17. Mayıs. 2019 tarihli Resmi Gazetede Tarım Şurası Yönetmeliği yayımlandı. 

Yönetmeliğe göre şûranın hedefleri; 'bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünleri üretiminin geliştirilmesi; gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliğini temin; kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyo-çeşitliliğin korunması ile bu kaynakların sürdürülebilir kullanımı; çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi; tarımsal ve hayvansal üretimin planlanması, tarımsal desteklemelerin etkin bir şekilde yönetilmesi; tarımsal piyasaların düzenlenmesi; orman ve mera yönetimi; tabiatın korunması, konularında çalışmalar yapmaya ve stratejiler oluşturmaya yardımcı olacak kararları almaktır' olarak belirlenmiştir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞININ GÖREVLERİ 

Yukarıda bahsedilen bu hedeflerin tamamı zaten 10 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 410 numaralı maddesinde Tarım ve Orman Bakanlığının görevleri olarak yayınlanmıştır.

TARIM ŞURASI NEDEN TOPLANACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığının görevleri olan ve kararname yayınlandığı tarihten bugüne kadar Bakanlık tarafından yapıldığını düşündüğümüz ve bakanlık yetkililerinin de zaman zaman bahsedilen her bir konuda başarılarını anlattığı bu konularda tekrar bir şura toplayıp, görüş almak fikrinin nereden çıktığı pek anlaşılamamıştır.

Yapılan açıklamalara göre, Tarım Şurası Eylül veya Ekim ayında toplanacak.

Şuraya davet edilecek olan bütün sivil toplum örgütleri, zaman zaman Bakan Pakdemirli’yi ziyaret etmiş, görüşlerini dosyalar halinde yazılı olarak bildirmişlerdir. Ayrıca akademisyenlerde bakanlığın uyguladığı projelerde görev almışlar ve çalışmışlardır. 

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında da binlerce ziraat mühendisi, veteriner hekim ve diğer meslek mensupları çalışmaktadır.  Esasen vazifesi bakanlığın çalışma alanına giren konularda görüş oluşturmak olan bu meslek mensupları ne iş yapmaktadır?

Çeşitli sivil toplum örgütlerinin toplantılarında gördüğümüz kadarı ile özel sektör temsilcileri Bakanlık çalışmalarını fazla eleştirmemekte sadece Bakanlık uygulamalarına teşekkür etmektedirler.

Bu şura sonucunda örneğin;

Mazot fiyatları ucuzlatılsın,

Yem fiyatları ucuzlatılsın,

Süt fiyatları artırılsın,

Destekler peşin ödensin dendiğinde şura kararları uygulanacak mıdır?

Bize gelen talepler hep bu doğrultudadır.

Çiftçinin talebi öncelikli ise hiç şura sonuçlarını beklemeden bu kararlar alınmalıdır. 

Hayır böyle değilse; Bakanlık  “Tarımda Mili Birlik Projesi” gibi Bakanlık bürokratlarının bile sonradan basından öğrendiği holdingleşme projesinin şuradan onaylatılması gibi, Bakanlığın niyetlendiği bazı kararlar 'Tarım Kamuoyu böyle istiyor' diyebilmek için şuraya onaylatılacak mıdır?