Bayramda dişlerinizi korumak için bu besinleri tüketin

Et ve tatlı tüketiminin artması nedeniyle ağız ve diş sağlığının korunması, Kurban Bayramı'nda daha çok önem kazanıyor. Bayram sofralarında diş dostu besinler tercih ederek, doğal yöntemlerle ağız ve diş sağlığını korumak mümkün.

Bayramda dişlerinizi korumak için bu besinleri tüketin
banner282

Bugün gazetesinden Serda Kıvılcım'ın haberine göre, tüm gıdalar, tüketilmeye başlandığından itibaren ağız ve diş sağlığını etkiliyor. Diş sağlığını kötü yönde etkileyen gıdalar olduğu gibi, iyi yönde etkileyen gıdalar da var elbette. Dr. Dt. Aslı Tapan bayramda diş sağlığının her zamankinden daha fazla korunması gerektiğini vurguladı. İşte bayram sofralarında ön planda bulunması gereken besinler.

Bayram tatlısından sonra

Süt gru­bu

Süt, yo­ğurt ve pey­nir bol mik­tar­da kal­si­yum içer­mek­te­dir. Kal­si­yum, di­şin en önem­li ya­pı taş­la­rın­dan bi­ri­dir. Diş kö­kü il­ti­ha­bı­nın azal­ma­sı­nı ve diş ka­yıp­la­rı­nı ön­le­me­yi sağ­lar. Ay­nı za­man­da çü­rük­le­re kar­şı ko­ru­yup, ye­ni çü­rük­ler oluş­ma­sı­nı da en­gel­ler. Bay­ram tat­lı­la­rın­dan son­ra bir par­ça pey­nir tü­ket­mek, şe­ke­rin diş­ler­de­ki çü­rüt­me et­ki­si­ni ön­le­me açı­sın­dan ol­duk­ça önem­li­dir.

Diş minesini güçlü kılar

Kuru yemişler

Ku­ru ye­miş­ler için­de­ki do­ğal yağ­lar, diş mi­ne­si­nin güç­len­me­si­ne yar­dım­cı ola­rak çü­rü­me­le­re kar­şı da­ha da­ya­nık­lı ol­ma­sı­nı sağ­la­mak­ta­dır. İçin­de­ki do­ğal yağ­lar di­şi kap­lar ve bak­te­ri­le­re kar­şı ko­ru­yu­cu bir ta­ba­ka oluş­tu­rur. Yi­ne ku­ru­ye­miş­ler, diş­le­rin da­ha sağ­lam ve kuv­vet­li ol­ma­sın­da önem­li rol oy­na­mak­ta­dır. Fın­dık, diş­le­rin ge­li­şi­mi için ge­rek­li çin­ko açı­sın­dan en iyi be­sin­dir. Ku­ru üzüm de diş çü­rü­me­le­ri­ne kar­şı en­gel­le­yi­ci özel­lik­te­dir.

Doz ve pişirme şekli doğru ise...

Kır­mı­zı et

Ge­nel­lik­le Kur­ban Bay­ra­mı'nda tü­ke­ti­len kır­mı­zı etin, ağız ve diş sağ­lı­ğı ko­nu­sun­da risk­le­ri de be­ra­be­rin­de ge­tir­di­ği­ni söy­len­mek­te­dir. Oy­sa­ki doğ­ru pi­şi­ri­len ve uy­gun mik­tar­da tü­ke­ti­len kır­mı­zı et, diş sağ­lı­ğı için fay­da­lı­dır. Çün­kü 100 gram kır­mı­zı et 286 mg fos­for içer­ir. Özel­lik­le bü­yü­me ve ge­liş­me ça­ğın­da, ağız ve diş sağ­lı­ğı için tü­ke­ti­len gı­da­lar­da kal­si­yum ve fos­for ol­ma­sı ge­re­kir. Fos­for için en zen­gin kay­nak, pro­te­in içe­ri­ği yük­sek olan et ürün­le­ri­dir.

Kivi ve elma temizlik yapıyor

Meyve grubu

El­ma ve ki­vi diş sağ­lı­ğı için ol­duk­ça önem­li mey­ve­ler­den­dir. Mi­ne­ral ve C vi­ta­mi­ni içe­ren el­ma­nın ka­bu­ğuy­la bir­lik­te ısı­ra­rak ye­nil­me­si, içe­ri­sin­de­ki mad­de­ler sa­ye­sin­de diş­le­rin te­miz­len­me­si­ni ve kuv­vet­len­me­si­ni sağ­la­mak­ta­dır.

Yi­ne C vi­ta­mi­ni içe­ren ki­vi de ol­duk­ça fay­da­lı­dır. Bay­ram­da has­sas­la­şan ve bak­te­ri­le­re kar­şı di­renç­siz ka­lan diş­le­rin C vi­ta­mi­ni ile kuv­vet­len­di­re­bi­lir. Ki­vi, di­ğer mey­ve­le­re gö­re da­ha en çok C vi­ta­mi­ni içe­ren mey­ve­le­rin ba­şın­da ge­lir.

Kereviz ve maydanozsuz kalmayın

Sebze grubu


Kereviz diş sağlığı için önemli sebzelerdendir. Kerevizi fazla çiğnemek, tükürük salgılanmasını artırır ve bu durum bakterilerin etkisiz hale gelmesini sağlar. Kereviz, aynı zamanda diş etlerine masaj yapıp, aralarının da temizlenmesine yardımcı olur. Maydanoz hem ağız kokusunu önlemesi hem de diş minesini güçlendirmesi açısından faydalıdır. Havuç da ağızda bulunan bakterilerin temizlenmesi ve diş etleri için önemlidir. Havucun çiğ olarak tüketilmesi dişlerin tıpkı diş fırçası gibi temizlenmesine yardımcı olur. Kurban Bayramı'nda bu sebzeler ile yapılan et yemekleri hem lezzetli hem de diş sağlığı için daha faydalı olacaktır.

Ağızdaki bakterileri öldürür

Yeşil çay

Yeşil çayın içinde yer alan “kateşin” maddesi, ağız ve diş sağlığı için önemlidir. Kateşin, ağızdaki bakterileri yok etmekte ve bakteri oluşumunu önlemektedir. Ağız kokusunun giderilmesi konusunda da yardımcıdır. Bayram boyunca her gün bir fincan yeşil çay tüketilmesi, diş hastalıklarından korunma ve ağız kokusunun giderilmesi için oldukça yararlıdır.

YORUM EKLE
banner151