Pirinçte büyük oyun

Üretimi azalınca, Hindistan ve Pakistan'dan ithal edilen pirinçler yerli ürünlere katılıyor.

Pirinçte büyük oyun
banner200
banner217

Yıl­lık 500 bin ton pi­rinç tü­ke­ti­len Tür­ki­ye­'de, olum­suz ha­va şart­la­rı re­kol­te­yi yüz­de 50 dü­şü­rün­ce vur­gun­cu­la­ra da gün doğ­du. Bu yıl üre­tim 350 bin ton­da ka­lır­ken, it­ha­lat­ta pat­la­ma ya­şan­dı.


300 bin ton it­ha­lat

Bugün gazetesi muhabiri Se­zen ÜNÜ­VAR'ın haberine göre, yak­la­şık 300 bin ton it­hal pi­rin­cin pi­ya­sa­ya gir­di­ği­ni be­lir­ten İz­mir Ti­ca­ret Bor­sa­sı (İTB) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Yem ve Ta­hıl­la­rın Top­tan Ti­ca­re­ti Mes­lek Ko­mi­te­si Üye­si Yal­çın Yıl­maz, şu bil­gi­le­ri ver­di:

“Hin­dis­ta­n'­dan, Pa­kis­ta­n'­dan ucuz di­ye bi­zim da­mak ta­dı­mı­za uy­gun ol­ma­yan pi­rinç ge­ti­ri­li­yor. Bü­yük mar­ket­ler ucuz ürün sat­mak için bun­la­rı yer­li pi­rin­ce ka­rış­tı­rıp Os­man­cık di­ye sa­tı­yor. Gı­da Ba­kan­lı­ğı de­ne­ti­mi ar­tır­ma­lı. Türk top­lu­mu­nun da­mak ta­dı­na uy­ma­yan bu ka­li­te­siz ürü­ne it­ha­lat iz­ni de ve­ril­me­me­li."


Diyetisyenlere tepki var

Di­ye­tis­yen­le­re ses­le­nen İTB Baş­kan Yar­dım­cı­sı Yal­çın Yıl­maz, “Ba­zı di­ye­tis­yen­ler bul­gu­ru ön pla­na çı­kar­mak için sağ­lı­ğa son de­re­ce fay­da­lı olan pi­rin­ce sal­dı­rı baş­lat­tı. Oy­sa pi­rinç vi­ta­min açı­sın­da en zen­gin ta­hıl­la­rın ba­şın­da ge­li­yor. Unut­ma­yın ki bu­gün bü­tün be­bek ma­ma­la­rı pi­rinç­ten ya­pı­lı­yor" de­di.


YORUM EKLE
YORUMLAR
Pirinçte ithalat politikası ve sonuçları
Pirinçte ithalat politikası ve sonuçları - 6 yıl Önce

Bilindiği gibi 2014 yılında doğa koşullarından dolayı, üretim %40-50 oranında düşük gerçekleşti. TMO ya göre 800000 tondan fazla çeltik üretildi. Gerçek ise 500000 ton civarında. TMO, TÜİK raporlarına göre diyor. Sanırım böyle bir rapor yoktur. Bu kadar hata olmaz. Varsa ve raporlar gerçekten böyle ise, vay bizim halimize.
Durum böyle olunca, çeltik fiyatları da doğal olarak-normalide buydu- 2tl/kg satılıyordu ki, TMO ortaya çıktı ve fiyatlara baskı yaptı. Fiyatlar geriledi, alışverişler azaldı. Birçok farklı ülkeden, farklı kalitede pirinç ithal edildi. Genelde Hindistan ve Pakistan'dan bayat, kalitesiz pilavı olmayan pirinçlerdi. TMO da 15000 kalitesiz, bayat pirinç ithal etti. Şimdide satamıyor. Yani kendi deyimletiyle "ellerinde patladı". İnşallah kırdırıp, ramazanda piyasaya sürmezler.
Karıştırma işi hep oluyor. TMO da buna göz yumuyor. Halbuki pirinç tebliğine göre kesinlikle yasak. Kim dinler tebliği, yasayı. Eğer TMO Ankara'nın göbeğinde bayat ithal pirinç satıyorsa, diyecek birşey kalmıyor. Yerli üretime ve tüketiciye ne kadar değer verdikleri ortada. TMO on yıl önceki TMO değil. Zaten kendileri "TMO ÇİFTÇİNİN KARA GÜN DOSTUDUR" yazısını silmedi mi? Taşıma suyla değirmen dönmez. Yalan üzerine kurulmuş bir pirinç ticareti var. Yüzbinlerce ton pirinç ithal ediliyor. Hemen hemen hepsi yerli pirinçlerle karıştırılarak OSMAMCIK diye satılıyor. Başta TMO olmak üzere bütü yetkililer bunu biliyor. Vay benim yetmişbeşmilyon tüketicim. Seni kandırıyorlar. Ondört ayar altına san yimidört ayar diye satıyorlar, gibi birşey. Olmaz ama oluyor.
Neyse konuşulacak çok şey var ama, kime derdini anlatacaksın. Tarım politikası, çok hassasiyet istiyor. Yapabileceğimiz birşey yok.

banner151

banner251