme bilgilerinin güncellenmesinden ve kayıtlarının doğruluğunun takibinden yetiştirici sorumludur.