Tarım ülkesiyiz ama tarıma servet ödedik!

Tarımda uygulanan yanlış politikalar çiftçiyi üretime küstürürken, Türkiye'yi dışa bağımlı hale getirdi. Son 3 yılda Türkiye, sadece buğday, mısır, yağlı tohum, pamuk ve soyaya 58 milyar 500 milyon dolar para ödedi.

Tarım ülkesiyiz ama tarıma servet ödedik!
banner282

Tür­ki­ye­'de ta­rı­mın gel­di­ği iç­ler acı­sı hal, ra­kam­lar­la ken­di­ni gös­ter­me­ye baş­la­dı. Ta­rım ül­ke­si di­ye ad­lan­dı­rı­lan Tür­ki­ye, ken­di top­rak­la­rın­da bol­ca ye­tiş­ti­ri­le­bi­le­cek ürün­le­ri bi­le it­hal eder du­ru­ma düş­tü.

Bugün gazetesinden Sümeyra Kırca'nın haberine göre, son 13 yıl­da uy­gu­la­nan yan­lış ta­rım po­li­ti­ka­la­rı yü­zün­den Tür­ki­ye, ta­rım­da dı­şa ba­ğım­lı ha­le gel­di. Buğ­day, mı­sır, pa­muk ve so­ya gi­bi ürün­le­rin üre­tim üs­sü ol­ma­sı­na rağ­men, üre­ti­ci des­tek­len­me­yin­ce, 3 yıl­da bu ürün­le­re ser­vet öde­dik. Sadece son üç yılda buğday, mısır, yağlı tohum, pamuk ve soya ithalatı için devletin kasasından 58,5 milyar dolar çıktı.

Buğ­da­ya 10 mil­yar do­lar

Tür­ki­ye Zi­ra­at Mü­hen­dis­le­ri Oda­sı (ZMO) Baş­ka­nı Öz­den Gün­gör, Tür­ki­ye­'nin ta­rım it­ha­lat ra­po­ruy­la il­gi­li önem­li ve­ri­le­ri, BUGÜN Ga­ze­te­si'y­le pay­laş­tı. Tür­ki­ye­'nin 2012-2015 dö­ne­min­de 10 mil­yar do­lar­lık buğ­day it­hal et­ti­ği­ni açık­la­yan ZMO Baş­ka­nı Gün­gör, ay­nı dö­nem­de mı­sı­ra 3 mil­yar do­lar, yağ­lı to­hu­ma 25,5 mil­yar do­lar, pa­mu­ğa 14 mil­yar do­lar, so­ya­ya ise 6 mil­yar do­lar öden­di­ği­ni bil­dir­di. 2003 -2015 dö­ne­min­de ta­rım­sal des­tek­le­me büt­çe­si­nin top­lam­da 61 mil­yar li­ra ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Gün­gör, ay­nı dö­nem­de ta­rım ve gı­da it­ha­la­tı­na 270 mil­yar lira öden­di­ği­ni kay­det­ti. Gün­gör, “Dün­ya­da, ken­di üre­ti­ci­si­ne ayır­dı­ğı pa­ra­nın 4,5 ka­tı­nı ya­ban­cı ül­ke­le­re sa­vu­ran baş­ka bir ül­ke yok­tu­r" di­ye si­tem et­ti.

Üre­tim li­der­li­ğin­den it­hal li­der­li­ği­ne

Tür­ki­ye­'nin bak­la­gil­le­rin gen mer­ke­zi ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Gün­gör, dün­ya­nın bak­la­gil­ler­de­ki li­der ül­ke­si olan Tür­ki­ye­'nin son 3 yıl­da Hin­dis­ta­n'­dan son­ra en bü­yük ikin­ci it­ha­lat­çı ül­ke­si ko­nu­mu­na düş­tü­ğü­nü vur­gu­la­dı.

Gün­gör, ko­nuş­ma­sı­na şöy­le de­vam et­ti: “Mı­sır, Eti­yop­ya, Bang­la­deş, Çi­n'­den ku­ru fa­sul­ye, Ka­na­da­'dan no­hut ve ye­şil mer­ci­mek, ABD, Uk­ray­na ve Ka­na­da­'dan be­zel­ye it­hal et­tik. İs­te­nil­se bu ürün­le­rin hep­si Tür­ki­ye­'de bol­ca ye­ti­şir, ama çift­çi des­tek­len­me­di­ği için ta­rım­da üre­tim dur­du."

Mazota ödenen vergi 9 milyardan fazla

Tür­ki­ye­'de ta­rım sek­tö­rün­de çift­çi­nin 4 mil­yon ton ma­zot kul­lan­dı­ğı­nı ifa­de eden ZMO Baş­ka­nı Gün­gör, çift­çi­nin bir lit­re ma­zot için dev­le­te 2 li­ra 28 ku­ruş öde­di­ği­ni, do­la­yı­sıy­la üre­tim için ma­zot kul­la­nan çift­çi­nin dev­le­te yıl­da 9 mil­yar 120 mil­yon li­ra ver­gi öde­di­ği­ni açık­la­dı. Ta­rım ürün­le­ri­ni ucu­za üret­mek için bu tür ver­gi­le­rin kal­dı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni an­la­tan Gün­gör, bu des­tek­le­rin ve­ril­me­di­ği sü­re­ce dev­le­tin da­ha bü­yük ge­lir kay­bı ya­şa­ya­ca­ğı­na dik­kat çek­ti.

7 ayda rekor pamuk ithali

İs­tan­bul Teks­til ve Kon­fek­si­yon İh­ra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği (İT­HİB) Baş­ka­nı İs­ma­il Gül­le, 2015 yı­lı ilk 7 ayı iti­ba­riy­le Tür­ki­ye­'nin 767 mil­yon do­lar­lık pa­muk it­hal et­ti­ği­ni açık­la­dı. Pa­muk­ta dı­şa ba­ğım­lı­lık­tan kur­tul­mak için 5 yıl­lık pa­muk üre­ti­mi plan­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan İs­ma­il Gül­le, ay­rı­ca yer­li pa­muk kul­la­nan sa­na­yi­ci­nin de teş­vik edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni di­le ge­tir­di. Gül­le pa­muk­la il­gi­li çe­şit­li gi­ri­şim­ler ya­pıl­ma­sı­na rağ­men sek­tö­rün ta­lep­le­ri­nin kar­şı­lan­ma­dı­ğı­nı kay­det­ti.

YORUM EKLE
YORUMLAR
vergi
vergi - 7 yıl Önce

Madem öyle ciftci 1 kg bugday ile 1 ltre mazot ve 1 kg gubre alabilsin ondan sonra konusun. Tarlalara ikileme yapamiyoruz mazotun pahalliligindan dolayi. Gubre desen ayri dert. Borsalari sürdünüz bizi onlarıda Allah ıslah etsin hepsi birbirinden papaz. Mahsulumuz para etmiyor ekip bicmeye korkuyoruz ondan sonra dışa bagimliyiz diyoruz. Yazık cok yazık.