" />

TİGEM özel sektörle ortaklık kuracak

TİGEM "Davet İlanı"nı bugün yayınladı. TİGEM Kazımkarabekir Tarım İşletmesinin 70 bin dekarlık kısmında özel sektör tarım yatırımcıları ile ortaklık kurarak tarımsal faaliyette bulunacak.


TİGEM özel sektörle ortaklık kuracak
banner200
banner217

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM)'den yapılan açıklamada, Kazımkarabekir Tarım İşletmesinin 70.000 dekarlık bir kısmında tarımsal faaliyette bulunulmak üzere Yüksek Planlama Kurulu kararı doğrultusunda, özel sektör tarım yatırımcıları ile ortaklık kurulacağı belirtildi.

TİGEM'in Davet İlanı:

TİGEM KAZIMKARABEKİR TARIM İŞLETMESİNDE TARIM YATIRIMCILARI İLE

İŞTİRAK KURULMASINA DAVET İLANI

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Kazımkarabekir Tarım İşletmesinin 70.000 dekarlık bir kısmında tarımsal faaliyette bulunulmak üzere Yüksek Planlama Kurulu kararı doğrultusunda, özel sektör tarım yatırımcıları ile ortaklık kurulacaktır.

I- Ortaklık Esasları (YPK Kararları çerçevesinde)

1- İştirakte bulunulacak şirket türü Anonim Şirkettir.

2- TİGEM'in iştirakte bulunma oranı % 15 den aşağı % 25 den yukarı olmayacaktır.

3- Şirket:

a) Tarımsal üretim ve verimliliği artırmak üzere TİGEM'in amaç ve faaliyet konularında üretim yapacaktır. Ayrıca; üretimin gerektirdiği işleme tesisleri kuracak ve pazarlama faaliyetlerinde bulunacaktır.

b) Çiftlik turizmi gibi doğrudan kuruluş amacı dışındaki faaliyetlerden kaçınacak ve ilgili üretim konularında monopolleşmeye meydan vermeyecektir.

4- TİGEM'e ait tesis ve varlıklar, ayni sermaye olarak konulmaksızın, iştirak edilmek suretiyle kurulacak şirkete kiralanacak ve elde edilecek kira bedeli TİGEM'in sermaye katkısı olarak kabul edilecektir.

5- Kira süresi 30 yıl olacaktır.

6- Kurulacak iştirakin onayı için ayrıca Yüksek Planlama Kurulu'na müracaat

edilecektir.

II- İsteklilerden İstenilen Belgeler

1) Proje hazırlanıp sunulması

2) Kanuni ikametgahı olduğuna dair belge vermesi

3) İsteklinin tüzel kişi olması halinde ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlarından alınmış ve halihazırda faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermesi.

4) İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.

5) İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi.

6) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik prim ve vergi borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alınmış (Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Dairesi) belge ibraz edilmesi.

7) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.

8) Ortaklık konusu işletme ile ilgili şirket ana sözleşmesi, kira sözleşmesi ve diğer belgeleri kapsayan dosyaların alındığına dair belge verilmesi.

9) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası (Bu

adrese ve faks ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.)vermesi.

10) Bankalardan alınmış ekonomik ve mali yeterliliği gösterir belge verilmesi.

11) Kamu ihalelerine girmekte yasaklı olmadığına dair taahhüt vermesi.

12) İlan metni, kira sözleşmesi ve şirket ana sözleşmesindeki tüm hükümleri okuyup aynen kabul ettiğine ilişkin taahhüt vermesi.

13) İsteklilerin sundukları belgelerin sahte veya tahrif edilmiş olduğunun sözleşme yapılmasından sonra dahi öğrenilmesi durumunda, sözleşme fesh edilerek TİGEM'e verilmiş olan tüm teminatları şartı ceza olarak irat kaydedilir. Ayrıca TİGEM'in uğradığı zarar varsa hükmen tahsil edilir. Bu tür belgeleri ibraz edenler hakkında gerekli yasal işlemlere başvurulur.

14) Müteşebbisin tarımsal alandaki faaliyetlerini gösterir belgeler vermesi. (sonuçlandırdığı proje ve iş deneyimleri)

 Yukarıdaki esaslar dahilinde konuyla ilgilenen yatırımcılar, ilgilendikleri işletmenin özelliklerini belirten dosyaları 5.000,- (Beşbin) TL. mukabilinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden temin edebilirler.

 Dosya içerisinde yer alan şirket ana sözleşmesi ve kira sözleşmesi Yüksek Planlama Kurulunca onaylandığından içeriği ve maddeleri üzerinde yasal zorunluluk olmadıkça değişiklik yapılamaz. Teklif sahipleri bu durumu kabul etmiş sayılırlar.

 Dosya almayan yatırımcılar; İşletmede inceleme yapamaz, hazırlayacakları projeler ile sundukları teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Dosya alan talipliler iştirak kurulacak olan Kazımkarabekir Tarım İşletmesinde proje ve fizibilite çalışmaları yapmak üzere inceleme yapabilirler.

Proje sahipleri, hazırlamış oldukları proje ve fizibilite raporlarını 08/05/2015 günü saat 17:00'e kadar TİGEM genel evrak servisine vermiş veya bu saatte ulaşacak şekilde posta ile göndermiş olacaklardır. Süre uzatımı, zaruret olmadıkça yapılmayacaktır.

Yüksek Planlama Kurulu'nun 12.07.2010 tarih 2010/T-18 Sayılı Kararları ile TİGEM ana statüsünün 5. Maddesinde sayılan amaç ve faaliyetler doğrultusunda hazırlanacak proje ve diğer tekliflerin değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler esas alınacaktır.

III- Değerlendirmeye Esas Kriterler:

A. PROJE

1- Yatırım Tutarı,

2- Yatırım termini

3- Projenin kârlılık ve verimliliği,

4- Projenin öz kaynakla finansmanı,

5- İstihdam,

6-Projenin işletmeye uygulanabilirliği

B. Müteşebbisin Mali Yeterliliği ve Moralitesi

C. Müteşebbisin İş Deneyimi

D. Yıllık Kira Bedeli

IV- Diğer Hususlar

a) TİGEM tarafından yapılacak değerlendirme sonrası yeterlilik alan teklif

sahiplerinden en yüksek puan alan ilk üç kişi ya da firma “Ortaklık adayı" olurlar. En

yüksek puan alan “Ortaklık adayı" ile iştirak kurma çalışmaları başlatılır.

b) Yeterlilik alan ve “Ortaklık adayı" seçilen istekliler, ortaklık projelerinde gerçekleştirmeyi düşündükleri yatırım miktarının % 1 ini geçici teminat olarak yatırırlar. Bu adaylar, yeterlilik aldıklarının ve ortaklık adayı olduklarının kendilerine bildirilmesinden sonra 15 iş günü içerisinde teminatlarını TİGEM'e vermek zorundadırlar. Teminat olarak;

 Türk Lirası,

 Süresiz banka teminat mektubu kabul edilir.

c) TİGEM'ce yapılan değerlendirmede en yüksek puan alan ortaklık adayı ile Kazımkarabekir Tarım İşletmesinde (70.000 dekarlık kısım) TİGEM iştiraki ile Anonim Şirket kurma esaslarını belirleyen ve Yüksek Planlama Kurulunca onaylanan şirket ana sözleşmesi ve kira sözleşmesinin ilgili bölümleri teklif esaslarında doldurularak proje ve diğer ekleri ile birlikte karşılıklı paraf ve imza edilir.

d) TİGEM ile iştirak kurulacak yatırımcı firma ya da şahıs arasında karşılıklı imza ve paraf işleminden sonra, hazırlanan metinler nihai karar için Yüksek Planlama Kuruluna sunulur. Yüksek Planlama Kurulu'nun onayından sonra ortaklık adayı yatırımcıya, kira ve anonim şirket sözleşmesine ait gerekli hukuki prosedürün tamamlanması hususu bir yazı ile bildirilir. Yatırımcının, bildirimin kendisine tebliğinden itibaren 15 iş günü içerisinde kuruluş işlemlerine başlaması ve en geç 1 (bir) ay içerisinde şirket kuruluşunu tamamlaması gerekir. Şirket kuruluşunu müteakip, TİGEM'in yazılı talebi üzerine taşınmazın 15 (onbeş) gün içerisinde teslim alınması şarttır. Aksi takdirde teminatı cezai şart olarak irat kaydedilir ve şirket tasfiye edilerek ortaklık çalışmaları sona erdirilir. TİGEM'in bu işlemlerden doğabilecek zarar-ziyanı Ortaklık Adayından tazmin etme hakkı saklıdır.

e) Davetten başlamak üzere ortaklık kurulması ve işletme taşınmazının devir tesliminin yapılmasına kadar her türlü vergi, resim, harç ve masraflar yatırımcılara aittir. Herhangi bir şekilde ortaklık kurulamaması durumunda, ortaklık adayı ve diğer talipliler yapmış oldukları masrafların tazmini hususunda TİGEM'den herhangi bir talepte bulunamazlar.

f) Davete icap eden yatırımcılardan projesi ve teklifi, yapılan puanlamada ikinci ve üçüncü olan ortaklık adayları, birinci olan yatırımcı ile herhangi bir nedenle ortaklık kurulamaması halinde sıra ile ortaklığa davet edilebilirler. Bu adaylar için de IV-d maddesindeki süreç aynı şartlarla işletilir.

g) İştirakin tüzel kişilik kazanması ve işletme taşınmazlarının devredilmesinden sonra yeterlilik alan diğer ortaklık adaylarının geçici teminatları iade edilir. Ancak, birinci ortaklık adayı ile Şirketin kuruluş çalışmalarının başlatıldığı süreçte geçici teminatını talep eden ikinci veya üçüncü ortaklık adayları (f) bendinde belirtilen haklarını kaybederler.

h) İştirak şeklinde ortak Anonim Şirket kurma teklifi veren ve TİGEM'le birlikte ortak iştirak kurulmasına Yüksek Planlama Kurulu'nca nihai karar verilen yatırımcı gerçek ya da tüzel kişilerin (ortak girişim ve konsorsiyum kabul edilmez) kurulacak şirketteki sermaye payı

% 60'ın altında olamaz.

i) TİGEM, proje ve tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında firma ya da şahıslardan mali ve ekonomik durumlarının tetkiki amacıyla her türlü bilgi ve belge isteyebileceği gibi gerekli gördüğü diğer konulara ilişkin belgeler de isteyebilir, araştırma yapabilir. Mali durumlarının araştırılmasının istenilmesi halinde onay vermek zorundadırlar.

j) TİGEM dosya alıp teklif veren istekliler ile iştirak kurup kurmamakta serbesttir.

k) Kazımkarabekir Tarım İşletmesi hudut bölgesinde yer aldığından, iştirak kurulacak firma ya da şahıslarca 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanun'u ve Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uyulması gerekmektedir.

l) İştirake açılacak alan krokide belirtilen ve koordinatları verilen 70.000 dekarlık bir

araziyi kapsamaktadır.

m) İşletme taşınmazları Karasu ve Aras Nehirlerinin sulak alan etkileşim alanı içinde bulunduğundan her türlü faaliyette 17.05.2005 tarih ve 25818 sayılı ve 26.08.2010 tarih ve

27684 sayılı resmi gazetelerde yayımlanan Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğine uyulması, bu sahada yeni tarım alanı açılmaması şarttır. Arazi üzerindeki diğer sınırlamalar kira sözleşmesinin arazi varlığına ilişkin bölümünde yer almaktadır.

İş bu ilan icaba davet hükmünde olup, şirket kurma çalışmalarının tamamlanması için bir ön teklif toplama mahiyetindedir.


ADRES :

Karanfil Sok. No: 62

Bakanlıklar/ANKARA

Tel. (0-312) 417 84 70

Faks: (0-312) 425 29 23

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YORUM EKLE
banner151

banner251