Tarlada çürüyen portakalın kilosu markette 5 liradan satılıyor

Çiftçinin kilosunu 30 kuruşa zor sattığı portakallar, para etmediği gerekçesiyle tarlada çürürken, vatandaş portakalın kilosunu 3-5 liradan satın alıyor.

Tarlada çürüyen portakalın kilosu markette 5 liradan satılıyor
banner282

Çiftçi üründen para kazanamazken, tüketici portakalı hâlâ pahalıya tüketiyor. Tür­ki­ye­'de bir­çok ürün­de or­ta­ya çı­kan üre­tim ve tü­ke­tim­de­ki fi­yat den­ge­siz­li­ği bu kez na­ren­ci­ye ürün­le­rin­de kri­ze se­bep ol­du.

Gü­ney böl­ge­sin­de por­ta­kal pa­ra et­me­di­ği ge­rek­çe­siy­le çift­çi­ler ta­ra­fın­dan top­lan­mı­yor ve tar­la­da çü­rü­me­ye terk edi­li­yor.

5 LİRAYA SATAN DA VAR

İs­tan­bu­l'­da ise mar­ket­ler­de 2 – 3 li­ra­dan por­ta­kal sa­tı­lı­yor. Ba­zı mar­ket­le­rin raf­la­rın­da por­ta­ka­lın ki­lo­su 5 li­ra­ya ka­dar çı­kı­yor. Pe­ra­ken­de­ci ürün az ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le por­ta­ka­lın fi­ya­tı­nı yük­sel­tir­ken, çift­çi pa­ra ka­za­na­ma­dı­ğı için ürü­nü tar­la­da bı­ra­kı­yor.

TARLADA 25 KURUŞ
Ada­na­'da por­ta­kal üre­ti­ci­li­ği ya­pan Bü­lent Ku­tup, Bugün gazetesinden Sümeyra Kırcı'nın haberine göre en ucuz por­ta­ka­lın ki­lo­su­nu 25 ku­ruş­tan, en ka­li­te­li­si­ni ise 50 ku­ru­şta sat­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek, "50 ku­ru­şa sat­tı­ğı­mız por­ta­ka­lı mar­ket­ler 5 li­ra­ya sa­tı­yor" de­di. Tüc­ca­rın, çift­çi­den 25 ku­ru­şa al­dı­ğı por­ta­ka­lı bü­yük­şe­hir­ler­de fa­hiş fi­yat­la­ra sat­tı­ğı­nı an­la­tan Ku­tup, şun­la­rı söy­le­di: “Ben 25 ku­ru­şa sat­tı­ğım por­ta­ka­lı mar­ket­ler­de 3-5 li­ra­ya gö­rün­ce ba­şı­mı çe­vi­ri­yo­rum. Zo­ru­ma gi­di­yor, ben ye­tiş­ti­ri­yo­rum onu, tüm eme­ği biz ve­ri­yo­ruz, bi­zim eme­ği­miz üze­rin­den hak­sız pa­ra ka­za­nı­yor­lar. Tü­ke­ti­ci de mağ­dur olu­yor. 90 ku­ru­şa ala­bi­le­ce­ği por­ta­ka­lı 3 li­ra­ya yi­yor. Ya­zık va­tan­daş do­ya do­ya mey­ve yi­ye­mi­yor bun­lar yü­zün­den.”

EN PAHALISI 1,10 KURUŞU GEÇMEMELİ

Ada­na­'da por­ta­ka­lın ki­lo­su­nun 30-55 ku­ruş ara­sın­da sa­tıl­dı­ğı­nı bil­di­ren Ada­na Zi­ra­at­çı­lar Der­ne­ği Şu­be Baş­ka­nı Ka­dir Öz­lem, gazete haberinde “Çift­çi en pa­ha­lı por­ta­ka­lın ki­lo­su­nu 55 ku­ruş­tan sa­tı­yor. Bu­nun bü­yük şeh­re gel­me ma­li­ye­ti 95 ku­ru­şu geç­mez. Ha­di sa­tı­cı 10-15 ku­ruş kâr koy­sun. Bu­gün en pa­ha­lı por­ta­ka­lın ki­lo­su 1.10 li­ra ol­ma­lı. 55 ku­ru­şa tar­la­dan çı­kan en ka­li­te­li por­ta­kal tü­ke­ti­ci­ye 3 li­ra­dan sa­tı­lı­yor­sa bu­ra­da bir fır­sat­çı­lık var de­mek­ti­r” de­di.

300 TON PORTAKAL AĞAÇTA KALDI

Çift­çi, tüc­ca­ra ma­li­ye­ti­ne bi­le sa­ta­ma­dı­ğı için, ton­lar­ca por­ta­kal tar­la­da çü­rü­me­ye terk edi­li­yor. Por­ta­kal üre­ti­ci­si Bü­lent Ku­tup, bu yıl 300 ton­dan faz­la por­ta­ka­lı sa­ta­ma­dı­ğı için tar­la­da çü­rü­dü­ğü­nü açık­la­dı. Bu yüz­den 200 bin li­ra za­rar et­ti­ği­ni bil­di­ren Ku­tup, ban­ka­la­ra kre­di bor­cu­nu da öde­ye­me­di­ği­ni kay­det­ti.

ÇU­KU­RO­VA BÖL­GE­SİN­DE NA­REN­Cİ­YE ÜRE­TEN

Yük­sel Ars­lan ise 150 ton por­ta­ka­lın tar­la­da kal­dı­ğı­nı di­le ge­tir­di. Bu yıl 200 ton por­ta­ka­lı 25 ku­ruş­tan sat­tı­ğı­nı ifa­de eden Ars­lan, “Ü­re­ti­ci­yi de tü­ke­ti­ci­yi de mağ­dur eden bir dü­zen va­r” di­ye ko­nuş­tu.

KO­OPE­RA­TİF KU­RUL­SUN

Por­ta­kal­dan ara­cı­lar yü­zün­den bü­yük za­rar gö­ren çift­çi­ler dev­le­tin ko­ope­ra­tif kur­ma­sı­nı is­ti­yor. Bu sa­ye­de ürün­le­ri­nin tar­la­da he­ba ol­ma­ya­ca­ğı­nı ve tü­ke­ti­ci­nin de da­ha uy­gun yi­ye­ce­ği­ni di­le ge­ti­ren Ars­lan, “Top­rak Mah­sul­le­ri Ofi­si­'n­de pi­rinç­te dev­let na­sıl bir des­tek sağ­lı­yor­sa, ay­nı şe­kil­de na­ren­ci­ye­de de is­ti­yo­ru­z” de­di.


YORUM EKLE
YORUMLAR
tl.
tl. - 6 yıl Önce

Adanada bahceden ucuz portakal nerden nasil alinir soyleyin bizde alalim, ucuz meyve yiyelim vatandas olarak