Tarımda Fırsatlar ve Tehditler

Tarım sektöründe ciddi sorunlar bulunsa da önemli fırsatlar da kendisini gösteriyor. Fırsatların değerlendirilebilmesi sektörün geleceği açısından hayati önem taşırken, tehditlerin de iyi analiz edilmesi gerekiyor.

banner255
Tarımda Fırsatlar ve Tehditler
banner200

TARIMDA FIRSATLAR

Teşvik, hibe, kredi ve diğer desteklerin artıyor olması,

Arazi toplulaştırma faaliyetlerinin/ çalışmalarının hız kazanmış olması,

Sınırlı kaynakların kullanımı ve artan gıda talebi nedeniyle bitkisel üretimin daha önemli hale gelmesi,

Tarımsal AR-GE çalışmalarında kamu, STK, özel sektör ve üniversite iş birliğinin gelişmesi,

AB'ye üyelik sürecindeki uyum çalışmalarının başlamış olması,

Havza bazlı üretim planlaması ile ilgili çalışmalara başlanmış olması,

Tarımsal birlik ve kooperatiflerin dikey ve yatay yapılanmasının gelişerek örgütlenme eğiliminin artması,

Diğer sektörlerden tarım sektörüne sermaye girişinin artması,

Sulu tarım yapılan arazilerin artması,

Uluslararası örgütlerle işbirliği olanaklarının artması,

Yayım ve danışmanlık kuruluşlarında insan kaynağı ve teknoloji kullanımının yaygınlaşması,

Kırsal kalkınma politika ve alt yapısının oluşturularak uygulamanın yaygınlaştırılması,

Tüketici bilincinin gelişiyor olması.

TARIMI TEHDİT EDEN UNSURLAR

Tarım politikalarında sürekliliğin olmaması,

Toprak kaynaklarının hızla kirlenmesi ve doğal kaynaklar üzerinde artan baskı,

Su kaynaklarının bilinçsiz kullanımı, kirletilmesi, yüzey akışı sularının kontrol edilememesi ve sulamaya açılan alanlarda yetersiz drenaj,

Global fiyat dalgalanmaları ve uluslararası spekülasyonlar,

Maliyet artışları,

İklim değişikliği,

Tarım arazisinin terk edilmesi veya tarım dışı kullanımı,

İş gücünün, emek yoğun bitkisel üretim faaliyetlerinde çalışma isteksizliği,

Üstünlüğümüz olan ürünlerde yeni ülkelerin devreye girmesi ve bundan kaynaklanacak rekabet ortamı,

Dünyadaki ekonomik ve siyasi krizler ve uluslararası ticari bloklaşmalar,

Tarımsal sanayi kuruluşlarının özelleştirilmesinde üretimin sürdürülebilirliğini sağlamayan politikalar,

Kredi kullanarak ödeme güçlüğüne düşen üreticilere ait arazinin ve üretim araçlarının özel finans kuruluşlarının eline geçmesi,

AB Ortak Tarım Politikası ve DTÖ Tarım Ürünleri Ticareti Anlaşmasının koşullarına hazır olunmaması,

Tarım sektörünü ilgilendiren konularda yetki dağınıklığı,

Tarım alanlarının amaç dışı kullanımı,

Küresel iklim değişikliğinin olası olumsuz etkileri,

Kuraklık ve önemli tarım bölgelerinde tarımsal su yetersizliği,

Lojistik maliyetlerinin yüksekliği,

Toprak ve su kaynaklarının sektör içi ve dışı nedenlerle kirlenmesi,

Dünya gıda stoklarında istikrarsızlık,

Kırsal alanda değişen demografik yapı ve genç nüfusun tarıma azalan ilgisi,

Medya kaynaklı bilgi kirliliği,

Tohum, tarım ilaçları ve GDO'lu ürünler konusunda küresel tekelleşme.

Tarımsal alt yapının yetersizliği,

Doğal kaynakların etkin kullanılmaması ve yönetilememesi,

Yetersiz ve etkin olmayan örgütlenme,

Ürün değerlendirme ve pazarlamada eksiklik,

Tarımsal ürün piyasalarının etkinsizliği,

Bazı girdilerde dışa bağımlılık,

Tarım sektörünün sanayi ile entegrasyonunun düşük olması,

Üreticilerin eğitim seviyesinin düşük olması,

Eğitimli ara eleman eksikliği,

Yetersiz AR-GE

Tarım politikası hedeflerine ulaşmada desteklerin etkin kullanılamaması,

İşletmelerin finansmana erişim sorunu ve sermaye yetersizliği,

Verim ve kalite düşüklüğü,

Bilinçsiz girdi kullanımı,

Tarımsal verilerde yetersizlik,

Üretici örgütlerinin piyasada etkinliğini sağlayacak mevzuatın yetersizliği.

YORUM EKLE
banner151

banner251