Genç Çiftçilere Hibe Desteğinde Merak Edilen Sorular

Genç çiftçi hibe desteklemesi bilgilendirme kılavuzunda, hibe desteğinde merak edilen bütün soruların cevabını bulabilirsiniz.

banner255
Genç Çiftçilere Hibe Desteğinde Merak Edilen Sorular
banner200

Bu kılavuz genç çiftçilere yol gösterme amacıyla hazırlanmış olup; hibe desteklemesine başvuruda bulunmak isteyenlerin konu ile ilgili mevzuatı (Tebliğ, Uygulama Rehberi, hibe sözleşmesi, bunların ekleri ve diğer düzenlemeleri) dikkatlice incelemeleri ve buna göre müracaat etmeleri, ileride karşılaşabilecekleri sorunlar noktasında kendilerine yardımcı olacaktır

HİBE DESTEĞİNİ UYGULAMA ALANI NERESİDİR?

GENÇ ÇİFTÇİ UYGULAMAK İSTEDİĞİ PROJELERLE İLGİLİ NEREYE BAŞVURABİLİR?

Nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimlerini ve Büyükşehir yapılanması öncesi; tüzel kişiliği olan ve yirmi bin nüfusun altındaki yerleşim birimlerini kapsar. Dolayısıyla büyükşehir yapılanması öncesi Malatya Merkez içerisinde kalan yerleşim yerlerinde proje uygulaması yapılamaz.

HİBE DESTEĞİNDE HANGİ TÜR YATIRIMLARA DESTEK VERİLECEK?

Uygulama rehberinde proje konuları, kapasite ve şartları ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Uygulama rehberini dikkatlice inceleyiniz.

HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI HANGİ TARİHE KADAR VE NEREYE YAPILACAK?

Başvuruların iki aşaması bulunmaktadır. Genç çiftçi başvurusunu öncelikle //gencciftci.tarim.gov.tr/ adresine yapacaktır. Daha sonra bu sistemden aldığı belgeler ve diğer belgeler ile hazırladığı proje dosyasını 12 Mayıs 2016 tarihi mesai bitimine kadar, genç çiftçilerin kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği, dolayısıyla projesini uygulayacağı yerleşim biriminin bağlı olduğu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüklerine bizzat yapması şarttır. Proje dosyası içerik kontrolüne girilmeden belge bazında kontrol edilerek bir tutanakla kendisinden teslim alınacaktır. Başvurunun son günlere bırakılmadan teslim edilmesi genç çiftçinin yararına olacaktır.


HİBE DESTEĞİNE KİMLER BAŞVURABİLİR, ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) 5 Nisan 2016 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış, 41 yaşından gün almamış olmak.

c) Okur-yazar olmak.

ç) Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışıyor olmamak.

d) Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak.

e) Başvuru tarihi itibarıyla KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak.

f) Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak.

g) Proje başvuranlarında, karı-koca veya aynı hanede ikamet eden kardeş-anne-baba olması durumlarında farklı konularda dahi olsa tek bir proje değerlendirmeye alınır.

h) Genç Çiftçinin çiftçilik faaliyetini ilgilendiren bir suçtan kesin hüküm gücünde bir karar ile mahkumiyet almış olmaması, dolandırıcılık, yolsuzluk, suç örgütüne dahil olma veya Ülkenin mali çıkarlarına zarar verici herhangi bir faaliyetinin olmaması gerekmektedir.


HİBE BAŞVURU DOSYASINDA HANGİ BELGELER OLMALIDIR?

Dosyada bulunan her bir belge müracaatçı tarafından bizzat imzalanmalıdır. Başvuru dilekçesi (EK1) ekinde dosya hainde aşağıdaki belgeler olmalıdır.

a) Nüfus cüzdanı örneği.

b) Ücretli çalışmadığına dair SGK'dan alınan güncel belge.

c) Başvuru dilekçesi.

ç) Proje tanıtım formu (EK2).

d) Taahhütname (EK3).

e) Varsa yatırım yerinin genç çiftçiye ait olduğuna dair mülkiyet belgesi.

f) Varsa proje konusu kapsamında almış olduğu eğitim/kurs bitirme belgesi.

g) Proje konusu içeriğinde varsa coğrafi işaret tescil belgesi.

ğ) Varsa %40 ve üzeri engelli(oranı ve çalışabilir olduğu raporda yazılı olacak), gazi veya birinci derece şehit yakını(anne, baba, eş, kardeş, çocuk)olduğuna dair güncel belge. h) Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.

I) Hali hazırda Projesini uygulayacağı yerde ikamet ediyorsa, Nüfus Müdürlüğünden alınmış güncel ikametgah belgesi

i) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt hükmünce; … aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan genç çiftçiler için onaylı Gelir Tespit Belgesi

j) SGK hizmet dökümü belgesi,

k) Proje içerisinde alımı yapılacak giderlere ait taslak teknik şartname.


HİBE DESTEĞİNİN MİKTARI VE MAHİYETİ NEDİR?

Destek kapsamına alınan başvurular için hibe sözleşmesi imzalayarak belirlenen şartları yerine getiren genç çiftçiye en fazla otuz bin TL'ye kadar hibe yoluyla destek verilecektir. Hibe ödemesi Ziraat Bankası aracılığıyla genç çiftçinin adına gelecektir. Hayvan alımları TİGEM tarafından karşılanacağından hibe ödemesi direk TİGEM'e yapılacaktır.

Proje kapsamındaki gider kalemlerinin alımlarının/tesis kuruluşunun tamamlanması ve harcamaların belgelendirilmesi (fatura) hibe ödemesi için şarttır. Ayrıca genç çiftçi proje kapsamında yükleniciye veya 3. Şahıslara yaptığı ödemeleri banka kanalıyla yapacak ve dekontunu ödeme talebine ekleyecektir.

Genç çiftçi, hibe ödeme taleplerini, yatırıma ait fiili gerçekleşmelerden sonra veya hibe sözleşmesi bitim tarihinden itibaren, beş iş günü içerisinde yatırım yerinin bağlı olduğu ilçe müdürlüğüne yapar.

Proje yürütme birimi, ödeme talebi ile ilgili belgeleri başvuru sahiplerinden alır, ödemeye ilişkin gerçekleşmeleri beş iş günü içerisinde yerinde tespit eder, belgelendirir ve tutanağa bağlar ve hibeye esas ödeme icmallerini beş iş günü içerisinde il müdürlüğüne gönderir. İl müdürlüğü, hibe ödemesine esas aylık ödeme icmallerini her ayın yirmi beşine kadar Genel Müdürlüğe gönderir. Genel Müdürlük, icmalleri banka ödeme formatına dönüştürüp hibe ödenmesini sağlar. Proje ve yatırım tamamlanmadan herhangi bir hibe ödemesi yapılmayacaktır.


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILACAK?

Program kapsamındaki başvuruların değerlendirilmesi;Valilik Makamının oluru ile vali yardımcısının başkanlığında, bakanlık il müdürü, il müdür yardımcısı ile defterdarlık, il milli eğitim müdürlüğü, il çalışma ve iş kurumu müdürlüğü, ziraat odası başkanlığı ve ticaret borsası temsilcilerinden oluşan sekiz kişilik “genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu" tarafından yapılacaktır.

Bu komisyon projeleri on iş günü içerisinde değerlendirip destek verilecek başvuruları ilan edecektir. Destek kapsamına alınacak başvuruların belirlenmesinde il genelindeki müracaat sayısı ve ilimize tahsis edilen bütçe imkanları doğrultusunda puanlama ve diğer kriterler belirleyici olacaktır. Komisyonun bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir, itiraz edilemez.


HİBE SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Proje değerlendirme komisyonu tarafından belirlenen ve destek kapsamına alınan genç çiftçiler ile İlçe Müdürlükleri arasında karşılıklı olarak 2 nüsha hibe sözleşmesi imzalanacaktır. Sözleşme Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olup, genç çiftçi tarafından iyice okunmalıdır.Beş iş günü içerisinde sözleşme imzalamayan genç çiftçiler destekleme kapsamından çıkarılacaktır.

PROJE NE KADAR SÜREDE TAMAMLANABİLİR?

İmzalanan hibe sözleşmesi gereği genç çiftçiler, bitkisel üretim proje konularında sözleşme tarihinden itibaren en çok kırk gün, hayvansal üretim konulu projelerde ise en çok yüz yirmi gün içerisinde proje içeriğinegerçekleştirirler ve hibe ödeme talebine ilişkin başvurularını yaparlar. Bu süre aşılamaz.


HİBE SÖZLEŞMESİ AŞAMASINDA GENÇ ÇİFTÇİDEN HANGİ BELGELER İSTENİR?

a) Genç çiftçinin projesini uygulayacağı kırsal alanda ikamet ettiğine dair, ikametgâh belgesi. Genç çiftçi hibe ödemesinden sonra 2 yıl boyunca ikametini değiştirmeyecektir.

b) Bitkisel üretim konulu projeler için; hibe sözleşmesi imzalama tarihi itibari ile mülkiyeti başkasına ait veya genç çiftçinin hissesi bulunan yatırım parseline ilişkin diğer hissedarlar ile yapılan, tek yıllık bitkisel üretim proje konularında en az üç yıllık, çok yıllık bitkisel üretim konularında ise en az beş yıllık noter onaylı kira sözleşmesi,

c) Hayvansal üretim konulu projeler için, hibe sözleşmesi imzalama tarihi itibari ile mülkiyeti başkasına ait veya genç çiftçinin hissesi bulunan işletmeye ilişkin diğer hissedarlar ile noter onaylı yapılan en az üç yıllık kira sözleşmesi.

d) Başvuruda, organik tarım var ise 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanununa ve ilgili Yönetmelik kapsamında organik ürünün veya girdinin, üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar olan tüm aşamalarını kontrol etmek ve sertifikalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu ile genç çiftçi arasında yapılmış sözleşme,

e) Başvuruda, iyi tarım uygulamaları var ise, Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu: ilgili Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, tarımsal ürünlerin kontrol ve sertifikasyon işlemlerini yapmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen kontrol ve sertifikasyon kuruluşu ile genç çiftçi arasında yapılan sözleşme.

f) Basınçlı sulama sistemlerinin arazi üzerinde uygulamasını gösterir uzman tarafından çizilmiş ve onaylanmış proje ve uzmana ait onaylı diploma ve uzmanlık belgesi onaylı örneği,

g) Hibe sözleşmesinden sonra, büyükbaş ve küçükbaş hayvan alımları için TİGEM ile genç çiftçi arasında yapılan hayvan alım sözleşmesi.

h) Başvuru aşamasında imzalı olarak sunulan taahhütname sözleşme aşamasında noter onaylı olarak yenilenir.


PROGRAMIN SUİSTİMALİ DURUMUNDA NASIL BİR YAPTIRIM UYGULANIR?

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak ödeme tarihinden itibaren hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar. İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere desteklemeden haksız yere yararlandığı tespit edilen genç çiftçiler, beş yıl süreyle Tarım Kanununun 23 üncü maddesi gereğince hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Hibe sözleşmesi imzalayıp mal alımından vazgeçen veya hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak hareket etmediği için hibe sözleşmesi fesih edilen yatırımcılar, iki yıl süreyle desteklenmesi kapsamında hibe desteğinden yararlanamaz.

HİBE KAPSAMINDA YAPILAN YATIRIMLAR ELDEN ÇIKARILABİLİR Mİ?

Genç çiftçi, hibe sözleşmesi kapsamında hibeye esas proje içeriğindeki alımları ve amacını, hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonraki üç yıl süre ile değiştiremez. Böyle bir durumun tespiti halinde gerekli yaptırım uygulanır. Bu amaçla, ilçe müdürlükleri yılda en az 2 defai İl Müdürlükleri de en az 1 defa rutin olarak proje faaliyetlerini yerinde kontrol eder ve tutanağa bağlar.


PROJE KAPSAMINDA HANGİ GİDER KALEMLERİ KABUL EDİLECEK?

1) Hibe sözleşmesinden sonra ve süresi içerisinde gerçekleştirilen traktör ve bahçe traktörü haricindeki, makine, ekipman, donanım, malzeme, fide, fidan, tohum, misel, torf, yumurta, arılı kovan ve canlı hayvan alımı giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

2) Hibeye esas proje tutarını oluşturan, proje giderleri mutlaka teknik özellik olarak belirtilmelidir.

3) İl proje yürütme birimi onayı olmaksızın hibeye esas alım miktarı ve adedi değiştirilemez. Proje sahibi, projede yer alan miktar ve adetten daha büyük alımları proje yürütme birimi onayıyla alabilir.

4) Proje kapsamındaki makine, ekipman ve malzemelerin hibe sözleşmesinden sonra alımı yapılmalı ve mutlaka yeni olması gerekmektedir,

5) Yeni alınan taşınırlar hibe sözleşmesi imzalanmasından sonra 3 (üç) yıl süre ile satılamaz, başkasına kiralanmaz, kullanım hakkını her ne ad ve suretle olursa olsun devredilmez, rehin gösterilmez.

6) Proje kapsamında; eşten, anneden, babadan, kardeşten, çocuktan ve bunların sahip/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında makine, ekipman, malzeme, fide, fidan, tohum ve canlı hayvan satın alınamaz.

7) Makine, ekipman ve malzeme ile ilgili taslak teknik özellikler proje başvuruları ekinde sunulur ve projede kullanım amacı belirtilir.

8) Genç çiftçiler, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği proje konuları kapsamındaki canlı hayvan alımlarını TİGEM'den hayvan alım sözleşmesi kapsamında gerçekleştirirler.


PROJE KAYNAKLARINDAN KARŞILANMAYACAK GİDERLER NELER?

Program kapsamında; hibe sözleşmesi onaylanmayan projelerle ilgili yapılan hiçbir harcama karşılanmaz, bu giderlerden dolayı Bakanlık herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük üstlenmez.Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmeyen ve belgelendirilemeyen satın alma giderlerine hibe desteği ödenmez.

PROJE KAPSAMINDA GENÇ ÇİFTÇİNİN YAPACAĞI HERHANGİ BİR MASRAF VAR MI?

Hibe kapsamında %0.2 banka komisyonu hibeden kesilecektir. Bunun dışında yatırıma/alımlara ait gider kalemlerinin otuz bin liranın üzerindeki miktarı ayni katkı olarak, giderlere ait KDV (yapılan harcamaların katma değer vergisi), alınan hibe miktarı üzerinden %4 gelir vergisi kesintisi, proje kapsamında yaptırmak zorunda olduğu TARSİM sigorta primleri ve noter masrafı gibi masraflar genç çiftçi tarafından karşılanacaktır.

YATIRIMDA BİLDİRİLEN GİDER KALEMLERİ TEK BİR YÜKLENİCİDEN Mİ ALINMALI?

Genç Çiftçi, projenin tamamını veya projeyi bölümler halinde (makine-ekipman alımı ve tesis gibi) ayrı ayrı alımlar ile gerçekleştirebilecektir.

GENÇ ÇİFTÇİ SATIN ALIMLARI HANGİ USULLE YAPILACAK?

Satın alımlar ulusal ihale mevzuatına bağlı kalınmaksızın, tebliğ, uygulama rehberi ve hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.


HİBE DESTEĞİNDE DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR NELER?

İlan edilen Tebliğ ve Uygulama Rehberi, hibe sözleşmesi ile bunların ekleri iyi incelenmeli, genç çiftçi tarafından hak ve sorumluluklar bilinmelidir.

Genç Çiftçiler proje kapsamında yatırımını yaptığı iştigal konusuyla ilgili kurum ve kuruluşların mevzuatları doğrultusunda alması/yapması gereken izin/ruhsat işlemlerini yerine getireceklerdir.

Proje dosyasının titizlikle hazırlanması, eksik bilgi/belgeye meydan verilmemesi, proje gider kalemleri ve fiyatlarının belirlenmesinde gerçekçi olunması projenin değerlendirmeye alınmasında çok önemlidir.

Projenin uygulanmasına yönelik her tür art niyet ve suiistimal, yanıltıcı bilgi/belgenin yasal yaptırımının olduğu bilinmelidir.

Genç çiftçinin başvuru konusu proje hakkında mezuniyetinin olması veya ilgili kurumlarca düzenlenmiş bir eğitime katılarak belge almış olması gerekmektedir. Eğer eğitime katılmamış ise hibe ödemesinden sonraki 2 yıl içerisinde bu tür bir eğitime katılarak belgesini İlçe Müdürlüğüne sunmayı taahhüt etmektedir.

Proje başvurusunda verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi hibe sözleşmesinin feshini ve hibenin geri alınmasını gerektirmektedir.

Basınçlı sulama sistemlerinin arazi üzerinde uygulamasını gösterir uzman tarafından çizilmiş ve onaylanmış proje ve uzmana ait onaylı diploma ve uzmanlık belgesi onaylı örneği hibe sözleşmesi öncesi sunulmalıdır. Basınçlı sulama sistemi kurulması projeleri, 24/01/1992 tarihli ve 21121 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük" hükümlerine göre yetkili ziraat mühendisleri tarafından hazırlanmış ve onaylanmış olmalı. Uzmanlık belgesi ve/veya diploma eklenmelidir.

Besi projesinde alınacak hayvanlar; angus, hereford, şarole, montofon(esmer) ve simental ırkıdır.

Besi projesinde 11 baş, düve projesinde 6 baş, küçükbaş projesinde 60 baş kapasiteli ahır/ağıl olmalıdır.

Proje içeriğinde bulunan fidan ve tohum girdilerinin sertifikalı olması gerekmektedir.

Tavukçuluk projelerinde Bakanlığımız tarafından yayımlanan; Yumurtacı Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik kapsamında istenilen altyapı ve şartlar yerine getirilmelidir.

Projenin uygulanacağı yerin kiralık veya hisseli olması durumunda hayvancılık ve tek yıllık bitkisel üretim proje konularında en az üç yıllık, çok yıllık bitkisel üretim konularında ise en az beş yıllık noter onaylı kira sözleşmesi istenecektir.

Başvuruda, organik tarım var ise 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanununa ve ilgili Yönetmelik kapsamında organik ürünün veya girdinin, üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar olan tüm aşamalarını kontrol etmek ve sertifikalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu ile genç çiftçi arasında yapılmış sözleşme, hibe sözleşmesi öncesi sunulacaktır.

Başvuruda, iyi tarım uygulamaları var ise, Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu: ilgili Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, tarımsal ürünlerin kontrol ve sertifikasyon işlemlerini yapmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen kontrol ve sertifikasyon kuruluşu ile genç çiftçi arasında yapılan sözleşme, hibe sözleşmesi öncesi sunulacaktır.

Genç çiftçi, büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvanların TİGEM tarafından kendisine tesliminden sonra beş işgünü içerisinde TARSİM tarafından düzenlenmiş hayvan hayat sigortası poliçesi suretini İl/İlçe Müdürlüğüne teslim eder.

Hibe sözleşmesi imzalayıp mal alımından vazgeçen veya hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak hareket etmediği için hibe sözleşmesi fesih edilen yatırımcılar, iki yıl süreyle desteklenmesi kapsamında hibe desteğinden yararlanamaz.YORUM EKLE
YORUMLAR
Genç ciftci
Genç ciftci - 3 yıl Önce

İyi günler
Bana 2016 yılında genç çiftçi hibe projesinden hayvan çıktı 2017 yılında teslim aldim. Ben hayvanları ne zaman satabiliyorum ne kadar daha bakacagim.
Sığırlar yük tutmuyor 2 yaşlarını çoktan geçtiler ne normal yoldan ne de asi hiç bı sekilde yük tutmadilar ne yapmam gerekiyor. Bı bilgi verin lütfen

Genc ciftci
Genc ciftci - 4 yıl Önce

Eşimin issizliginden sonra İstanbul doğma büyümeyim köye taşınma kararı aldık koyumuzde is olasılığı %0ve kesinlikle hiç bir tecrübem yok koyumuzun cobanligini aldık yapmaya çalışıyoruz şansımı denemek istedim ve hemen gerekli evrakları yaptırıp ilçe tarıma teslim ettim ama hergün internetten takip ediyorum her sabah her akşam yatıp kalkıp dua ediyordum çünkü bu bizim için donus noktamız olucakti ve büyük gün geldi 2017 teşviği almaya hak kazanmıştim eşimle dağlarda sevincimizden hem birbirimize sarılıp agliuoruz bi taraftan hem söyliyip hem oynuyoruz buradaki yorumları okudum ümitsizliğe kapıldı çünkü hep torpil olduğu yazıyordu inanin şartlarınız uyuyorsa veriyorlar allah razı olsun devletimizden çok şükür donus noktamız oldu

- 4 yıl Önce

SELAMLAR GEÇENYIL BÜYÜK BAŞ HAYVANCILIK PROJEMDE YEDEKLER LİSTESİNDE KALDIM DESTEK ALAMADIM KÜCÜK Bİ KÖYDE YAŞIYORUM EŞİMİN VE BENİM 4 TANE BÜYÜK BAŞ HAYVANIMIZ VAR VE EŞİM KÖYDE ÇALIŞIYOR SİGORTASI VAR GEÇEN YIL BAŞ VURA BİLİYORDUK BU YIL BAŞ VURAMIYORUZ GEÇEN YIL ALANLARA NEDEN BU ŞARTLAR GEÇERLİ DEĞİLDİ BU ADALETSİZLİK DEĞİLMİ GEÇEN YIL OLUYORDU BU YIL NEDEN OLMUYOR ATI ALAN ÜSKÜDARI GEÇİYOR BU ŞEKİLDE İNSANLARIN HAYALLERİYLE OYNAMAYIN İNSANLARI KANDIRMAYIN BU GÜN OLUYOR YARIN OLMUYOR 2016 2018 DENDİ BU ARADA ŞARTLAR NEDEN DEĞİŞTİ BU PROJE KÖYE DÖNÜŞ PROJESİ DEĞİL KÖYDEN KAÇIN PROJESİ OLDU BENCE DE NEYSE SİZDE HAKLISINIZ ALLAH DOĞRU YOLU BULDURUR İNŞALLAH

Genç Çiftçi
Genç Çiftçi - 2 yıl Önce

Genç Çiftçi Taahüt süresi imzalandığı Tarihin 2. Yilin sonuna kadar geçerlidir mesela 2016 da kazanip 2017 de teslim aldiysaniz noter onayli taahüt tarihî esas alınır bu tarih 08.10.2016 ise 31.13.2018 de taahudunuz biter 01.01.2019 da serbest

- 2 yıl Önce

Merhaba ben 2018 genç çiftin dağıttığı büyük baş hayvan aldım hayvanlar şu anda bir ay oldu alalı geldiği günden bu yana hasta veteriner hekim tarafından yaşama şansı yok denildi ne yapmalıyım

Kucuk bas
Kucuk bas - 2 yıl Önce

Bana hibe cikti ama ben onu sindi degilde yaza dogru yani 3 ay sonra tekrar ala bilirmiyim

guzel
guzel - 5 yıl Önce

Guzel

guzel
guzel - 2 yıl Önce

ıyı gunler bende buyuk bas hayvancılık ıcın 2019 beklıyorum onaylama olasılıgı bir kac sene içindemi oluyo bilgi verirseniz sevinirim


banner151

banner251