Tarım Şurası yönetmeliği yayınlandı tepki çeken projeden tek cümle bahsedilmedi!

Tarımda Milli Birlik Projesi'ne gelen tepkiler üzerine toplanmasına karar verilen Tarım Şurası'nın yönetmeliği bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarım Şurası Yönetmeliği'nde Tarımda Milli Birlik Projesi'nden tek cümle bahsedilmedi.

Tarım Şurası yönetmeliği yayınlandı tepki çeken projeden tek cümle bahsedilmedi!
banner200
banner217

Tarım Şurası Yönetmeliği bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. 

YÖNETMELİĞİN AMACI 

Tarım Şûrasının oluşumu, işleyişi ve görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek.

ŞURANIN HEDEFLERİ KURULUŞU İŞLEYİŞİ VE GÖREVLERİ 

Şûranın hedefleri, bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünleri üretiminin geliştirilmesi; gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliğini temin; kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyo-çeşitliliğin korunması ile bu kaynakların sürdürülebilir kullanımı; çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi; tarımsal ve hayvansal üretimin planlanması, tarımsal desteklemelerin etkin bir şekilde yönetilmesi; tarımsal piyasaların düzenlenmesi; orman ve mera yönetimi; tabiatın korunması, konularında çalışmalar yapmaya ve stratejiler oluşturmaya yardımcı olacak kararları almaktır.

ŞURANIN BAŞKANLIĞINI BAKAN YAPACAK

Şûra istişari bir organ olup; Bakanlığın faaliyetleri ile ilgili olan diğer bakanlıkların kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcileri, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve Bakanlık birimlerinden Şûra gündemine göre Bakanlıkça belirlenecek yönetici ve ilgili personelden oluşur. Şûranın Başkanı Bakandır.

Şûra, Bakan tarafından belirlenecek tarihlerde toplanır. Şûranın açılışı Bakan tarafından yapılır. Bakanın katılamadığı durumlarda Şûra toplantıları, görevlendirilen Bakan yardımcısı başkanlığında yapılır.

Şûra, katılan üyelerin oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Bakanın oyu doğrultusunda karar verilmiş sayılır.

Şûranın açılışının ardından toplantıların yönetiminde başkana yardımcı olmak üzere Şûra üyeleri arasından, biri Bakanlık personeli olmak üzere, iki başkan vekili ile üç raportör Şûra üyeleri tarafından seçilerek Şûra Başkanlık Divanı oluşturulur.

ŞURA YÜRÜTME KURULUNUN KURULUŞU 

Şûra Yürütme Kurulu, Bakanın görevlendireceği Bakan yardımcısı başkanlığında; Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Sekreteri, bir öğretim üyesi ve Bakanın uygun göreceği en fazla üç bakanlık personelinden oluşur. Şûra Yürütme Kurulu, kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu doğrultusunda karar verilmiş sayılır.

ŞURA YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ 

Şûra Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Şûra çalışmaları ile ilgili kararları almak.

b) Şûra gündemine esas teşkil edecek konuları belirleyerek çalışma gruplarını oluşturmak.

c) Çalışma gruplarının sayısını, toplantı esaslarını ve sürelerini belirlemek.

ç) Şûranın tarih ve gündemini belirlemek.

d) Şûra esnasında komisyonlarda yer alacak Şûra üyelerini belirlemek.

ŞURA GENEL SEKRETERLİĞİ 

Şûra Genel Sekreterliği, ilgili birimden Bakan onayı ile görevlendirilen, en az lisans düzeyinde eğitim almış bir Genel Sekreter ile iki genel sekreter yardımcısı ve yeterli sayıda yardımcı personelden oluşur.

ŞURA GENEL SEKRETERLİĞİNİN GÖREVLERİ 

a) Şûranın oluşumu için Şûra Yürütme Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmak.

b) Şûrada görüşülecek konuların belirlenmesi ve çalışma gruplarının oluşturulmasına yardımcı olmak.

c) Çalışma grupları tarafından hazırlanarak sunulan çalışma belgeleri ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak.

ç) Şûra Yürütme Kurulunca belirlenen, Şûra tarih ve gündemini Bakanın onayına sunmak.

d) Şûra gündemi ile hazırlanan çalışma belgesinin Şûra üyelerine gönderilmesini sağlamak.

e) Çalışma grupları arasındaki koordinasyonu sağlamak.

f) Şûranın düzenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak ve komisyonlar arasındaki koordinasyonu sağlamak.

g) Şûra kararlarının, Şûra üyelerine ve ilgili yerlere gönderilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

ÇALIŞMA GRUPLARININ KURULUŞU 

Çalışma grupları; Şûra gündemindeki konularla ilgili olarak çalışma belgesi hazırlamak üzere, Şûra Yürütme Kurulu tarafından oluşturulur. Çalışma grubu üyeleri konusunda uzman olan en az on kişiden oluşur.

ÇALIŞMA GRUPLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 

Çalışma grupları ilk toplantılarında başkan, başkan yardımcısı ve iki raportör seçer. Bu seçim oy çokluğu esasına göre yapılır.

Çalışma grupları, Şûra Yürütme Kurulunun belirlediği çalışma esaslarına uygun olarak gerektiğinde alt çalışma grupları kurar. Her bir çalışma grubu kendi konularında çalışma belgesi hazırlayarak, en geç doksan gün içerisinde bu çalışma belgesini Şûra Genel Sekreterliğine sunar.

ŞURANIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 

Komisyonlar; çalışma gruplarında görev alan Şûra üyeleri ile konuyla ilgili diğer Şûra üyelerinden oluşur. Komisyonlar çalışmalarını ayrı ayrı yürütür. Şûra Başkanlık Divanınca, benzer konularda çalışma yapan çalışma grupları, aynı komisyon altında birleştirilebilir. Şûra çalışmaları sırasında gündemdeki konular ile ilgili olarak oluşturulan komisyonlar Şûra Başkanlık Divanınca açıklanır.

Komisyonlar ilk toplantılarında, kendi üyeleri arasından açık oy ve oy çokluğu esasına göre bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki raportör seçer.

Komisyonlar, Şûra programı ve gündemine uygun olarak kendi konusuyla ilgili çalışmalar yapar ve raporunu hazırlar. Komisyonlar, kararlarını oy çokluğu ile alır ve tutanağa bağlar. Hazırlanan bu raporlar başkan, başkan yardımcıları ve raportörler tarafından imzalanır ve Şûra Başkanlık Divanına sunulur.

Hazırlanan raporlar, komisyon başkanınca veya seçilen bir sözcü tarafından Şûraya sunulur. Bu raporlar Şûra tarafından incelenir, görüşülür ve karara bağlanır.

Şûrada alınan bu kararlara göre komisyonlar; sonuç raporlarını düzenler ve toplantı tutanakları ile birlikte Şûra Başkanlık Divanına teslim eder.

Şûra Başkanlık Divanınca raporlar tekrar okutulur ve söz almak isteyen üyelerin tümünün görüşünü belirtmesi ile görüşmeler tamamlanır ve oylama yapılır. Komisyon raporlarına ilişkin olarak yapılan oylamada her üye kabul veya ret şeklinde oy kullanır. Çekimser oy kullanılmaz. Komisyon raporları, oy çokluğu esasına göre kabul edilir. Kabul edilenler Şûra kararına dönüştürülür.

Şûra çalışmalarının tamamlanmasının ardından çalışmaları değerlendiren bir sonuç bildirgesi hazırlanır ve Bakan tarafından kamuoyuna açıklanır. Kararlardan hangilerinin yürürlüğe gireceği Bakan Onayı ile kesinleşir.

Bakanlığı doğrudan ilgilendiren Şûra kararları önem ve önceliğine göre uygulama programlarına konulur. Diğer bakanlıklar ile ilgili hususların uygulama programlarına alınması için ilgili bakanlıklara önerilerde bulunulur.

ŞURA KARARLARININ YAYINLANMASI 

Şûra Kararları, Şûra toplantı bitimini takip eden en geç altı ay içinde Bakanlık tarafından yayımlanarak ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara gönderilir.

Yayımlanan kararlara ilişkin uygulamaların izlenmesi amacıyla Şûra Genel Sekreterliği tarafından bir program hazırlanır ve ilgili kuruluşların işbirliği ile bu programa göre yapılan çalışmalar izlenir.

TARIMDANHABER

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2019, 15:54
YORUM EKLE
YORUMLAR
Yılmaz Pekdal
Yılmaz Pekdal - 2 yıl Önce

Bunun anlamı bakan görevden alınacak.

Mehmet Celaleddin SARIDAL
Mehmet Celaleddin SARIDAL - 12 ay Önce

TARIM ŞURASI BAŞKANLIĞINA
1960 Yılından buyana Denizcilik ve Su Ürünleri konusunda çalışan bir işletmenin sahibiyim.
Ayrıca SÜNGERCİLİĞİMİZİ VE DENİZLERİMİZİ YAŞATMA DERNEĞİ Başkanıyım.
Su ürünleri 1380 sayılı kanun maddesine yapılan son değişikler ve konulan yeni cezai müeyideler hakkında hangi Milli Tarım projesi görüşlerine göre hazırlandığını bilmek istiyoruz.
Küçük balıkçıdan ve Büyük balıkçıdan beklenen çalışma tekniği ve sahası belirlenmişmidir. Denizcilerimizin daha bilinçli ve daha profosyonel bir çalışma yapabilmeleri için Milli Tarım Şurası ne gibi ön etüd projeler hazırlamıştır.
Yasakçı zihniyet olmamak adına ve kendi denizcilerimize sahip çıkma ve onlara yol gösterme çalışma hedefleri belirleme adına bizlere yanıt vereceğinizi bekliyorum.

SÜNDEYDER
Yön.Kurl. Bşk.
Mehmet Celaleddin SARIDAL

banner151

banner251