Mera Otlatma Planı İlanı

Çankırı İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından meraların korunması amacıyla bir ilan yayımlandı. İl Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilan şöyle...

Mera Otlatma Planı İlanı
banner282

İl Otlatma Planı

Bakanlığımızca yayınlanan "Mera, Yaylak ve Kışlaklarda Otlatma Yönetimi Uygulama Esasları" Genelgesi (Genelge No:2007/1), 28 Şubat 1998 tarihli 4342 sayılı Mera Kanunu ile 31 Temmuz 1998 tarih ve 23419 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Mera Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanarak uygulanmaya koyulmuştur. Genelge gereği İl Otlatma Planının uygulanması, Ülke Hayvancılığının gelişmesi için Mera, Yaylak ve Kışlakların sürdürülebilir verimliliğinin sağlanması, korunması ve erozyonun önlenmesinde büyük önem arz etmektedir.

Muhtarlar ve belediye başkanları; mera, yaylak ve kışlakların ve sınır işaretlerinin korunmasında ve ayrıca tahsis amacına ve İl Otlatma Planlarına göre en iyi şekilde kullanılmasından sorumludurlar. Muhtar ve belediye başkanları, geliştirme projelerinde öngörülen hususların yerine getirilmesinde, kamu görevlilerine yardımcı olmakla görevli ve sorumludurlar.

İl Mera Komisyonu 08.01.2016 tarih 740 sayılı oturumlarında İlimiz için Otlatma Mevsiminin 15 Nisan–15 Ekim (180 Gün) tarihleri arasında olacağı ve "Mera, Yaylak ve Kışlaklarda Otlatma Yönetimi Uygulama Esasları" Genelgesi (Genelge No:2007/1) hükümlerinin madde 8'e göre hayvan başına otlatma bedellerinin; her yaş ve cinsiyet grubundaki büyükbaş hayvan ve tek tırnaklı hayvanlarda 3,50 TL/baş, her yaş ve cinsiyette grubundaki küçükbaş hayvanlardan 0,50 TL olarak belirlenmiştir. Komisyonca tespit edilen ücret ve para cezalarının takip ve tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacaktır. Bu kapsamda;

-Yasaklanmış yerlerde hayvanlarını otlatmaya devam edenlerle, mera, yaylak ve kışlak arazisini sürmek suretiyle tahrip edenler ve izinsiz inşaat yapanlar hakkında İllerde Valilik, İlçelerde Kaymakamlıklar tarafından 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun ve Kabahatler Kanunu kapsamında suç duyurusunda bulunulmasını,

-Otlatma bedellerinin Mera Yönetim Birliklerince tahsil edilmesi, mera yönetim birliklerinin kurulmadığı köylerde muhtarlık, belediyelerde ise belediye başkanlarınca görev verilen görevlilerce makbuz karşılığında tahsilât yapılmasını, tahsil edilen cezalar ve otlatma bedellerinin, o yerin mera alanlarının ıslah ve geliştirmesi amacıyla köy sandığına veya belediye bütçesinde ayrı bir hesaba gelir kaydedilmesi ve amacı dışında kullanılmaması gerektiği,

-Otlatma bedellerinin tahsilatının yapılması ve toplanması hakkında 4342 Sayılı Mera Kanununun 26. ve 27. maddesi hükümlerine göre işlemler yürütülecektir.

YORUM EKLE
banner151