Damızlık manda düve yetiştiriciliğine yüzde 50 hibe desteği! Kimler nasıl yararlanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı, damızlık manda düvesi yetiştiricilerinin işletmelerinde yeni inşaat yapımı çalışmalarına, damızlık dişi manda ve manda boğası ile makine alımlarına, hibeye esas alım tutarlarının yüzde 50'si oranında destek verecek.

Damızlık manda düve yetiştiriciliğine yüzde 50 hibe desteği! Kimler nasıl yararlanacak?
banner200

Bakanlık tarafından hazırlanan "Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle, damızlık manda yetiştiriciliği yapan modern büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulmasını, ülkenin bu alandaki ihtiyacının karşılanmasını, manda sayısının artırılmasını, et-süt üretiminde verimliliğin ve kalitenin yükseltilmesini, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesini sağlayacak yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

İŞLETME KAPASİTELERİ 150 BAŞA ÇIKARILACAK 

Tebliğe göre, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliklerine üye olan gerçek ve tüzel kişi üreticilerin yapacakları, 150 baş kapasiteye sahip, damızlık manda düve üretimi ve ticari gebe manda satışı için yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 150 baş olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını kapsayacak. 

2020-2022 YILLARI İÇİN UYGULANACAK 

Damızlık manda düvesi yetiştiriciliğine yönelik yatırımların desteklenmesi Bakanlıkça belirlenecek olan illerde, 2020-2022 yılları için uygulanacak. 

DESTEKLERDEN KİMLER YARARLANACAK?

Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden damızlık manda yetiştiricileri birliğine üye olan;

a) Yeni yatırım projelerinde inşaat yapımı, hayvan alımı ile makine, alet ve ekipman alımı olarak belirlenen projelerin üçü ile birlikte başvuran yatırımcılar,

b) Rehabilitasyon veya kapasite artırımı projelerinde Karar kapsamındaki manda yetiştiriciliği yatırım konularından en az birini ihtiva eden bir proje ile başvuran yatırımcılar, yararlanacak. 

BİRLİĞE ÜYELİK ŞARTI ARANMAYACAK 

Damızlık manda yetiştiricileri birliklerinin başvurularında birliğe üyelik şartı aranmayacak. 

BAŞVURU YERİ, İSTENECEK BELGELER VE BAŞVURU ZAMANI 

Bu desteklemeden yararlanmak isteyen yatırımcılar Bakanlıkça belirlenen ve internet sayfasında duyurulan süre içinde yatırımı yapacağı yerdeki il müdürlüğüne müracaat edecek.

Başvurular, yapıldığı yıl için geçerli olacak. 

İstenecek belgeler Genel Müdürlük tarafından uygulama rehberinde belirtilecek. 

AYNI KONUDAKİ YATIRIMLARDA ŞU ŞARTLAR ARANACAK 

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki faiz indirimi ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan yatırımcıların Karar kapsamındaki başvuruları değerlendirilmeyecek. 

Başvuru sahibi, damızlık manda yetiştiriciliği ve ahır yapımı konularında Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanmadığına, yararlanmış ise Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiğine dair noter tasdikli taahhütname verecek. 

YATIRIM KONULARI VE HİBE ORANLARI 

Bu Tebliğ kapsamında kurulacak işletmelere aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği uygulanacak. 

a) Yeni inşaat yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyon konusunu kapsayan inşaat yatırımına, hibeye esas gerçekleşme tutarının % 50’si.

b) Damızlık dişi manda ve manda boğası alımına, hibeye esas alım tutarının % 50’si.

c) Yem karma ve dağıtma makinesi ve gübre sıyırıcı alımına, hibeye esas alım tutarının % 50’si.

HİBE DESTEĞİNDEN BİR KEZ YARARLANILACAK 

Karar kapsamında, gerçek veya tüzel kişiler hibe desteğinden bir kez yararlandırılacak. 

Hibeye esas yatırım konularına ait tutarların üst sınırı, bütçe imkânları dikkate alınarak merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından belirlenir ve il müdürlüklerine bildirilir.

Onaylanan yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı, aynî veya nakdi katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanacak. 

Karar kapsamında uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayanlar yararlanır.

Yatırımcılar, kredi veya vergi teşviklerinden yararlanabilirler.

Kapasite artırımı/rehabilitasyon projesi inşaat, hayvan alımı ile makine ve alet-ekipman alımı konularından en az birini kapsar.

İNŞAAT YATIRIMLARINDA OLMASI GEREKEN KRİTERLER 

Yatırımcı, proje gereğince yapacağı yapı ve tesislerle ilgili her türlü izinleri yetkili mercilerden almak ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. İnşaat yapımı izni/ruhsat ve yapı kullanım izin belgesinin alınması süreci, termin planında belirtilenden daha uzun sürecekse ilgili birimlerden olumlu görüş ve yatırımcıdan taahhütname alınmak koşulu ile bu madde kapsamı dışında tutulur.

Yapılacak ahırlar, yatırım yapılacak ilin koşullarına göre kapalı serbest, yarı açık veya açık sistem olur.

İnşaat gider kalemleri; kapasiteye uygun ahır, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru inşaatlarını kapsar.

İdari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, basit onarım, çatı aktarımı, arazi düzeltme ve çevre yapıları destekleme kapsamında değerlendirilmezler.

Kapasite artırımı/rehabilitasyon projeleri; kapasite artırımına konu ahırın taşıyıcı unsurlarını etkileyen veya brüt inşaat alanını değiştiren işlemler, pencere alanlarının genişletilmesi, kapıya dönüştürülmesi, çatı yüksekliğinin artırılması, pencere ve kapılar gibi unsurların yerlerinin veya ölçülerinin değiştirilmesi gibi bina görünümüne etki eden unsurların birlikte olmak kaydıyla hibe konularına uygun kapasiteye ulaşılmasını sağlayan işlemleri kapsar.

İnşaatlar için yapılacak hibe desteği ödemesinde Bakanlıkça projenin onaylandığı yıldaki Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatlar üzerinden poz numaralarına göre hazırlanan maliyet cetvelleri kullanılır.

SATIN ALINACAK DAMIZLIK DİŞİ MANDA VE BOĞA KRİTERLERİ 

Uygulama rehberinde yer alan ve Bakanlıkça belirlenmiş olan teknik ve sağlık şartlarını taşıması gerekir.

Kurulacak işletmelerde her 50 baş dişi manda için 1 baş manda boğası olur.

Mandaların ve boğaların seçimi, masrafları yatırımcıya ait olmak üzere yurt içi temininde il müdürlüğünce görevlendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyetince uygulama rehberinde yer alan teknik ve sağlık şartları doğrultusunda yapılır.

Hayvanların, en az 3 aylık gebe manda olmadan satılmayacağına dair taahhütname alınır.

Anne, baba ile çocuklar, eşler ve kardeşler arasında yapılan alım ve satıma konu mandalar destekleme kapsamı dışındadır.

Desteklemeye esas, dişi mandaların ve boğaların birim fiyatları merkez proje değerlendirme komisyonunca belirlenir.

YEM KARMA VE DAĞITMA MAKİNESİ İLE GÜBRE SIYIRICI KRİTERLERİ 

Yem karma ve dağıtma makinesi ile gübre sıyırıcısı yeni, kullanılmamış, TSE veya CE belgeli, Bakanlıkça deney yapma yetkisi verilmiş kuruluşlardan alınmış olumlu deney raporuna sahip ve projenin kapasitesine uygun olur. Satın alınacak yem karma ve dağıtma makinesi ile gübre sıyırıcısı için istenilecek belgeler ve teknik özellikler uygulama rehberinde belirtilir.

Kapasite artırım veya rehabilitasyon projeleri, her iki ekipmanı kapsayacak şekilde hazırlanabileceği gibi, işletmenin bu ünitelerden herhangi birine sahip olması durumunda sadece diğer ünite için başvuru yapılabilir.

Makine, alet ve ekipmanların birim fiyatı il proje yürütme birimi tarafından piyasa araştırması yapılarak belirlenir. Hibe hak edişi düzenlemesinde il proje yürütme birimi tarafından belirlenmiş fiyatlar esas alınır.

YATIRIMIN BAŞLAMA VE BİTİRME TARİHLERİ

Hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayan yatırımcılar yararlanır. Yatırım, yer tespit tutanağının düzenlendiği tarih itibari ile başlar ve aynı takvim yılı içinde tamamlanır. Yatırımların son tamamlanma tarihi ilgili takvim yılının Kasım ayının son iş günüdür.

Termin planına göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen, süresi içinde yatırımını tamamlamayan veya yatırım yapmaktan vazgeçen yatırımcının projesi iptal edilir ve hibe desteğinden yararlandırılmaz.

TARIMDANHABER

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, 13:12
YORUM EKLE
YORUMLAR
Mehmet atmaca
Mehmet atmaca - 9 ay Önce

Bende cifciyim nasil hibe veriliyo

banner151

banner251