Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Damızlık Küçükbaş Hayvan Yatırımı ve Damızlık Koç-Teke Alımına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ, kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelerden 1500 başa  kadar damızlık koç-teke alımına yönelik destekleri ve Bakanlıkça belirlenecek  iller, şartlar ve kriterler doğrultusunda damızlık küçükbaş hayvan yatırımlarını kapsıyor.

Kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi, yetiştirici gelirlerinin artırılması, damızlık koç-teke ihtiyacının karşılanması, küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinde üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırmızı et üretimindeki küçükbaş hayvan payının artırılması amacıyla uygulamaya konulan damızlık küçükbaş hayvan yatırımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. 

İL MÜDÜRLÜKLERİNE MÜRACAAT EDECEKLER

Kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelerin her birinden damızlık  koç-teke alımı yapacak yetiştiriciler ile damızlık küçükbaş hayvan yatırımları  kapsamında hayvan alımı yapacak yetiştiriciler il müdürlüğüne müracaat edecek.

DESTEKLEMELERDEN HANGİ YETİŞTİRİCİLER YARARLANACAK?

Desteklemeden kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelerden,  damızlık koç-teke alan yetiştiriciler yararlanacak.

EN FAZLA 5 BAŞ KOÇ TEKE ALABİLECEK

Damızlık koç-teke alan yetiştiriciler, her 30 baş anaç hayvana kadar  bir baş koç-teke olmak üzere en fazla 5 baş koç-teke alabilecek ve destekleme  hibesinden bir kez yararlandırılacak. Destekleme ödemeleriyle ilgili hususlarda denetimi sağlayacak  tedbirleri Bakanlık alacak. Tebliğ, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN DESTEĞİ BAŞVURULARI NEREYE YAPILACAK? 

Yayımlanan tebliğe göre, 2017/9760 sayılı Karar kapsamında kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelerin her birinden damızlık koç-teke alımı yapacak yetiştiriciler ile damızlık küçükbaş hayvan yatırımları kapsamında hayvan alımı yapacak yetiştiriciler illkerin Tarım Müdürlüklerine müracaat edebilecek. 

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN DESTEĞİ'NDEN KİMLER YARARLANACAK?

Damızlık küçükbaş hayvan desteğinden 2017/9760 sayılı Karar kapsamında kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelerden, damızlık koç-teke alan yetiştiriciler yararlanacak. 

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN DESTEĞİ KAPSAMINDA VERİLECEK DESTEKLER

Yayınlanan tebliğe göre, damızlık koç-teke alan yetiştiriciler, her otuz baş anaç hayvana kadar bir baş koç-teke olmak üzere en fazla beş baş koç-teke alabilir ve destekleme hibesinden bir kez yararlandırılacak. Yetiştiricilerin satın alacağı damızlık koç-tekeler ile damızlık küçükbaş hayvanların uygulama rehberinde belirlenmiş olan teknik ve sağlık şartlarını taşıması gerekiyor. Damızlık olarak yetiştirilecek hayvanları bölgedeki yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan hâkim ırklardan olacak.

Damızlık küçükbaş hayvan yatırımları kapsamında alınacak hayvanlar ve damızlık olarak yetiştirilecek koç-tekeler; halk elinde hayvan ıslahı ülkesel projesi kapsamında olan işletmelerden, Bakanlık küçükbaş hayvanların ırk ıslahına yönelik soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarının tutulduğu işletmelerden ve TİGEM işletmelerinden temin edilecek. Hibe kapsamında birliklerce alınan ve satılan damızlık koç-tekelerin seçimi, kurulmuş işletmelerin bulunduğu il müdürlüklerince; damızlık küçükbaş hayvan yatırımları kapsamında alınacak hayvanların seçimi ise bu kapsama alınan illerdeki il müdürlüklerince görevlendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyetince uygulama rehberinde belirlenen teknik kriterler ve sağlık şartları doğrultusunda yapılır.

Desteğe ilişkin uygulama rehberi Tarım Bakanlığı internet sayfasında yayımlanacak. 

DESTEK KAPSAMINDA ÖDEMELER NASIL OLACAK? 

Karar uyarınca yapılacak ödemeler, Bakanlığın ilgili yıl bütçesine tahsis edilen ve Hayvancılığı Geliştirme Projesi altındaki Bakanlık bütçesine tefrik edilen sermaye transferleri ödeneğinden karşılanacak. Ödemeler banka aracılığıyla yapılacak. Uygulama için bankaya destekleme tutarının % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenecek. 

İŞTE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN TEBLİĞ

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

DAMIZLIK KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YATIRIMI VE DAMIZLIK KOÇ-TEKE ALIMINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2021/4)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi, yetiştirici gelirlerinin artırılması, damızlık koç-teke ihtiyacının karşılanması, küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinde üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırmızı et üretimindeki küçükbaş hayvan payının artırılması ve damızlık küçükbaş hayvan yatırımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 9/1/2017 tarihli ve 2017/9760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelerden 1500 başa kadar damızlık koç-teke alımına yönelik destekleri ve Bakanlıkça belirlenecek iller, şartlar ve kriterler doğrultusunda damızlık küçükbaş hayvan yatırımlarını kapsar.

(2) Hibe destekleri 2020-2022 yılları arasında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu ve 20/10/2020 tarihli ve 3099 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Anaç hayvan: Yetiştiricinin koç-teke alımı için müracaat tarihinde, en az 15 aylık (450 gün) yaşta olan dişi koyun ve keçiyi,

b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

ç) Birlik: Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri İl Birliklerini,

d) Damızlık koç-teke: Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı 12-36 aylık (360-1080 gün) yaş aralığındaki damızlık koç-tekeyi,

e) Damızlık küçükbaş hayvan: Damızlık küçükbaş hayvan yatırımı kapsamında yetiştiricilere dağıtımı yapılacak olan ve dağıtım tarihinde en az 15 aylık (450 gün) yaşta olan dişi koyun-keçi ile 12-36 aylık (360-1080 gün) yaş aralığındaki damızlık koç-tekeyi,

f) Genel Müdürlük: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,

g) Hak ediş icmali: İl hayvan alımı yürütme komisyonunca hazırlanarak il müdürlüğünce onaylanan ve Genel Müdürlüğe gönderilen damızlık koç-teke alımı ile damızlık küçükbaş hayvan yatırımına esas bilgileri içeren icmal cetvelini,

ğ) Hibe desteği: Damızlık küçükbaş hayvan yatırımı kapsamında Bakanlıkça belirlenecek olan illerde küçükbaş hayvan yatırımı ile 2017/9760 sayılı Karar hükümlerine göre kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelerin her birinden Karar kapsamında damızlık koç-teke alımı için verilen mali katkıyı,

h) Hibe tutarı: 2017/9760 sayılı Karar hükümlerine göre kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelerden, damızlık koç-teke alımı için yapılacak desteklemenin Karar kapsamında %50 nakdi tutarını, Kararda belirtilen damızlık küçükbaş hayvan yatırımı için ise yapılacak desteklemenin %85 nakdi tutarını,

ı) İl müdürlüğü: İl tarım ve orman müdürlüğünü,

i) İşletme: 2017/9760 sayılı Karar kapsamında kurulmuş ve koç-tekelerin damızlık niteliği kazanana kadar barındırıldığı yerleri,

j) Karar: 20/10/2020 tarihli ve 3099 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararı,

k) TİGEM: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

l) Uygulama rehberi: Damızlık küçükbaş hayvan yatırımı ve damızlık koç-teke alımlarıyla ilgili olarak; başvuru detayları, icmaller, formlar, idari ve teknik detaylar, izleme ve değerlendirme, konu ile ilgili uygulama birimlerince yapılacak iş ve işlemler, birim fiyatları ve hibe tutarları ile ihtiyaç duyulacak diğer konuların yer aldığı Genel Müdürlükçe yayımlanacak olan rehberi,

m) Yetiştirici: Birlik üyesi olan ve/veya olmayan gerçek ve tüzel kişileri,

n) 2017/9760 sayılı Karar: 9/1/2017 tarihli ve 2017/9760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Birimleri ve Görevleri

Uygulama birimleri

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde görev alacak olan uygulama birimleri şunlardır:

a) İl hayvan alımı yürütme komisyonu.

b) İl müdürlüğü.

c) Merkez değerlendirme komisyonu.

(2) İl hayvan alımı yürütme komisyonu; Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde il müdür yardımcısı başkanlığında, il müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi (zooteknist) ve veteriner hekimlerin katılımıyla en az beş asıl, beş yedek üyeden oluşturulur. Asıl üyelerin görevlerini yerine getiremeyecekleri hallerde bunların yerine, valilik olurunda belirlenen sıraya göre yedek üyeler görev alır.

(3) Merkez değerlendirme komisyonu; genel müdür veya genel müdür yardımcısı başkanlığında, genel müdür yardımcısı, ilgili daire başkanı ve konu uzmanı teknik personel ile birlikte en az beş üyenin katılımı ile kurulur. Komisyon başkanının bulunmaması durumunda komisyona ilgili daire başkanı başkanlık eder.

Uygulama birimlerinin görevleri

MADDE 6 – (1) İl hayvan alımı yürütme komisyonun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Hayvan alımı kapsamında yetiştiricileri bilgilendirmek.

b) Hayvan alımı ile ilgili uygulama sürecini kontrol etmek, izlemek ve değerlendirmek.

c) Destekleme kapsamında damızlık koç-teke ve damızlık küçükbaş hayvan alımlarına ilişkin ödemeye esas hak edişleri düzenleyerek il müdürünün onayına sunmak.

(2) İl müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Desteklemenin idari, mali ve teknik yönden sağlıklı yürütülmesine yönelik tedbirleri almak.

b) Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberi kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında uygulanması, sekretaryası ve koordinasyonunu sağlamak.

c) Hak edişlerin kontrolünü sağlayarak onaylamak ve Genel Müdürlüğe göndermek.

ç) Hayvan alımlarının süresi içerisinde yapılmasını ve kontrolünü sağlamak.

(3) Merkez değerlendirme komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yatırımların desteklenmesi kapsamında yapılacak faaliyetlerin kontrolüne, idari ve mali yönden yürütülmesine destek vermek.

b) Uygulama rehberi ve talimatları hazırlamak, uygulama rehberini Bakanlık web sayfasında yayımlamak.

c) Desteklemeye esas damızlık koç-teke ve damızlık küçükbaş hayvan birim fiyatlarını belirlemek.

(4) Merkez değerlendirme komisyonu ve il hayvan alımı yürütme komisyonunun görev süresi yatırımların bitimine kadar devam eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Desteklemeye İlişkin Esaslar

Başvuru yeri, istenecek belgeler ve zamanı

MADDE 7 – (1) 2017/9760 sayılı Karar kapsamında kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelerin her birinden damızlık koç-teke alımı yapacak yetiştiriciler ile damızlık küçükbaş hayvan yatırımları kapsamında hayvan alımı yapacak yetiştiriciler il müdürlüğüne müracaat eder.

(2) Başvurular yapıldığı yıl için geçerlidir.

(3) Başvurular ile ilgili yapılacak iş ve işlemler, başvuru zamanı, istenecek belgeler, hak ediş icmallerinin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar uygulama rehberinde belirtilir.

(4) Başvuruları yapılmış ve sonuçlandırılmamış makine, alet ve ekipman alımına ilişkin ödemeler, 2017/9760 sayılı Karar kapsamındaki mevzuat hükümlerine göre alınan kararlar doğrultusunda yapılır.

Desteklemeye ilişkin genel esaslar

MADDE 8 – (1) 2017/9760 sayılı Karar kapsamında kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelerden, damızlık koç-teke alan yetiştiriciler yararlanır.

(2) Damızlık koç-teke alan yetiştiriciler, her otuz baş anaç hayvana kadar bir baş koç-teke olmak üzere en fazla beş baş koç-teke alabilir ve destekleme hibesinden bir kez yararlandırılır.

(3) Yetiştiricilerin satın alacağı damızlık koç-tekeler ile damızlık küçükbaş hayvanların uygulama rehberinde belirlenmiş olan teknik ve sağlık şartlarını taşıması gerekir. Damızlık olarak yetiştirilecek hayvanlar bölgedeki yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan hâkim ırklardan olmalıdır.

(4) Damızlık olarak yetiştirilecek koç-tekeler; halk elinde hayvan ıslahı ülkesel projesi kapsamında olan işletmelerden, Bakanlık küçükbaş hayvanların ırk ıslahına yönelik soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarının tutulduğu işletmelerden ve TİGEM işletmelerinden temin edilir.

(5) Damızlık küçükbaş hayvan yatırımları kapsamında alınacak hayvanlar; halk elinde hayvan ıslahı ülkesel projesi kapsamında olan işletmelerden, Bakanlık küçükbaş hayvanların ırk ıslahına yönelik soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarının tutulduğu işletmelerden, TİGEM işletmelerinden veya birlik üyesi yetiştiricilerin işletmelerinden temin edilir.

(6) Hibe kapsamında birliklerce alınan ve satılan damızlık koç-tekelerin seçimi, kurulmuş işletmelerin bulunduğu il müdürlüklerince; damızlık küçükbaş hayvan yatırımları kapsamında alınacak hayvanların seçimi ise bu kapsama alınan illerdeki il müdürlüklerince görevlendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyetince uygulama rehberinde belirlenen teknik kriterler ve sağlık şartları doğrultusunda yapılır.

(7) Yatırımlar kapsamında, desteklemeye esas damızlık koç-teke ve damızlık küçükbaş hayvan birim fiyatları merkez değerlendirme komisyonunca belirlenerek uygulama rehberinde yayımlanır.

(8) Damızlık koç-teke ve damızlık küçükbaş hayvan alan yetiştiriciler iki yıl kendi işletmesinde tutmak zorundadır. Gerekli kontroller il müdürlüğünce yapılır.

(9) Damızlık küçükbaş hayvan alımı yatırımı kapsamına alınacak iller, yetiştiricilerin alacakları koyun-keçi ve koç-teke sayıları uygulama rehberinde belirlenir.

(10) Damızlık küçükbaş hayvan yatırımı ve damızlık koç-teke alımında Kararda belirtilen hibe oranları uygulanır.

(11) Uygulama rehberi Genel Müdürlük tarafından hazırlanıp Bakanlık internet sayfasında yayımlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Finansman ve ödemeler

MADDE 9 – (1) Karar uyarınca yapılacak ödemeler, Bakanlığın ilgili yıl bütçesine tahsis edilen ve Hayvancılığı Geliştirme Projesi altındaki Bakanlık bütçesine tefrik edilen sermaye transferleri ödeneğinden karşılanır.

(2) Ödemeler banka aracılığıyla yapılır. Uygulama için bankaya destekleme tutarının % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenir.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 10 – (1) Hibe desteklerinden kamu kurum ve kuruluşları ile bunların ortaklıkları yararlanamaz.

(2) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki faiz ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan yetiştiricilere hibe kullandırılmaz.

(3) Koç-teke alımı desteklemesinden birlikler yararlanamaz.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 11 – (1) Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberinde yer almayan hususlarda oluşacak problemlerin çözümünde il müdürlüğü yetkilidir.

(2) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık alır.

(3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilenlere 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(4) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar, ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12 – (1) 15/4/2017 tarihli ve 30039 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Damızlık Koç Teke Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2017/18) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.