GAP, DAP, KOP ve DOKAP’ta hayvancılık desteklerinin şartları belli oldu

Doğu Anadolu Projesi (DAP), Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP), Konya Ovası Projesi (KOP) ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki illerde hayvancılık yatırımlarının desteklenmesi kapsamında ahır-ağıl yapımına yüzde 50, damızlık boğa, damızlık koç-teke alımlarına da yüzde 80 hibe desteği verilecek. Hayvancılık yatırımlarının desteklenmesine ilişkin uygulama esasları tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

GAP, DAP, KOP ve DOKAP’ta hayvancılık desteklerinin şartları belli oldu
banner282

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri kapsamındaki illerde hayvancılık yatırımlarının desteklenmesine ilişkin uygulama esasları tebliği yayınlandı.

2015-2018 yıllarında Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri kapsamındaki illerde hayvancılık yatırımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

İşte detaylar…

Yatırım konuları, hibe oranları ve uygulama illeri

Bu Tebliğ kapsamında damızlık sığır ve koyun-keçi işletme yatırımlarına aşağıda belirtilen konular ve oranlarda hibe desteği uygulanır:

a) Projede yer alan inşaat yatırımı konusunda, yatırımın merkez proje değerlendirme komisyonunca belirlenen üst sınır dahilinde gerçekleşme tutarının % 50'si oranında hibe desteği uygulanır ve bu destekleme ahır-ağıl tadilatı veya yeni yapılacak kapalı, yarı açık ve açık sistemli ahır ve ağılları kapsar.

b) Projede yer alan damızlık erkek hayvan alımı yatırımı konusunda, merkez proje değerlendirme komisyonunca belirlenen üst sınır dahilinde hayvan alım tutarının % 80'i oranında hibe desteği uygulanır ve bu destekleme damızlık boğa, damızlık koç-teke alımını kapsar.

c) İnşaat yatırımı ile damızlık koç-teke alımı yatırım konusu Doğu Anadolu Projesi (DAP), Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP), Konya Ovası Projesi (KOP) ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki illerde uygulanır.

ç) Damızlık boğa alımı yatırım konusu Doğu Anadolu Projesi (DAP), Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) ile Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki illerde uygulanır.

Yatırım süresi

Bu Tebliğ kapsamında uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımı tamamlanan işletmeler yararlanır. İnşaat işleri ile damızlık boğa, koç ve tekelerin satın alınarak işletmeye konulması, başvurunun onaylanıp yatırımcıya tebliğ edildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde tamamlanır. Yatırımın belirlenen sürede tamamlanamaması halinde il proje değerlendirme komisyonunun görüşü doğrultusunda merkez proje değerlendirme komisyonunca yatırımcıya, toplam 6 (altı) ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir.

Termin planına göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya yatırım yapmaktan vazgeçen yatırımcının projesi iptal edilir ve bu yatırımcılar hibe desteğinden yararlandırılmaz.

Desteklemeden yararlanacaklar

Bu Tebliğ kapsamındaki hibe desteklemesinden; Bakanlık Türkvet veri tabanına ve Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı en az 10 en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli ve başvuru tarihinden en az 1 yıl önce bu sistemlerde kayıt altına alınmış aktif işletmesi olan gerçek ve tüzel kişiler yararlanır.

Ancak Bakanlık bölgesel farklılıkları dikkate almak kaydıyla bu şartlarda değişiklik yapabilir.

Yatırım konuları hakkında genel esaslar

Bu Tebliğ kapsamındaki esaslar çerçevesinde başvurusu onaylanarak yeni inşaat yapımı, tadilatı, damızlık boğa alımı ve damızlık koç-teke alımını gerçekleştiren yatırımcılara destekleme ödemesi yapılır.

Yatırımcı, uygulanacak her bir hibe destek konusundan bir kez yararlandırılır.

Yatırım tutarı üst sınırı, her yılın başında bütçe imkânları dikkate alınarak merkez proje değerlendirme komisyonunca belirlenip Genel Müdürlük tarafından il müdürlüklerine bildirilir. Merkez proje değerlendirme komisyonu, gerek duyduğunda belirlenen üst sınırı aynı yıl içerisinde değiştirebilir. Değişiklik kararı da aynı usulle il müdürlüklerine bildirilir.

Onaylanan yatırım proje tutarının, belirlenen üst sınırı aşan kısmı, aynî katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanır.

Her bir yatırımcı, inşaat ve hayvan alımı yatırım konuları için birlikte ya da ayrı ayrı sadece bir defa hibe desteğinden yararlanabilir. Projeden şirket ortağı olarak yararlanan yatırımcı, şirket ortaklığından ayrılsa dahi aynı konudaki yatırımdan bir daha yararlanamaz.

Yatırımcılar, kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler.

İnşaat yatırımları hakkında uygulanacak genel esaslar şunlardır:

a) Yatırımcı, proje gereğince yapacağı yapı ve tesislerle ilgili her türlü izinleri yetkili mercilerden almak ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. İnşaat izni ve yapı kullanım ruhsatının alınması süreci, terminplanında belirtilenden daha uzun sürecekse, ilgili birimlerden olumlu görüş ve yatırımcıdan taahhütname alınmak koşulu ile ilgili yatırımcılar bu bent kapsamı dışında tutulur.

b) Yeni yapılacak ahırlar, DAP ve DOKAP bölgelerinde kapalı veya yarı açık sistem, GAP ve KOP bölgesinde ise açık veya yarı açık sistem olacaktır. Ağıllarda ise ağıl tipi seçimi hususunda il müdürlükleri yetkilidir.

c) İnşaat gider kalemleri; kapasiteye uygun yeni ahır/ağıl, gübre çukuru ve ekipmanları, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası, soğutma sistem odası ve küçükbaş yıkama ünitesi inşaatları veya bunlardan herhangi birini ve/veya esaslı onarım inşaatlarını kapsar.

ç) İdari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, buzağı kulübesi, basit onarım, arazi düzeltme ve çevre yapıları, destekleme kapsamında değerlendirilmez.

d) İnşaat yatırımları için yapılacak hibe desteği ödemelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından projenin onaylandığı yılda yayınlanan “İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları" üzerinden poz numaralarına göre hazırlanan maliyet cetvelleri kullanılır.

(8) Damızlık boğalar ile koç ve tekeler hakkında uygulanacak genel esaslar şunlardır:

a) Damızlık erkek hayvan alımı yatırımı konusunda, büyükbaş işletmeleri 1 (bir) baş damızlık boğa, küçükbaş işletmeleri ise mevcut anaç koyun-keçi sayısının % 5'ini aşmayacak miktarda damızlık koç-teke alımı için uygulanacak hibe desteklemesinden faydalandırılır.

b) Damızlık boğalar ile koç ve tekeler, Bakanlıkça belirlenen teknik şartları ve sağlık şartlarını taşır. Desteğe konu damızlık boğa ve koç-teke ırkları Bakanlıkça belirlenir.

c) Damızlık boğalar Bakanlık, TİGEM veya hastalıktan ari işletmelerden temin edilir. TİGEM, projeden yararlanacak işletmeler için damızlık boğalar ile koç ve tekeleri gerek kendi yetiştirdiklerinden gerekse yurt içi ve yurt dışından temin eder.

ç) Damızlık koç ve tekeler TİGEM ve/veya halk elinde ıslah projesi kapsamında olan işletmelerden bireysel olarak veya yatırımcıların bağlı bulundukları Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği vasıtası ile temin edilir.

d) Düzenlenecek fatura, müstahsil makbuzu veya eşdeğer alım satım belgesindeki tutarın Bakanlıkça belirlenen fiyatlardan fazla olması halinde, fazla olan kısım yatırımcı tarafından karşılanır.

e) Hibe kapsamında satın alınacak erkek materyalin seçimi, il müdürlüğünce görevlendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyetince Bakanlıkça belirlenen teknik şartlar ve sağlık şartları doğrultusunda yapılır.

f) Hibe kapsamında satın alınan damızlık erkek materyalin iki yıl süre ile satılmayacağına, ahır/ağıl yapımı hibelerinde ise işletmenin 3 yıl boyunca aktif olacağına dair yatırımcıdan taahhütname alınır. Taahhütname, il müdürlüğü ile yatırımcı arasında imzalanır.

g) Anne ve baba ile çocuklar, eşler ve kardeşler arasında yapılan alım ve satımlar destekleme kapsamı dışındadır.

ğ) Damızlık boğa ve koç-teke alımlarında desteklemeye esas birim fiyatları her yıl Bakanlıkça belirlenir. Bakanlık gerek duyduğunda belirlenen rakamları yıl içerisinde değiştirebilir.

(9) Yatırım tamamlanana kadar oluşabilecek sorunlardan yatırımcı sorumludur.

Başvuru yeri, zamanı ve istenecek belgeler

Bu Tebliğ kapsamında yatırım yapmak isteyenlerin başvurularında uyacakları usul ve esaslar şunlardır:

a) İnşaat yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar, yatırımı yapacağı yerdeki il müdürlüğüne; damızlık boğa ve koç-teke alımı hibe desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcılar il/ilçe müdürlüklerine, her iki yatırımı da yapmak isteyen yatırımcılar ise il müdürlüğüne başvurur.

b) Başvurular her yıl Ocak-Şubat-Mart aylarında alınır. Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde merkez proje değerlendirme komisyonu kararı ve Bakan onayı ile başvuru süresini uzatabilir, kısaltabilir ya da yıl içerisinde yeniden başvuru çağrısı yapabilir.

(2) Başvurular, yılı için geçerli olup, yatırıma alınamadığı takdirde sonraki yıllar için yeniden başvuru yapılması gerekir.

(3) Yatırımcı ile il müdürlüğü arasında, yatırımcının aynı yatırım konusunda Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanmadığına, yararlanmış ise Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiğine dair taahhütname imzalanır.

(4) İnşaat yatırımları ile damızlık boğa ve koç-teke alımı başvurularında istenecek belgeler her yıl Bakanlıkça belirlenir ve uygulama rehberi ile yayımlanır.

Yatırım başvurularının incelenmesi ve değerlendirilmesi

Yatırımcı inşaat ve hayvan alımı yatırım konuları için ayrı ayrı veya birlikte başvurur.

Yapılan başvurular, il proje yürütme birimince incelenir ve rapor olarak, il proje değerlendirme komisyonuna gönderilir. İl proje değerlendirme komisyonunca incelenen başvurulardan uygun olanlar, uygulama rehberinde yayınlanacak olan kriterlere göre puan sıralaması esas alınarak listelenir ve Genel Müdürlüğe sunulmak üzere il müdürlüğüne gönderilir.

İl müdürlüğü tarafından teknik gerekliliklere göre incelenerek yatırıma uygun bulunan veya gerekçeli olmak şartıyla reddedilen başvurular, geliş sırası esas alınarak yatırım konularına göre inşaat, damızlık boğa ve damızlık koç-teke alımı başvuruları şeklinde listelenip, Genel Müdürlüğe gönderilir.

Merkez proje değerlendirme komisyonu, il müdürlükleri tarafından gönderilen rapor ve listeleri geliş sıraları esas alınarak bütçe imkanları dahilinde inceler ve onayladığı projeleri asil ve yedek olarak listeleyerek ilgili il müdürlüğüne gönderir.

İl müdürlüğü, Genel Müdürlükten gelen asıl listelerde yer alan yatırımcılara, uygulama rehberinde yer alan temel kriterlere göre inşaat yatırım projesinin hazırlanmasını ve onaya sunulmasını, damızlık boğa ve koç-teke alımlarının ise bir yıllık süre içerisinde gerçekleştirilmesini yazı ile bildirir.

Destekleme hak edişine başvuru ve hak ediş belgelerinin hazırlanması

Yatırımcı, tamamlanan yatırımları için dilekçe ile il müdürlüğüne başvurur.

Hak edişler, il proje yürütme birimince yerinde incelenerek hazırlanır.

Onaylanan inşaat projelerinde, proje tamamlandığında; onaylanan hayvan alımı başvurularında ise hayvan alımı gerçekleştikten ve hayvanlar işletmeye getirildikten sonra hak ediş düzenlenir.

Hayvan alımları için düzenlenecek hak edişlerde bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimin işletmede yapacağı tespit sonrasında verilecek raporun esas alınması zorunludur.

İnşaat hak edişlerinde konu uzmanı en az bir teknik elemanın (mühendis/tekniker) imzası ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları üzerinden poz numaralarına bağlı olarak gerçekleşen keşif özetlerinin bulunması zorunludur.

Yatırımcı, hibe alacağını başkasına devredemez. Ancak hayvan alımlarının Bakanlık veya TİGEM tarafından karşılandığı hallerde yatırımcıya hibe edilecek tutar yatırımcı adına TİGEM'e ya da yükleniciye aktarılır.

Hak ediş icmallerinin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar

Hak ediş icmallerinin düzenlenmesi ve destekleme ödemesi, damızlık hayvanın teslim edildiği ve inşaatın tamamlandığı tarihteki, merkez proje değerlendirme komisyonunca belirlenmiş ve Genel Müdürlük tarafından ilan edilmiş damızlık fiyatları üzerinden yapılır.

İl proje yürütme birimince uygulama rehberindeki kriterlere göre hazırlanan hak edişler il proje değerlendirme komisyonu onayına sunulur.

İl proje değerlendirme komisyonunca ödemeye uygun bulunan hak edişler için uygulama rehberinde yer alan ödeme icmal cetveli düzenlenerek onaylanır ve Genel Müdürlüğe gönderilir.

Proje için öngörülen bütçe miktarını aşmamak şartıyla, gelen icmaller Genel Müdürlükçe değerlendirilerek yatırımcıya ödeme yapılmak üzere bankaya gönderilir. Hayvan alımı Bakanlık ya da TİGEM tarafından karşılanan yatırımcılara ödenecek hibe tutarı yatırımcı adına yükleniciye veya TİGEM'e ödenmek üzere bankaya gönderilir.

Projenin tamamlanması sonucu yatırımcıya ödenecek hak ediş, yatırımcı tarafından üçüncü kişilere devredilemez ve temlik konulamaz.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Hiç
Hiç - 5 yıl Önce

Egeliler hiç

banner151