Sulama makine ve ekipmanları için hibe desteği getirildi. Buna göre, usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas mal alım tutarının yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilecek.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de 28 Şubat 2021’de yayımlanmıştı

 Tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama tesisleri ve makine ekipmanlarının üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak, daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasının sağlanması, üreticilerin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerinin düşürülerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir seviyeye getirmek için sulama makine ve ekipmanlarının alımının desteklenmesi amaçlanıyor.

yozgat

Son Başvuru tarihi 28 Şubat 2023

Program kapsamında aşağıdaki yatırım konularına destek verilecektir:

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,                           

b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,

c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

Buzağı desteği ne zaman? Birinci dönem ödenmedi, ikinci dönem müracaatları başladı! Buzağı desteği ne zaman? Birinci dönem ödenmedi, ikinci dönem müracaatları başladı!

d) Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,

e) Tamburlu sulama sistemi kurulması,

f) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.

Bakanlık tarafından oluşturulan güncel Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan ve su kaynağına ilişkin gerekli izin belgelerine sahip olan başvuru sahipleri, yukarıda belirtilen yatırım konularına başvuruda bulunabilir.

Başvuru yapmak için

Başvuru yapmak isteyen kişiler, bulundukları bölgelerdeki İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün arayarak veya şahsen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gelerek ayrıntılı bilgi alabilir.  

Hibe şartları

Proje sahipleri kendi paylarına düşen ve hibeye esas mal alım tutarının yüzde 50'si oranındaki katkı payını ve toplam tutara ait KDV'nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumlu olacak.

Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas mal alım tutarının yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilecek.

KDV hariç %50'sine hibe yoluyla destek verilirecek. Hibeye esas mal alım tutarı 1.000.000.-TL'yi geçemeyecek. Mal alım bedellerinin, bu miktarı aşması durumunda, aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılayacak

ÖDEME

Hibe ödemesi, yatırımcı gerçek kişi ise TC kimlik numarası, tüzel kişi ise vergi numarasına açılan Ziraat Bankası'ndaki hesabına yapılacak. Başvuru sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış sulama makine ekipmanlarının mülkiyetini ve amacını yatırımın bitiminden iki yıl sonrasına kadar değiştiremeyecek.

Başvuru Sahibinden İstenilecek Başvuru Belgeleri

Başvuru sahibinin statüsüne göre aşağıda yer alan belgeler başvuru dosyasında yer almalıdır.

1) Hibe Başvuru Formu Tebliğ ve güncel Uygulama Rehberi hükümlerine göre uygun olarak doldurulmuş.

2)   Sulama projesi;

3)  Basınçlı Sulama Sistemi Bilgi Formu 

4) Başvuru sahibine ait güncel Çitçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi.

5) Teknik Şartname; Başvuru kapsamında alımı yapılacak, bireysel sulama sistemine ilişkin olarak marka model belirtilmeden ürünün tüm özelliklerini gösteren teknik şartname başvuru sahipleri tarafından hazırlanarak başvuru evrakları içinde verilecektir. (Sulama sistemlerinde kullanılan boru ve boru ek parçaları için teknik şartname olarak, boru cinsi, boru çapı (Ø), basınç sınıfı (PN), et kalınlığı (mm/mil.), damlatıcı debisi (L/h), damlatıcı aralığı (cm) gibi bilgilerden gerekli olanlar belirtilecektir.) IV-1. Maddede yer alan (d) ve (e)  bendinde belirtilen yatırım konuları kapsamında yer alan makine ile taşınan hareketli yağmurlama sulama sistemlerine  (Lineer sistem, Center Pivot sistem veya Tamburlu sistem) ilişkin olarak kataloglardan edinilen bilgiler teknik şartname olarak ver6) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi; Gerçek Kişiye / Tüzel Kişilik Adına Yetkilendirilen Kişiye Ait

7) Yetkili Kurul Kararı; Tüzel kişiliğin başvuru için aldığı.

8) İmza Sirküleri; Tüzel kişiliklerde yetkilendirilen kişiye ait.

9) Varsa; Genç Çiftçi / İyi Tarım Uygulayıcısı / Organik Tarım Müteşebbisi olduğuna dair Sertifika sureti / Şehit ve Gazilerin 1. Derece yakını veya Gazi olduğunu gösteren belge. 

10) Toprak Fiziksel Analiz Raporu; Bünye Sınıfı, Tarla Kapasitesi, Solma Noktası, Hacim Ağırlığı, İnfiltrasyon Hızı/ hidrolik iletkenlik bilgilerini içeren

11) Sulama Suyu Analiz Raporu.

12) Su Kaynağı “Kullanım İzin / Tahsis Belgesi” veya “ Yer Altı Suyu Kullanma Belgesi”.

13) Muvafakatname; Hisseli arazi başvuruları için.

14) Ticaret Sicil Gazetesi; Tüzel kişilik başvuruları için, kuruluş ana sözleşmesinde tarımsal faaliyette bulunabileceğine dair ifadeyi içeren.

15) Başvuruda Verilecek Taahhütnameler;

                 a) Güneş Enerjili Sulama Sistemleri başvuruları için projenin tamamlanmasından sonra hibe desteği kapsamında tesis edilen güneş enerjisi üreten sistemden elektrik şebekesine bağlantı yapılmayacağına dair taahhütname,

                 b) Mikro yağmurlama ve yüzey altı sulama sistemi için başvuru aşamasında yatırımın gerçekleştirileceği alanda henüz bağ/meyve bahçesi tesis edilmemiş ise en geç ödeme talebi tarihi itibarıyla bağ/meyve bahçesinin tesis edileceğine dair taahhütname,

                 c) Başvuru sahibinin başvurusunun kabul edilmesi halinde, proje kapsamında satın alacağı uygun teknik özelliklere sahip malzemeleri, uygun belgelere sahip tedarikçilerden temin edeceğine ve bu belgelerin tamamını ödeme talebi ile birlikte vereceğine dair taahhütname.

                 d) Sebze üretimi için tarla içi mikro yağmurlama sistemleri başvurularında, sebze üretimine uygun proje yapıldığına ve projenin gerçekleştirilmesinden sonra sebze üretimi yapılacağına dair taahhütname. 

                 e) Hisseli araziler için yapılan başvurularda hissedarların muvafakatına dair taahhütname.

16) Arazi Tahsisine Dair Resmi Belge Onaylı Sureti; Arazi Mülkiyeti “tahsisli” başvurular için.

17) Kiralama Belgesi; Arazi kiralayarak yapılacak başvurular için, arazi kiralama belgesi onaylı sureti,

18) Diploma onaylı sureti; Sulama projesini hazırlayan yetkili Ziraat Mühendisine ait diploma ve ziraat mühendisleri odası kayıt belgesi sureti.  (24/1/1992 tarihli ve 21121 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük” kapsamında yetkili)

 19) Firma veya kurumlarca hazırlanan projeler için projeyi hazırlayan yetkili kişinin bünyelerinde çalıştığına ilişkin belge (sigorta sicil no)

20) Adli Sicil Kaydı;