Çalışan gençler 30 bin lira hibe desteğinden yararlanamayacak

Ücretli çalışanlar, 30 bin lira hibe desteğinden yararlanamayacak. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında genç çiftçi projelerine verilecek 30 bin lira hibe desteğinin bütün detayları belli oldu.

Çalışan gençler 30 bin lira hibe desteğinden yararlanamayacak
banner200
banner217

Buna göre, ücretli çalışanlar, örgün eğitime devam edenler, KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olanlar ve daha önce Bakanlığın hibe programlarından yararlanan gençler, 30 bin lira hibe desteği alamayacak.

30 BİN LİRA HİBE DESTEĞİNDE MERAK EDİLEN KONU BAŞLIKLARI

30 BİN LİRA HİBE DESTEĞİ İÇİN NEREYE BAŞVURULACAK?

Başvuruların, genç çiftçilerin kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine bizzat yapılması şarttır.

BAŞVURU YAPACAK GENÇ ÇİFTÇİLERDE ARANAN ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşından gün almış, 41 yaşından gün almamış olmak.

Okur-yazar olmak.

Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışıyor olmamak.

Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak.

Başvuru tarihi itibarıyla KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak.

Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak.

İSTENECEK BELGELER

Başvuru aşamasında istenecek belgeler:

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Ücretli çalışmadığına dair SGK'dan alınan belge

Başvuru dilekçesi (Başvuru Dilekçesi için Tıklayın)

Proje tanıtım formu (Proje Tanıtım Formu için Tıklayın)

İmzalı taahhütname (İmzalı Taahhütname için Tıklayın)

Varsa yatırım yerinin genç çiftçiye ait olduğuna dair mülkiyet belgesi

Varsa proje konusu kapsamında eğitim belgesi

Proje konusu içeriğinde varsa coğrafi işaret tescil belgesi

Varsa engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge

Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi

HİBE SÖZLEŞMESİ AŞAMASINDA İSTENECEK BELGELER

Yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair belge.

Yatırım yerine ait mülkiyet belgesi ya da kira sözleşmesi.

Başvuru yapan genç çiftçilerden istenecek diğer belgeler ve tanzim edilmesi gereken formlar bu Tebliğ ve ilgili mevzuat kapsamında Bakanlık tarafından hazırlanacak uygulama rehberinde belirtilir.

PROGRAMIN UYGULAMA ALANI

Bu program; nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimlerini ve 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanun öncesi tüzel kişiliği olan ve yirmi bin nüfusun altındaki yerleşim birimlerini kapsar.

HİBE DESTEĞİ MİKTARI

Bu Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesi imzalanarak belirlenen şartları yerine getiren genç çiftçiye en fazla otuz bin TL'ye kadar hibe yoluyla destek verilir.

Proje KDV hariç hazırlanır ve hibe ödemesi buna göre yapılır.

BAŞVURULARIN ALINMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ, SÖZLEŞME VE UYGULAMA ZAMANI

Başvurular, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten beş iş günü geçtikten sonra başlar.

Başvuru süresi otuz gündür.

Başvurular, il ve ilçe müdürlüklerinde kurulan genç çiftçi proje yürütme birimi tarafından tutanak karşılığı kabul edilir.

Genç çiftçi proje yürütme birimleri tarafından düzenlenen başvuru dosyasına ait kontrol formu ve değerlendirme kriter tablosu, beş iş günü içerisinde genç çiftçi proje değerlendirme komisyonuna tutanak ile teslim edilir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Program kapsamındaki başvuruların değerlendirilmesi genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu tarafından aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır:

Komisyon tarafından teslim alınan projeler on iş günü içerisinde değerlendirilip onaylanır.

Komisyon tarafından hazırlanan nihai listeler belirlenen yerlerde ve şekilde ilan edilir.

Proje değerlendirme komisyonunun bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.

HİBE SÖZLEŞME VE UYGULAMA ZAMANI

Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu tarafından belirlenen ve nihai hale getirilen listelerde yer alan genç çiftçiler ile yapılacak hibe sözleşmesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir:

Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan genç çiftçiler ile beş iş günü içerisinde sözleşme imzalanır.

İmzalanan hibe sözleşmesi gereği genç çiftçiler, sözleşme tarihinden itibaren en çok yüz yirmi gün içerisinde proje içeriğine esas alımları gerçekleştirirler ve hibe ödeme talebine ilişkin başvurularını yaparlar. Yüz yirmi günlük sürenin son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar müracaat edilebilir.

HİBE DESTEĞİ ÖDEME TALEBİ

Hibe desteği ödemelerine ilişkin esaslar şunlardır:

Genç çiftçi, hibe ödeme taleplerini, yatırıma ait fiili gerçekleşmelerden sonra veya hibe sözleşmesi bitim tarihinden itibaren, beş iş günü içerisinde yatırım yerinin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne yapar.

Genç çiftçi proje yürütme birimi, ödeme talebi ile ilgili belgeleri başvuru sahiplerinden alır, ödemeye ilişkin gerçekleşmeleri beş iş günü içerisinde yerinde tespit eder, belgelendirir ve tutanağa bağlar.

İlçe genç çiftçi proje yürütme birimi, hibeye esas ödeme icmallerini beş iş günü içerisinde il müdürlüğüne gönderir.

İl müdürlüğü, hibe ödemesine esas aylık ödeme icmallerini her ayın yirmi beşine kadar Genel Müdürlüğe gönderir.

Genel Müdürlük, icmalleri banka ödeme formatına dönüştürüp hibe ödenmesini sağlar.

İl müdürlükleri, aylık ödeme icmallerinin kontrol onayı ve ödeme işleminden sonra hibe proje sahiplerinin banka ve ödeme bilgilerinde hata tespit etmeleri halinde bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça hazırlanan uygulama rehberine göre iş ve işlemleri yürütür.

HİBE DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Hibe ödemesi, proje sahibi genç çiftçinin T.C. kimlik numarasıyla uyumlu olarak T.C. Ziraat Bankası tarafından yapılır.

Hibe ödemeleri, Türk Lirası olarak yapılır.

İmzalanan hibe sözleşmesi sonrasında bu Tebliğ kapsamında yapılacak büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvan alımlarında Bakanlıkça hazırlanan uygulama rehberi çerçevesinde ve belirlenecek miktarda genç çiftçinin muvafakati ile TİGEM'e ön ödeme yapılabilir.

GERİ ÖDEME VE YAPTIRIMLAR

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak ödeme tarihinden itibaren hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden haksız yere yararlandığı tespit edilen genç çiftçiler, beş yıl süreyle Tarım Kanununun 23 üncü maddesi gereğince hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

PROGRAMDAN SAĞLANAN MALLARIN MÜLKİYETİ

Genç çiftçi, hibe sözleşmesi kapsamında hibeye esas proje içeriğindeki alımları ve amacını, ödemenin yapılmasından sonra iki yıl süre ile değiştiremez. Bu amaçla, il/ilçe müdürlükleri yılda en az bir kere olmak üzere proje faaliyetlerini yerinde kontrol eder ve tutanağa bağlar.

GİDER KALEMLERİ

Hibe sözleşmesinden sonra ve süresi içerisinde gerçekleştirilen traktör ve bahçe traktörü haricindeki, makine, ekipman, donanım, malzeme, fide, fidan, tohum, misel, torf, yumurta, arılı kovan ve canlı hayvan alımı giderleri, bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Genç çiftçiler, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği proje konuları kapsamındaki canlı hayvan alımlarını TİGEM'den hayvan alım sözleşmesi kapsamında gerçekleştirirler.

Gider kalemleri ile ilgili diğer hususlar bu Tebliğ kapsamında Bakanlık tarafından hazırlanan uygulama rehberinde belirtilir.

PROJE KAYNAKLARINDAN KARŞILANMAYACAK GİDERLER

Program kapsamında; hibe sözleşmesi onaylanmayan projelerle ilgili yapılan hiçbir harcama karşılanmaz, bu giderlerden dolayı Bakanlık herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük üstlenmez.

Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmeyen ve belgelendirilemeyen satın alma giderlerine hibe desteği ödenmez.

DENETİM

Bu Tebliğ kapsamında yapılan tüm işlemler gerekli görüldüğü takdirde Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında yapılan işlemlere ait talep edilen tüm bilgi ve belgeler kendilerine sunulur.

YORUM EKLE
YORUMLAR
- 5 yıl Önce

köyde dedemden kalan tarlalrımız var ama ben ankarada ozel bi hastanede calışmaktayım bunun için ne yapmam gerekiyor bana mail atarsanız rafettek@hotmail.com

Yalan
Yalan - 5 yıl Önce

Koşulları yanlış belirttip insanları kandırmayın çalışan insanların hibe başvurusunda egel teşkil eden bir durum yok

bu destek karşılığında
bu destek karşılığında - 5 yıl Önce

Bu destek karşılığında ödeme varrmı

....
.... - 5 yıl Önce

sayın rafet tekinay hastaneden istifa edip ikametini de köye aldırırsan 30 bin tl yi alabilirsin...

banner151

banner251