Tarımsal Desteklerde beklentiler ve hedefler!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 2016 yılı kurumsal mali durum beklentiler raporu yayınlandı. Raporda, 2016'nın ilk 6 ayında ödenen tarımsal desteklerin miktarları ve geriye kalan ödemelerin ne zaman ödeneceğine dair beklentiler ve hedefler ortaya kondu. 2016 destek ödemelerinin ne kadarı ödendi ve kalan destek ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte cevabı...

Tarımsal Desteklerde beklentiler ve hedefler!
banner200
banner217

Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştı.

Bu çerçevede Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ilgili birimlerinden alınan ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile gerçekleştirilen faaliyetler kamuoyuna açıklandı.

Tarım Bakanlığı'nın Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nda, destek ödemeleri ile ilgili açıklamalar geniş bir yer tuttu.

Ocak - Haziran 2016 döneminde ödenen tarımsal ve hayvancılık destekleri ile yılın ikinci yarısında ödenecek destek ödemeleri, Tarım Bakanlığı'nın Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nda şu şekilde yer aldı:

MAZOT DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Bitkisel üretim maliyetleri içerisinde mazot, %10-15 gibi bir paya sahip. Çiftçilerimizin fiyat artışından kaynaklanan mağduriyetinin kısmen de olsa önlenmesi ve tarımsal üretim maliyetlerinin düşürülmesi için mazot desteği sağlanması önem arz ediyor. Alan Bazlı Tarımsal Desteklemeler kapsamında mazot desteği toplam bütçesi 740.000.000 TL olup bunun ilk altı aylık dönem içerisinde 693.148.054 TL si üreticilere ödendi. Ödemelerin tamamı ilk altı aylık dönemde tamamlandı.

GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Bitkisel üretim maliyetleri içerisinde kimyevi gübre, %10-15 gibi bir paya sahip. Çiftçilerimizin fiyat artışından kaynaklanan mağduriyetinin kısmen de olsa önlenmesi ve tarımsal üretim maliyetlerinin düşürülmesi için kimyevi gübre desteği sağlanması önem arz ediyor. Alan Bazlı Tarımsal Desteklemeler kapsamında gübre desteği toplam bütçesi 880.000.000 TL olup bunun ilk altı aylık dönem içerisinde 882.730.035 TL si üreticilere ödendi.

KÜTLÜ PAMUK, YAĞLIK AYÇİÇEĞİ, SOYA FASÜLYESİ, KANOLA ve ASPİR DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Stratejik ürünler olan yağlı tohumlu bitkiler (kütlü pamuk, soya fasulyesi, yağlık ayçiçeği, kanola, dane mısır, aspir ve zeytinyağı), hububat ürünleri (buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik) ve baklagiller (kuru fasulye, nohut, mercimek) üretiminin belirlenen havzalara göre planlanarak yönlendirilmesi, üretimin teşvik edilmesi, ürün kalitesinin artırılması, üretimin ve üreticinin kayıt altına alınması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, üreticilerin gelir seviyelerinin yükseltilmesi, ileriye yönelik projeksiyonların yapılması, tarımsal sanayiye hammadde temini ve ürünlerin uluslararası rekabet gücünün artırılması amacıyla üreticilere fark ödemesi şeklinde destekleme yapılıyor. Fark Ödemesi Destekleri içerisinde Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteği toplam bütçesi 1.901.500.000 TL olup 1.603.322.624 TL si yılın ilk altı ayında ödendi. Toplam bütçeden arta kalan miktar icmal oluşması durumunda yılın ikinci altı ayında ödenmeye devam edilecek.

DANE MISIR DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteği içerisinde Dane Mısır desteğinin toplam bütçesi 225.000.000 TL olup bunun 244.512.732 TL si ödendi.

ÇAY DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Üreticilerin zarar görmelerini önlemek, kaliteyi arttırmak ve üreticilerin kayıt altına alınmasını sağlamak amacıyla çay üreticilerimize fark ödemesi şeklinde destekleme yapılmaktadır. Fark Ödemesi Destekleri kapsamında yaş çay fark ödemesi desteği toplam bütçesi 170.000.000 TL olup bunun 159.083.049 TL si ödendi. Toplam bütçeden arta kalan miktar icmal oluşması durumunda ödenmeye devam edilecek.

BUĞDAY, ÇELTİK, BAKLİYAT ve DİĞER HUBUBAT DESTEKLERİ ÖDEMELERİ

Fark Ödemesi Desteklemeleri kapsamında Hububat Baklagil Fark Ödemesi Desteği toplam bütçesi 930.000.000 TL olup bunun 846.892.578 TL si ödendi. Toplam bütçeden arta kalan miktar icmal oluşması durumunda ödenmeye devam edilecek.

YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİ DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Hayvancılık sektörünün temel girdilerinden olan kaba yem açığının azaltılması, çayır mera ıslahının yapılması ve yem bitkileri ekiliş alanlarının artırılması amacıyla yem bitkileri üretiminin desteklenmesine devam edilecek. Hayvancılık Desteklemeleri kapsamında Yem Bitkileri Üretimi Desteği toplam bütçesi 380.000.000 TL olup Hayvancılık Desteklemelerinin diğer tertiplerinden aktarma yapılarak yılın ilk 6 ayında toplamda 344.232.500 TL ödeme yapıldı. İcmal oluşması durumunda yılın ikinci 6 ayında da ödenmeye devam edilecek.

ÇEVRE AMAÇLI TARIM. ALAN. KOR. DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Yoğun tarımsal faaliyet yapılan, erozyon, toprak ve su kirliliği olan, sulama suyu sıkıntısı bulunan, doğal dengenin bozulmaya başladığı alanlarda; toprak ve su kalitesinin artırılması, yenilenebilir doğal kaynakların sürdürülebilirliği, erozyonun önlenmesi ve tarımın olumsuz etkilerinin azaltılması yönünde gerekli kültürel tedbirlerin alınması, üreticilerin tarım-çevre konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Diğer Tarımsal Amaçlı Desteklemeleri kapsamında Çevre Amaçlı Arazilerin Korunması (ÇATAK) Desteği ödemeleri toplam bütçesi 70.000.000 TL olup ilk altı aylık dönem içerisinde henüz ödeme yapılmadı.

Yılın ikinci yarısında oluşan icmaller dahilinde ödemeler gerçekleştirilecek.

ÇAY BUDAMA TAZMİNATI DESTEĞİ ÖDEMELERİ

01/01/2012 tarihinde uygulamaya konulan 2011/2526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çay bahçelerinin her yıl 1/10 oranında verim budamasına tabi tutulması ve çay bahçelerinin budanmasından doğacak gelir kaybının ruhsatlı yaş çay üreticilerine 10 yıl için ödenmesi planlanıyor. Telafi Edici Ödemeler kapsamında çay budama tazminatı ile çay budama masrafları desteği toplam bütçesi 135.000.000 TL olup bunun 144.822.776 TL si ödendi. Yılın ikinci 6 ayında da icmal oluşması durumunda ödenmeye devam edilecek.

ÇAY BUDAMA MASRAFLARI ÖDEMELERİ

01/01/2012 tarihinde uygulamaya konulan 2011/2526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çay bahçelerinin her yıl 1/10 oranında verim budamasına tabi tutulması ve çay bahçelerinin budanmasından doğacak gelir kaybının ruhsatlı yaş çay üreticilerine 10 yıl için ödenmesi planlanıyor. Telafi Edici Ödemeler kapsamında çay budama tazminatı ile çay budama masrafları desteği toplam bütçesi 28.000.000 TL olup bunun 14.112.660 TL si ödendi. Toplam bütçeden arta kalan miktar icmal oluşması durumunda ödenmeye devam edilecek.

SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Sertifikalı tohumluk kullanımının yetersiz olduğu buğday, arpa, tritikale, yulaf, çavdar, çeltik, nohut, kuru fasulye, mercimek, yer fıstığı, susam, kanola, aspir, patates, soya, yonca, korunga ve fiğ türlerinde, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumluk kullanmaları halinde, kullandıkları alan baz alınarak destekleme yapılıyor. Diğer Tarımsal amaçlı Destekler kapsamında sertifikalı tohum kullanım desteği toplam bütçesi 130.000.000 TL olup 140.680.241 TL ödendi.

SERTİFİKALI FİDAN KULLANIM DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Dünya standartlarına uygun, dış pazarlarda söz sahibi olabileceğimiz ve iç tüketime kaliteli ürün sağlayarak daha sağlıklı beslenmeyi gerçekleştirmek amacıyla yurt içinde üretilip sertifikalı ve standart kademede belgelendirilen fidanları kullanarak kapama bahçe ve bağ tesis eden çiftçilere dekar başına olmak üzere destekleme yapılıyor. Diğer Tarımsal amaçlı Destekler kapsamında sertifikalı fidan/fide kullanım desteği toplam bütçesi 26.000.000 TL olup 27.165.263 TL si ödendi.

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI (ÇMVA) KATILIM PRİMİ

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sisteminin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla il sayısı 54'den 81'e çıkarılmış olup gönüllülük esasına dayalı olarak sisteme katılan işletmelere 2015 yılında 375 TL olan katılım desteği ödemesi 425 TL'ye çıkarıldı. Sisteme katılan işletme sayısı 4.000'den 6.000'e çıkarılmış olup 2016 Ağustos ayıında toplam 2.550.000 TL destek ödemesi yapılması planlanıyor.

TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Çiftçimize, toprak analizine dayalı gübre kullanım bilinci kazandırmak ve topraklarımızın verimliliğini sürdürülebilir kılmak amaçlanıyor. Alan Bazlı Tarımsal Desteklemeler kapsamında toprak analizi desteği toplam bütçesi 115.000.000 TL olup bunun ilk altı aylık dönem içerisinde 94.521.293 TL si üreticilere ödendi. Toplam bütçeden arta kalan miktar icmal oluşması durumunda ödenmeye devam edilecek.

ORGANİK TARIM DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları, akredite kuruluşlar tarafından yapılan kontrol ve sertifikasyon sistemini, ürün ve toprak analizlerini, izleme sistemini vb. uygulamaları zorunlu kılarak, üretimde maliyetlerin artmasına neden oluyor. Bu amaçla, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları yapan üreticilerin desteklenmesine ihtiyaç duyuluyor. Alan Bazlı Tarımsal Desteklemeler kapsamında organik tarım desteği toplam bütçesi 97.000.000 TL olup bunun ilk altı aylık dönem içerisinde 992.846 TL si üreticilere ödendi. Toplam bütçeden arta kalan miktar icmal oluşması durumunda ödenmeye devam edilecek.

İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Alan Bazlı Tarımsal Desteklemeler kapsamında iyi tarım uygulamaları desteği toplam bütçesi 70.000.000 TL olup bunun ilk altı aylık dönem içerisinde ödeme gerçekleştirilmedi. Ödemeler, yılın ikinci yarısında oluşan icmaller dahilinde yapılacak.

SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİM DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Tohumculuk sektörünün uluslararası rekabete uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak amacıyla; tohumluk üretiminin yetersiz olduğu bazı türlerde, yurt içinde sertifikalı tohumluk üreten/ürettiren özel sektör tohumculuk kuruluşlarına kilogram başına destekleme yapılıyor. Diğer Tarımsal amaçlı Destekler kapsamında sertifikalı tohum üretim desteği toplam bütçesi 40.000.000 TL olup bunun 31.868.289 TL si ödendi. Toplam bütçeden arta kalan miktar icmal oluşması durumunda ödenmeye devam edilecek.

FINDIK ÜRETİCİLERİNE ALAN BAZLI GELİR DESTEĞİ ve ALTERNATİF ÜRÜN DESTEĞİ

2001/3267 Sayılı BKK kapsamında fındık dikimine izin verilen 14 İl ve 105 İlçede ruhsatlı alanlarda fındık üretimi yapan fındık üretici belgesine sahip üreticilere ruhsatlı fındık alanlarını ve üreticileri kayıt altına almak, üreticilerin gelirlerinin korunması, üretim maliyetinin azaltılması, fındık fiyatlarının serbest piyasa koşullarında oluşmasını sağlamak amacıyla üretimden bağımsız fındık alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılıyor.

Alan Bazlı Tarımsal Desteklemeler kapsamında fındık alan bazlı gelir ve alternatif ürün desteği toplam bütçesi 850.000.000 TL olup bunun ilk altı aylık dönem içerisinde 825.611.440 TL si üreticilere ödendi. Toplam bütçeden arta kalan miktar icmal oluşması durumunda ödenmeye devam edilecek.

TARIM DANIŞMANLIĞI

2016 yılında tarımsal yayım ve danışmanlık destekleme ödemeleri için Bakanlık bütçesinden 56.000.000 TL tutarında ödenek ayrıldı. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (2015/19) kapsamında Ocak-Haziran döneminde her hangi bir ödeme işlemi yapılmadı.

2016 yılında tarımsal yayım ve danışmanlık destekleme ödemeleri için Bakanlık bütçesinden ayrılan 56.000.000 TL'nin tamamının 2015 yılı 2. dilim ve 2016 yılı 1. dilim tarımsal yayım ve danışmanlık destekleme ödemelerinde kullanılması hedefleniyor.

2016 yılına ait Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğin yayımlanması planlanıyor.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (2015/19) kapsamında hizmet sunan kişi ve kuruluşlara 2015 yılı ikinci dilim olarak yaklaşık 30.000.000 TL destekleme ödemesi gerçekleştirilecek.

Ayrıca 2016 yılı TYDD ödemeleri için yayımlanması planlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliği kapsamında 2016 yılı birinci dilim TYDD olarak Ziraat Odası ve Üretici Örgütlerinde çalışan azami 2 tarım danışmanı için olmak üzere her bir tarım danışmanı için 20.000 TL den olmak üzere 26.000.000 TL bütçenin TYDD ödemeleri için kullanılması planlanıyor.

HASTALIKLARDAN ARİ İŞLETME DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Hastalıktan Ari İşletme Desteği (Onaylı süt çiftliği desteği dahil) 2016 yılı bütçesi için 61.000.000 TL olup haziran ayı sonu itibariyle 14.295.440,55 TL destekleme ödemesi yapıldı.

Sığır tüberkülozu ve sığır brusellozu hastalıklarından ari olduğu belirlenerek sertifikalandırılan işletmelerde bulunan hayvanlar için hayvan sahiplerine hayvan başına hastalıktan ari işletme desteklemesi uygulaması yapıldı. Yılın ikinci 6 ayında yaklaşık 46.700.000 TL destekleme ödemesi yapılması planlanıyor.

Sığır tüberkülozu ve sığır brusellozu hastalıklarından ari olduğu belirlenerek sertifikalandırılan işletmelerde bulunan hayvanlar için hayvan sahiplerine hayvan başına hastalıktan ari işletme desteklemesi uygulamasına devam edilecek. Ayrıca Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına sahip işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için sahiplerine ilave destekleme ödemesine de devam edilecek.

AŞI DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Aşı Desteği 2016 yılı bütçesi 7.000.000 TL olup haziran ayı sonu itibariyle 516.213,25 TL destekleme ödemesi yapıldı. Programlı aşılamalar kapsamında uygulayıcı serbest veteriner hekimlere hayvan başına destekleme ödemesi yapıldı.

Yılın ikinci yarısında yaklaşık 6.500.000 TL destekleme ödemesi yapılması planlanıyor.

Hayvan Hastalıkları ile mücadele kapsamında programlı aşılamalarda uygulayıcı serbest veteriner hekimlere hayvan başına destekleme ödemesi yapılacak. (Büyükbaş Brusella, Küçükbaş Brusella, Büyükbaş Şap, Küçükbaş Şap).

BÜYÜK BAŞ HAYVAN HASTALIKLARI TAZMİNATI DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Hayvan hastalığı Tazminatı 2016 yılı bütçesi için 83.000.000 TL olup Haziran ayı sonu itibariyle 32.471.834,10 TL destekleme ödemesi yapıldı.

2016 yılı ikinci altı ayı için 50.500.000 TL destekleme ödemesi yapılması planlanıyor.

5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu kapsamında; tazminatlı hayvan hastalıkları ile mücadele ve ihbarı mecburi bir hastalığa karşı koruma sağlamak amacıyla yapılan aşı ve serum uygulaması nedeniyle hayvanlarda oluşan kayıpların tazmini ile ilgili 2016 yılında da hayvan hastalığı tazminatı desteği uygulanacak.

HAYVAN HASTALIĞI TAZMİNATI ÖDEMELERİNİ NELER KAPSIYOR?

5996 sayılı kanuna göre hayvanlarda herhangi bir tazminatlı hastalık tespit edilmesi sonucu resmi veteriner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner hekim gözetiminde mecburi kesime tâbi tutulan veya itlaf edilen hayvanlar ile mezbahalarda tespit edilen tazminatlı hastalık nedeniyle imha edilen hayvanların bedelleri, ihbarı mecburi bir hastalığa karşı koruma sağlamak amacıyla, resmi veteriner hekim veya sorumluluğundaki yardımcı sağlık personeli ile yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından yapılan aşı ve serum uygulaması nedeniyle öldüğü resmi veteriner hekim raporu ile tespit edilen hayvanların bedelleri ve hastalık nedeniyle imha edilen hayvansal ürünlerin, yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masrafları hayvan hastalığı tazminatı ödemelerini kapsıyor.

BİYOLOJİK MÜCADELE DESTEĞİ ÖDEMELERİ

2016 Yılı Ocak ayında turunçgilde biyolojik/biyoteknik mücadelede Hatay, Mersin ve bağda biyoteknik mücadelede Balıkesir illerinde toplam 20 üreticiye 1.210,503 dekar alanda 40.155,37 TL destekleme ödemesi yapıldı.

Mart ayı itibariyle örtüaltında biyolojik ve biyoteknik mücadelede Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, İzmir, Kırşehir, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yozgat illerinde 2.099 üreticiye 13.647,228 dekar alanda 4.095.103,84 TL destekleme ödemesi yapıldı.

Mayıs ayı sonu itibariyle de Adana ilinde örtüaltında biyoteknik mücadele, Sakarya ilinde turunçgilde biyolojik mücadele uygulayan 2 üreticiye 307,5 dekar alanda 12.712,50 TL destekleme ödemesi yapıldı.

BİYOTEKNİK MÜCADELE YÖNTEMLERİNİ UYGULAYAN ÜRETİCİLER DESTEKLENİYOR

Ülkemizde ilk defa bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması amacıyla Biyolojik/Biyoteknik Mücadele (BBM) desteklemeleri, 2010-2011 örtüaltı üretim sezonunu kapsayacak şekilde sadece örtüaltında biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yöntemlerini uygulayan üreticilerin desteklenmesiyle başlandı.

5 Haziran 2015 tarih ve 29377 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (Tebliğ no:2015/22) “Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği" esaslarına göre, 2015 yılında örtüaltında yapılan biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulamalarının 31 Aralık 2015 tarihinde başvuruların sonlanması nedeniyle ödemeye esas icmaller İl Müdürlükleri tarafından Bakanlığa gönderildi. 2016 yılının ilk altı ayında yukarıda dökümü verilen toplamı 4.147.971,71 TL olan söz konusu ödemeler gerçekleştirildi.

2016 DESTEKLEME ÖDEME MİKTARLARI

2016 yılı Biyolojik/Biyoteknik Mücadele (BBM) desteklemeleri, Örtüaltında paket: 460 TL/da, Açık alanda paket: 70 TL/da olarak tespit edildi.

2016 yılı destek bütçesi 11.000.000 TL olup, tebliğ esasları çerçevesinde uygulamalar devam ediyor.

2016 yılı uygulamalarını içeren desteklemeler; 28 Haziran 2016 tarih ve 29756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (Tebliğ No: 2016/24) “Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği" esaslarına göre yürütülüyor. 1/1/2016 tarihinden itibaren biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticilerin ürün bazında:

Kayısı için: 30/6/2016,

Elma ve bağ için: 31/8/2016,

Açıkta domates ve zeytin için: 30/9/2016,

Turunçgil ve nar için: 28/10/2016,

Örtüaltı için: 30/12/2016 tarihine kadar destek başvuruları yapılacak.

Ödemeler 2017 yılında da devam edecek.

AFET ÖDEMELERİ

Bu dönemde ülkemizde meydana gelen ve 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamı dışında kalan tabii afetlerden zarar gören, bu zararı İl/İlçe Hasar Tespit Komisyonlarınca tespit edilip 2090 sayılı Kanunda belirtilen koşulları taşıdığı belirlenen üreticilere devlet yardımı yapılıyor.

7 ÇİFTÇİYE 323 BİN LİRA AFET ÖDEMESİ YAPILDI

Bu dönemde 14.641.000 TL olan ödeneğin 322.952,17 TL'si Kahramanmaraş, Karaman ve Bingöl ilindeki 7 çiftçiye ödendi.

Kahramanmaraş, Karaman ve Bingöl illerinde, 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamı dışında kalan tabii afetlerden tarımsal varlıkları %40'ın üzerinde zarar gören, bu zararlarını tarım ve tarım dışı diğer gelirleri ile karşılayamayacak durumda olan, kredi kuruluşlarından bu zararını karşılayacak borç ve tazminat alma imkanı olmayan, zarar ve ziyanı herhangi bir surette karşılanmamış olan ve yıllık gelir toplamının, yıllık asgari ücret brütünün 3 katına eşit ve altında olduğu İl Hasar Tespit Komisyon Kararı ile belirlenen 7 üreticimize, zararlarının %70'i oranında 2090 sayılı Kanun kapsamında karşılıksız nakdi yardım yapıldı.

İklim değişikliğinin de etkisiyle, tarımsal üretim alanlarına zarar veren doğal afetlerin şiddeti ve frekansında artışlar bekleniyor.

2090 Sayılı Kanun kapsamında çeşitli afetler nedeniyle zarar gören (tarım sigortaları kapsamı dışında kalan) ve bu zararları İl/İlçe Hasar Tespit Komisyonunca belirlenen üreticilere 2090 Sayılı Kanun kapsamında ödemeleri yapılacak.


KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ ÖDEMELERİ

Cari Transfer Bütçe tertibinden ilk altı aylık dönemde 240.883.499 TL harcama gerçekleştirildi.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 81 ilde uygulanan;

1-Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar çerçevesinde uygulamaya alınan:

a) Bitkisel Ürün İşleme ve Paketleme,

b) Hayvansal Ürün İşleme ve Paketleme,

c) Tarımsal Ürün Depolama,

d) Soğuk Hava Deposu,

e) Çelik Silo,

e) Su Ürünleri İşleme Paketleme,

f) Hayvansal Orjinli Gübre İşlenmesi ve Paketlenmesi,

g) Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar,

h) Alternatif Enerji Üretimi,

ı) Alternatif Enerjili Seralar,

2-Bireysel sulama projelerine ilişkin olarak %50 hibe desteği veriliyor.

Kırsal alanda elde edilen tarımsal ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması ve pazarlanmaya hazır hale getirilmesi için modern tesis ve tekniklerin kullanılması gerektiğinden, yeni ve modern tesislere ilişkin yatırımların artırılması bütçe olanaklarına bağlı.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında tüm iller için uygulamalar artarak devam edecek. Uygulanan projelerin ülke ekonomisine katkısı büyüdükçe istihdam kaynaklarının verimli kullanımı sağlanarak atıl kapasite oluşumunun önüne geçilecek.

Sulanabilir arazilerin artışı ile birlikte modern tekniklerle sulama işlemleri gerçekleştirilerek ürün verimliliği ve kaliteli ürün pazarlamasının yapılması sağlanmakta.

2016 yılında tarıma dayalı ekonomik yatırımlar kapsamında 9. etap ve 10. etap projelerine ilişkin tesis ve işletmelerin tamamlanması çalışmaları yatırımcılar tarafından hızla devam ediyor. Ayrıca yatırımlara ilişkin süre uzatımı bitiş tarihine işlemlerin tamamlanması bekleniyor.

ÖDEMELER İCMALLERE GÖRE YAPILIYOR

Bütçe olanakları çerçevesinde serbest bırakılan ödeneğe bağlı olarak il müdürlüklerine gönderilen hak ediş icmallerine göre ödemeler gerçekleştiriliyor.

İlk altı aylık dönem içinde Cari Transfer bütçe tertibinden yapılan ödeme tutarı ise 240.883.499 TL olarak gerçekleşti.

Ayrıca KKYDP kapsamında bireysel sulama yatırım projeleri ile ilgili olarak yeni yayımlanan tebliğ kapsamında yatırımcılar tarafından proje başvuruları gerçekleştirilmiş ve projelerin değerlendirme işlemlerine devam ediliyor.

788 MİLYON LİRA İÇİN TEBLİĞ BEKLENİYOR

2016 döneminde kullanılmak üzere tahsis edilen cari transfer bütçe toplam tutarı olan 788.000.000 TL'nin kabul edilen yatırım projelerinin ödemeleri ile 2016 yılı içinde yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararına istinaden çalışmaları tamamlanan tebliğin yayımlanması bekleniyor.

Tebliğin yayımı ile birlikte yeni etap yatırım projelerinin başvuru ve değerlendirilmelerinden sonra hibe sözleşmesi imzalayacak yatırımcıların belirlenmesi işlemleri tamamlanacak. Ayrıca yeni etap projelerine dair teknoloji yenileme ve kapasite artırımları yatırımları ile ilgili olarak hakediş taleplerinin gelmesi halinde bütçeden karşılanarak ödeme işlemleri gerçekleştirilecek.

2016'DA HEDEFLERİN ÜSTÜNE ÇIKILACAK

2016 yılında tarıma dayalı ekonomik yatırımlar kapsamında 9. etap ve 10. etap projelerinin tamamlanması hususunda gereken çaba gösterilerek belirlenen hedeflerin üstüne çıkılacak. Ayrıca KKYDP kapsamında bireysel sulama yatırım projeleri ile ilgili olarak işlemlerin yılsonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Yeni etap için uygulanması düşünülen ve hibe desteği kapsamına dahil olan yatırımlar;

Ekonomik yatırımlar;

a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı,

b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi,

c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,

ç) Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,

d) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesisler ile bu Tebliğ kapsamında yapılacak tesislerde, ayrıca 3 dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,

e) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,

f) Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Ayrıca aşağıda belirtilen yeni yatırımlar da tebliğe eklendi.

2) Kırsal ekonomik altyapı yatırımları;

a) Kırsal turizm yatırımları,

b) Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi,

c) Yöresel el sanatları,

ç) Bilişim sistemi yatırımları

2006-2015 yıllarında iki dönem halinde uygulanan ve 2016 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 2016-2020 yılları arasında da uygulanması öngörülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programına beş yıllık süre içinde de devam edecek.

Yürütülen projeler neticesinde yapılan yatırım tesislerinin sadece izleme dönemini kapsayacak şekilde değil, sürdürülebilirlik esasına dayalı olarak işletme faaliyetlerinin devam etmesi amaçlanıyor.

Atıl yatırımların önüne geçebilmek amacıyla yapılan çalışmalarda genellikle faaliyette olan yatırım tesislerinin kapasite artırımı ve teknoloji yenileme yatırımlarının desteklenmesine devam edilecek.

KIRSALDA YATIRIMA ÖNCELİK VERİLEREK GELİŞMİŞLİK SAĞLANACAK

Türkiye Cumhuriyetinin tüm yörelerinde il önceliklerinin tespitinin sağlanması ve kırsalda gereksinim duyulan yatırımlara öncelik verilerek ekonomik gelişmişlik düzeyi daha da ileriye götürülecek.

KIRSALDAN KENTE GÖÇ ENGELLENECEK

Uygulanan tarım politikaları neticesinde; işsizliğin önüne geçilmesi, kırsaldan kentlere olan yoğun göçün en aza indirgenerek çalışan nüfusun kendi yöresinde kalması sağlanacak. Güvenilir ve kaliteli ürün pazarlaması sağlanarak iç tüketim ve dış ülkelere yapılacak ihracatın artarak devam etmesi sağlanacak.


IPARD DESTEKLERİ

IPARD programını uygulayan Kurum, 2016 yılında IPARD I. dönemini kapatmak durumunda. Bu nedenle, fon kaybı yaşanmaması için IPARD I bütçesinden kalan 225 milyon Avro AB katkısını ve bunun Ulusal katkı tutarını faydalanıcılara kullandırmak zorunda.

Söz konusu tutarların TL karşılığı 3,2932 kurundan 741.000.000 TL AB katkısı ile 246.990.000 TL Ulusal katkı olmak üzere toplamda 987.990.000 TL'dir.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE 128 MİLYON LİRA HİBE ÖDEMESİ YAPILDI

Bu amaçla, Ocak-Haziran döneminde 95.785.832,18 TL AB katkısı ile 31.910.687,65 TL olmak üzere toplam 127.696.519,83 TL hibe ödemesi gerçekleştirildi.

Söz konusu harcama tutarı, 18/07/2016 tarihi itibariyle 124.072.174,90 TL AB katkısı ile 41.336.503,86 TL Ulusal katkı olmak üzere toplam 165.408.678,76 TL olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde, geçtiğimiz yıllarda hibe sözleşmesi imzalanan faydalanıcılara 377 adette toplamda 127.696.519,83 TL ödeme yapıldı.

AB KOMİSYONUNDAN GELEN 240 MİLYON LİRA BÜTÇEYE AKTARILACAK

2014 ve 2015 yıllarında Kurum aracılığı ile Bakanlık tarafından Hazine Müsteşarlığına yapılan toplamda 240 milyon TL bridge-financing tutarının AB Komisyonu tarafından geri dönüşü nedeniyle söz konusu tutarın Ulusal Bütçeye gelir kaydı yapılması için Yönetim Otoritesi ile Hazine Müsteşarlığı nezdinde mutabakat sağlanmış olup Temmuz-Ağustos döneminde gerekli transferin yapılacağı düşünülüyor.

Yıl sonu harcama hedefi olan 225 milyon Avro AB katkısı harcamanın realize edilmesi maksadıyla 616.927.825,10 TL AB katkısı ile bunun eş finansman karşılığı olan 205.653.496,14 TL olmak üzere toplamda 822.581.321,24 TL kamu katkısının ilgili faydalanıcılara ödenmesi planlanıyor.

225 MİLYON AVRO AB KATKISI İÇİN SÖZLEŞMELER İMZALANDI

2016 yılında ödenmesi hedeflenen 225 milyon Avro AB katkısı hibe tutarı için potansiyel fesih ve kurlardaki yükseliş olasılığına karşı rezervli olarak sözleşmeler geçtiğimiz yıllarda imzalanmış olup Merkez tarafından il koordinatörlükleri nezdinde gerekli yönlendirme ve koordinasyon çalışmaları yoğun bir şekilde yürütülerek faydalanıcılarla iletişim güçlü tutuluyor.

BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Tarım Sigortaları Kanununda belirtildiği üzere Tarım Sigortaları Destekleme ödemeleri, TARSİM tarafından düzenlenen icmallere istinaden Genel Müdürlüğümüzce TARSİM'in hesabına transfer edilmekte ve tertip bazında yapılan ödemeler TARSİM'in ortak havuzunda toplanmakta.

2016 yılında 340.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş, harcama tutarı ise 106.671.090,52 TL olarak gerçekleşti.

Yılın ilk altı ayında düzenlenmiş olan poliçe sayısı 1.293.752 adet olarak gerçekleşti.

BÜTÇENİN TAMAMI KULLANILACAK

2016 yılı için ayrılan bütçenin tamamının kullanılacağı, ayrıca ek ödenek talebi olarak da 120.000.000 TL'ye ihtiyaç olacağı düşünülüyor.

SÜT SIĞIRI SİGORTASI DESTEĞİ ÖDEMELERİ

2016 yılında 160.000.000 TL ödenek tahsis edildi, 60.000.000 TL si harcandı.

Yılın ilk altı ayında düzenlenmiş olan poliçe sayısı 24.355 adet olarak gerçekleşti.

2016 yılı için ayrılan bütçenin tamamının kullanılacağı, ayrıca ek ödenek talebi olarak da 80.000.000 TL'ye ihtiyaç olacağı düşünülüyor.

SERA SİGORTASI DESTEĞİ ÖDEMELERİ

2016 yılı bütçesi 15.000.000 TL, ödeneğin tamamı harcandı.

Yılın ilk altı ayında düzenlenmiş olan poliçe sayısı 6.141 adet olarak gerçekleşti.

2016 yılı için ayrılan bütçeye ek ödenek talep edilmesi düşünülüyor.

KÜMES HAYVANLARI SİGORTASI DESTEĞİ ÖDEMELERİ

2016 yılında 7.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş, tamamı harcanmıştır.

Yılın ilk altı ayında düzenlenmiş olan poliçe sayısı 103 adet olarak gerçekleşti.

2016 yılı için ayrılan bütçeye ek ödenek talep edilmesi düşünülüyor.

HASAR FAZLASI DESTEĞİ ÖDEMELERİ

2016 yılında 6.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş, tamamı harcanmıştır.

Hasar Fazlası Desteği ile ilgili olarak herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmemiştir.

2016 yılı için ayrılan bütçeye ek ödenek talep edilmesi düşünülüyor.

DİĞER TARIM SİGORTASI DESTEĞİ ÖDEMELERİ

2016 yılında 12.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş, tamamı harcanmıştır.

Yılın ilk altı ayında düzenlenmiş olan poliçe sayısı 5.202 adet olarak gerçekleşmiştir.

Ayrılan bütçenin yeterli olmayacağı düşünülüyor.

SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI DESTEĞİ ÖDEMELERİ

2016 yılında 10.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş, tamamı harcanmıştır.

Yılın ilk altı ayında düzenlenmiş olan poliçe sayısı 33 adet olarak gerçekleşmiştir.

Ayrılan bütçenin yetersiz kalacağı düşünülüyor.

HAYVAN GEN KAYNAKLARI DESTEĞİ ÖDEMELERİ

2016 yılı ödeneği 80.000.000 TL olup Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Geliştirilmesi ve Korunması kapsamında Ocak-Haziran ayına ait dönemde yetiştiricilere herhangi bir ödeme yapılmadı.

Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Geliştirilmesi kapsamında Kuzu/Oğlak/Malak doğumları gerçekleşmiş olup bu dönemlere ait doğum verileri alındı.

Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında büyüme ve gelişme dönemlerine ait veriler alınmış ve ilgili sistemlere girişleri yapılmaya başlanmıştır. Mevcut koruma sürülerinde rutin saha çalışmaları yapılmıştır. Proje liderlerinin saha çalışma takvimlerini oluşturmaları istenmiş ve Ağustos-Aralık aylarında yapılması planlanan ödeme miktarları belirlenmiştir.

Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması ve Geliştirilmesi kapsamında yürütülen Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi ile HGK yerinde koruma sürülerinde, destekleme ödemeleri Ağustos ayından başlayarak ve Aralık sonuna kadar tamamlanacaktır.

Halk Elinde Hayvan Islahı Projesinden elde edilen damızlık materyallerin projede yer alan diğer sürüler arasında damızlık transferlerinin sağlanması, pek çok alt projede damızlık ihtiyaçlarını karşılayacağı gibi başka ulusal projelere kaynak teşkil etmesi bekleniyor.

Her geçen yıl sürülerde veri artışı ile birlikte ırkı temsil bakımından bir örnek hayvan materyali elde edilecek.

2016 yılında HGK koruma altındaki hayvan sayılarının 10.500 büyükbaş, 19.000 küçükbaş ve 10.000 koloni arıya çıkarılması hedefleniyor.

HEDEFLER

Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Geliştirilmesi kapsamında büyüme ve gelişme dönemlerine ait alınan verilerin ilgili sistemlere girişleri yapılmaya devam edilecek, 2016 yılı destekleme ödemesi öncesi Proje Yürütme Kurulu Toplantıları yapılacak.

Alt projelerdeki damızlık hayvanların seçimi yapılacak olup akabinde Koç/Teke katımları gerçekleştirilecek. Yetiştiricilere 2016 yılı destekleme ödemeleri yapılacak. Danışma Kurulu Toplantısı yapılacak.

Koruma programına katılmak için yapılan başvuru dilekçeleri incelenerek uygun olanlar korumaya dahil edilecek.

AR-GE DESTEKLERİ ÖDEMELERİ

Ocak-Haziran 2016 döneminde 60 proje için destekleme kararı alındı. Bu karar ile desteklenecek projelerin bütçesi yaklaşık 11,5 milyon TL civarında bulunuyor.

Haziran ayında yapılan Değerlendirme Kurulu Toplantısı kararları sonuçlarına göre devam eden projelere yapılacak destekleme ödemeleri işlemleri başlatıldı. Ar-Ge Destek Ödemelerine tahsis edilen 16 milyon TL ödenekten henüz harcama yapılmadı.

140 PROJENİN FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Ocak-Haziran 2016 döneminde devam eden 173 projeden 31 projenin sonuçlanması, 2 projenin de kapatılması kararı alındı. Haziran ayı sonu itibariyle 140 projenin faaliyetleri devam ediyor. Yine Ocak-Haziran 2016 döneminde 2016 yılı için 11. Proje çağrısına çıkılarak yeni teklif projeler alındı. 11. Çağrı kapsamında 288 proje başvurusu alınmış olup 60 proje için sözleşme yapılması kararı alındı.

200 PROJEYE DESTEK VERİLECEK

2016 yılı Temmuz-Aralık döneminde kabul edilen 60 proje ile birlikte yürürlükte olan 200 projenin yerinde izlenmesi ve gelişme raporları doğrultusunda ödemeleri yapılacak. Tahsis edilen ödeneğin tamamı harcanacak.

LİSANSLI DEPOLARDA ÜRÜN DEPOLAMA KİRA DESTEĞİ

5488 sayılı Tarım Kanunu ve 16.10.2014 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı gereği 2014 yılı son çeyreği itibariyle (Ekim-Kasım-Aralık) uygulamaları başlatılan 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu çerçevesinde lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza edilen tarımsal ürünlere kira destekleme ödemeleri için 10.000.000 TL tahsis edildi.

2016 yılında, 2015 yılının son üç aylık dönemi (ekim-kasım-aralık 2015) için Şubat 2016 ayında 2.543.086,57 TL ve 2016 yılı ilk üç aylık dönem (ocak-şubat-mart 2016) için Mayıs 2016 ayında 2.216.976,22 TL olmak üzere toplamda 4.760.062,79 TL ödeme gerçekleştirildi. Ödemeler 7 ilde 9 işletmeye yapıldı.

2016 yılı Temmuz-Aralık döneminde kalan ödeneğin tamamının harcanması hedefleniyor.

ÇİĞ SÜT DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Çiğ süt desteklenmesi kapsamında 112.202.422 TL ödenek kullanıldı.

Çiğ süt desteklenmesi kapsamında 287.681 yetiştiricinin 1.337.485 ton süt destekleme ödemesinden yararlandı.

Çiğ süt desteklenmesi kapsamında dönemsel olarak ödemelerine devam edilecek.

BUZAĞI DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Buzağı desteklemesi kapsamında 109.367.286 TL ödenek kullanıldı. Buzağı desteklemesi kapsamında 245.035 yetiştiricinin, 1.052.485 baş hayvanı desteklendi.

Besilik Materyal Üretim Desteği kapsamında 47.077 yetiştiricinin, 139.731 baş buzağısı desteklendi. Malak desteği kapsamında 8.661 yetiştiricinin 32.475 baş malak desteklendi.

Buzağı desteklemesi kapsamında 2. (İkinci) dönem ödemeleri gerçekleştirilecek.

Besilik materyal Üretim desteği kapsamında da ikinci dönem ödemeleri gerçekleştirilecek.

ARICILIK VE BAL DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Arıcılık desteklemeleri kapsamında 67.997.954 TL ödenek kullanıldı. Arıcılık desteği kapsamında 48.669 üreticiye ait 6.786.223 adet koloni desteklendi. Arıcılık yıllık ödemeleri tamamlandı.

ISLAH AMAÇLI KÜÇÜKBAŞ HAYV. YET. BİR. DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Islah amaçlı küçükbaş hayvan yetiştirici birlikleri (anaç koyun-keçi) desteklemesi kapsamında 498.209.198 TL ödenek kullandı. Islah amaçlı küçükbaş hayvan yetiştirici birlikleri (anaç koyun-keçi) desteklemesi kapsamında 199.574 yetiştiricinin 22.368.074 baş havan desteklendi.

Islah amaçlı küçükbaş hayvan yetiştirici birlikleri (anaç koyun-keçi) desteklemesi kapsamında Şırnak İli destekleme ödemesi gerçekleşmesi planlanıyor. Tahmini ödeme tutarı ise 8.000.000 TL bekleniyor.

TİFTİK ÜRETİMİ DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Tiftik ödemeleri kapsamında yılın ikinci dönemi Ağustos ayı içinde 4.500.000 TL ödenek kullanılması hesaplanmakta olup yetiştiricilere ait 230 ton tiftik desteklemesi gerçekleşmesi planlanıyor.

İPEK BÖCEĞİ DESTEĞİ ÖDEMELERİ

İpekböceği ödemeleri kapsamında yılın ikinci dönemi Ağustos ayı içinde 5.000.000 TL ödenek kullanılması hesaplanmakta olup 2.001 üreticiye ücretsiz olarak dağıtılan 5.302 kutu ipekböceği tohumu beslemeye alınmış ve 104 ton yaş koza için desteklemesi gerçekleşmesi planlanıyor.

BÜYÜK BAŞ HAYVAN DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Büyükbaş hayvan desteklemeleri kapsamında 730.492.258 TL ödenek kullanıldı. Anaç sığır desteklemesi kapsamında 333.534 yetiştiricinin 1.970.025 baş havan desteklendi.

Besilik materyal Üretim desteği kapsamında 110.192 yetiştiricinin 525.805 baş Anaç Sığırı desteklendi.

Anaç manda desteklemesi kapsamında 8.760 yetiştiricinin 36.769 baş havanı desteklendi.

Süt İçeriğinin analizi desteği kapsamında (Ankara, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Tekirdağ) 2.480 yetiştiricinin 64.795 baş hayvanı desteklendi.

BOMBUS ARISI DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Bombus arısı (polinasyon amaçlı) desteklemeleri kapsamında 8.006.241 TL ödenek kullanıldı. Bombus arısı desteği kapsamında 11.945 üreticinin kullandığı 133.171 adet koloni desteklendi.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESİ DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Büyükbaş hayvan besi desteği ödemeleri kapsamında 21.618.150 TL ödenek kullanıldı.

Besilik Erkek Sığır desteklenmesi kapsamında 28.416 işletme ve 146.574 hayvan yararlandı.

Besilik Erkek Sığır desteklenmesi ödemeleri kapsamında yıl içinde ilk ödemeden sonraya kalan kesilen hayvanlara ait ödemeler gerçekleştirilecek.

SÜT REGÜLASYONU DESTEĞİ ÖDEMELERİ (SÜT TOZU)

Süt regülasyonu desteği (süt tozu) ödemeleri kapsamında 169.413.545 TL ödenek kullanıldı.

Süt regülasyonu (süt tozu) desteklemeleri kapsamında 86 adet firmaya 42.500 ton için destekleme ödemesi yapıldı.

Yılın ikinci 6 ayında Süt Regülasyonu Desteği (süt tozu) kapsamında belirlenen kotalar ve hak edişlerin ödemeleri gerçekleştirilecek.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Destek
Destek - 5 yıl Önce

Çığ süt destekleri nezaman yatacak

ölü buza
ölü buza - 5 yıl Önce

buzağı desteklemesinde ölü buzağıları olan ne yapacak ineklerden bari iyi kötü alıyorduk buna çare lütfen

borçlar
borçlar - 5 yıl Önce

sayın bakanım ziraat bankasında ve tarım kredi kooperatiflerine üst üste yıllardır erteleme yapıyoruz sebebi hava sartlarından mahsullerimiz olmuyo ve borçlarmızı ödeyemiyoruz yıldan yıla borçlarımız artıyo çiftçi zor durumda umarım bu işe bi çare bulursunuz yapılandırma veya fazi silinmesi olursa biz çiftçiler rahat bi nefes alırız

Ciftci
Ciftci - 5 yıl Önce

Merhaba iyi tarim uygulamaları ile ilgili Ödemeler, yılın ikinci yarısında oluşan icmaller dahilinde yapılacak. Yani tam olarak hangi ayda ödeme yapılacaktır lütfen cevap verin

5 kuruş
5 kuruş - 5 yıl Önce

çig süt desdekleri 5 kuruşa düşürmüşler kalkışmanın zarının niye çiftçi çekiyor önceden 9 kuruş alıyorduk lütfen bu konuya değinin sayın yönetici

öneri
öneri - 5 yıl Önce

sayın bakanım 4.5 yıldır kurak don olduğu için zarar ettik ve tüm herşeye faizler silindi bizlerse 4 yıldır erteleme yapıyoz böyle giderse ekim de yapmaycaz bir sefere mahsus türk çiftcisininnde faizlerini silelim o zman türk çiftçisi yeniden dirilme yapar saygılar

- 5 yıl Önce

durumumuz yoktu okuyamadım kardeş..

her zamanki Türk işi repliklerdir muhtemelen . Toprak analiz desteğini gördüm gerisine gerek kalmadi, yalanlar yalanlar. sahi , yalandan kim ölmüş?

banner151

banner251