Bitkisel üretime verilecek desteklerin detayları belli oldu

Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair tebliğ bugün Resmi Gazete yayımlandı.

Bitkisel üretime verilecek desteklerin detayları belli oldu
banner200

Mazot ve gübre desteklemesi

MADDE 8 – (1) Çiftçilere, 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararı ekindeki listede yer alan havzalarda, üretim yılı içerisinde tarımsal üretimde bulunulan ÇKS'de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre destekleme ödemesi yapılır.

(2) Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen; yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasulyesi, kanola (kolza), aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, mercimek, nohut, çay, fındık, yem bitkileri, patates ve kuru soğan ürünlerinin dışında kalan diğer bütün ürünlere, “Diğer Ürünler" kategorisinde belirtilen miktar kadar mazot ve gübre destekleme ödemesi yapılır.

(3)Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen ürünlerin havzası dışında yetiştirilmesi durumunda bu ürünlere mazot ve gübre desteği ödemesi yapılmaz.

(4) 2017 üretim yılında ÇKS'de kayıtlı olan çiftçiler, mazot ve gübre desteğinden yararlanmak istememesi halinde, bu taleplerini il/ilçe müdürlüklerine 29/12/2017 tarihine kadar yazılı olarak bildirirler.

(5) Bir üretim yılında aynı arazi üzerinde birden fazla üretim yapılması durumunda, sadece bir üretim için ödeme yapılır. Ödemede destek miktarı fazla olan ürün dikkate alınır.

(6)Tarım arazisinin aynı üretim yılında birden fazla çiftçi tarafından kullanılması halinde, destekleme ilk üretimi yapan çiftçiye ödenir. İlk üretimi yapan çiftçinin destekleme talep etmemesi durumunda; müracaat eden ve takip eden çiftçiye ödeme yapılır.


Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi destekleri

MADDE 9 – (1) 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararı ekindeki listede yer alan havzalarda, 2017 yılında fark ödemesi desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler 2017 üretim yılına dair ÇKS kayıtlarını zeytinyağı fark ödemesi desteği hariç, desteğe tabi ürüne ilişkin hasat dönemi öncesinde yaptırmış olmaları durumunda destekten yararlanırlar.

(2) Alım satım, ürün işleme, değerlendirme, depolama işlemlerinin belirlenen usul ve esaslara uygun gerçekleşmesi koşuluyla; 2017 yılında fark ödemesi desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler ile YTK ile sözleşmeli üretim yapan çiftçiler de (kullanım şekilleri tohumluk olanlar dahil olmak üzere) fark ödemesi desteğinden yararlanır.

(3) Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda, 2017 üretim yılında ekilen nohut ve mercimek ürünlerine % 50 ilave destek ödemesi yapılır, damlama sulama ile sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapılmaz.

(4) Fark ödemesi desteğine esas olmak üzere; arazi miktarları öncelikle parsel ve ürün bazında tespit edilir. Bu tespitin yapılamaması durumunda desteklemeye tabi olabilecek köy bazlı toplam üretim alanının tespitine ve tespitin nasıl yapılacağına il/ilçe tahkim komisyonu karar verir.

(5) 2017 yılında üretilerek satışı yapılan; desteğe esas ürünlere Uydu Tabanlı Parsel Tanımlama Modeline göre, zeytinyağında ise tarımsal veriler kullanılarak belirlenecek olan verim değerlerine göre destekleme ödemesi yapılır.

(6) Ticaret borsaları tarafından tescil belgelerinin toplu liste ve/veya müşterek alım satım beyannamesi gönderilmesi durumunda liste halindeki tescil belgesi il/ilçe müdürlüklerince kabul edilir.

(7) Zeytinyağı fark ödemesi desteği kapsamında desteğe tabi ürün miktarının belirlenmesinde; üretim alanına karşılık gelen üretim miktarı, alım satım belgesi ve tasiriye faturası birlikte değerlendirilir.

(8) Kütlü pamukta sertifikalı tohum ekim normu 2 kg/da olarak belirlenmiştir. Müracaatlarda desteklemeye tabi arazi miktarı, faturada belirtilen tohum miktarının ekim normuna bölünmesi ile ortaya çıkan miktardan büyük olamaz. Ekim normuna uygun olan arazi miktarı esas alınarak destekleme ödenir. Kütlü pamuk için sertifikalı tohum kullanımıyla ilgili tohum ve sertifika bilgileri sisteme girilir. Mevcut tüm bilgiler, çiftçinin ibraz ettiği satış faturası ile karşılaştırılır.

(9) İstenecek belgeler ve bunlarla ilgili yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir:

a) Üretim yılına ilişkin hasat tarihi ile son başvuru tarihi arasındaki süreyi içeren alım satım belgesi ve desteklemeye tabi ürüne yönelik borsa altyapısı mevcut il ve ilçelerde zorunlu, diğer il ve ilçelerde ise il/ilçe tahkim komisyonlarının gerekli gördüğü durumlarda borsa tescil beyannamesi.

b) Kütlü pamuk ürünü fark ödemesi desteği müracaatında bulunan çiftçilerden, adına düzenlenmiş sertifikalı tohum satış faturası ile tohum sertifika belgesi;

1) Tohum fatura tarihi, tohumun kullanıldığı ekim dönemine uygun olur.

2) Tohumluk bayisi tarafından faturanın arkasına; “bu fatura ile satışı yapılan tohumluk, ........tarih ve.....no'lutohum sertifikasına aittir." ibaresi yazılarak fatura tasdik edilir.

3) Ekim tarihi itibarıyla beyan edilen tohum sertifikasının tarihi üzerinden bir yıl geçmiş ise sertifikaya “Tohumluk Analiz Raporu" eklenir. Eklenen tohumluk analiz raporu, ekim tarihi itibariyle bir yıldan daha eski olmaz ve üzerinde beyan edilen sertifika ile birlikte geçerli olduğu ibaresi yer alır.

4) Tohum sertifikalarının ve/veya tohumluk analiz raporunun düzenlenme tarihi, tohumun ekiliş tarihinden ve sertifikalı tohum faturasının tarihinden önce olur.

c) Zeytinyağı için tasiriye faturası;

1) Tasiriye faturalarının tarihi, il/ilçe tahkim komisyonları tarafından belirlenen zeytin sıkma başlangıç ve bitiş tarihleri arasında olur.

2) Zeytin sıkma tesisi, aynı zamanda çiftçi olan gerçek veya tüzel kişiliğe ait ise üretilen zeytinin maliyet bedeli ölçüsüne göre değerlendirilerek, tasiriye faturasında yer alması gereken bilgilerin açıklama yapılmak suretiyle kanuni defterlerde kayıt altına alınması gerekmektedir. Söz konusu kayıtlar, il/ilçe müdürlüğü tarafından kayıt fotokopileri üzerine “Aslı Görülmüştür" ibaresi yazılarak onaylanması halinde tasiriye faturası yerine kabul edilir.

3) Üreticiye ait zeytinyağı alım satım belgelerinin tarihi üreticiye ait en erken tarihli tasiriye faturası ile aynı veya daha sonraki tarihli olabilir ancak en erken tarihli tasiriye faturasından önce olmaz.

d) Gerçek ve tüzel kişi çiftçilerin işletmelerine kayıtlı arazilerden elde ettikleri fark ödemesi desteğine konu tarımsal ürünleri işletmelerinde kullanmaları durumunda, hiçbir belge düzenlemeden açıklama yapmak suretiyle kanuni defterlere kayıt altına alınması gerekir. Söz konusu kayıtlar, il/ilçe müdürlüğü tarafından kayıt fotokopileri üzerine “Aslı Görülmüştür" ibaresi yazılarak alım satım belgesi yerine kabul edilir. Bu tür kayıtlarda borsa tescil beyannamesi aranmaz.


Toprak analizi desteği

MADDE 10 – (1) Toprak analizi desteği ödemelerine yönelik uygulama esasları ve bu ödemelerden yararlanmak isteyen toprak analiz laboratuvarları ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Parsel büyüklüğü asgari 50 dekar ve üzeri ÇKS'ye kayıtlı tarım arazilerinde, her bir analiz en fazla 50 dekarlık alanı temsil edecek şekilde yapılan toprak analizlerine, toprak analizi desteği ödenir.

b) Toprak numuneleri koordinat belirleyen cihaz kullanılarak toprak analiz laboratuvarlarının teknik elemanlarınca alınmış olur.

c) Toprak analizleri, 1/8/2016-30/6/2017 tarihleri arasında yapılması gerekir.

ç) Numunelerin alındığı ve analizlerinin yapıldığı tarihlerde laboratuvarların yetkilendirilmiş olması gerekir.

d) Toprak analizi yapılan parsellere ait koordinat verilerinin, laboratuvarlar tarafından laboratuvar bilgi sisteminde (LABBİS) 29/12/2017 tarihine kadar kayıt altına alınması gerekir.

e) Aynı parselde her bir 50 dekarlık alan için birden fazla toprak analizi yapılması durumunda sadece bir analize ödeme yapılır.

f) Bir üretim sezonu içerisinde aynı parsel için bir defa toprak analizi desteği ödenir.

g) Bir üretim sezonu içerisinde aynı parsel için birden fazla laboratuvar tarafından toprak analizi yapılması durumunda, ilk analizi yapan laboratuvara ödeme yapılır.

ğ) Parsel büyüklüğü 50 dekarın altındaki alanlar ile nadasa bırakılan parseller için yapılan toprak analizlerine destekleme ödemesi yapılmaz.


Bitkisel üretim yapan küçük aile işletmelerinin desteklenmesi

MADDE 11 – (1) ÇKS'ye kayıtlı ve tarımsal faaliyet yapılan alan toplamı beş dekar veya altında olan çay ve fındık ürünleri hariç, açıkta ve/veya örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan gerçek ve tüzel kişilere 2017 üretim yılında küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılır.

(2) Örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan üreticilerin ÖKS'ye kayıtlı olmaları gerekir.

(3) 2017 üretim yılında küçük aile işletmesi desteğine esas arazide/örtüaltı ünitelerinde birden fazla üretim yapılması durumunda sadece bir üretim dönemi için desteklemeden yararlandırılır.


Organik tarım desteklemesi

MADDE 12 – (1) OTD ödemesi, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre organik tarım yapan, OTBİS'te ve ÇKS'de 2017 üretim yılında kayıtlı, 2017 yılı hasadını gerçekleştirmiş ve bu Tebliğde OTD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan çiftçilere yapılır.

(2) OTD ödemesi, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre organik tarım yapılan OTBİS'te 2017 yılı hasadı gerçekleştirilmiş, OTBİS'te ve ÇKS'de 2017 üretim yılında kayıtlı arazilere yapılır.

(3) OTD ödemesi, 2017 yılı hasadı yapılmış ürün için OTBİS'te yetkilendirilmiş kuruluşça kontrolü yapılmış ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre uygun bulunmuş Geçiş Süreci-2, Geçiş Süreci-3 ve Organik Statüde yer alan tarım arazileri ve bu arazilerde kayıtlı ürünlerden desteklemeye uygun bulunan arazilere yapılır.

(4) OTD ödemesi, 2017 üretim yılında aynı hasat döneminde birden fazla üretim yapılan alanlarda OTBİS'teve ÇKS'de kayıtlı ürünlerin ürün alanları üzerinden hesaplanır.

(5) OTD ödemesi, 2017 üretim yılında farklı hasat döneminde peş peşe yapılan birden fazla üretimlerde toplam ödeme miktarı büyük olan ürün üzerinden sadece bir ürün için hesaplanır.

(6) OTBİS'te bilgilerinin tamamlatılması görev ve sorumluluğu desteklemeye başvuran çiftçiye aittir.

(7) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, OTBİS'e veri girişlerini ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe uygun olan gerekli düzeltmeleri yapmak zorundadır.

(8) OTD uygulamasına ilişkin olarak OTB tarafından ön inceleme yapılır. OTD müracaatları başladıktan sonra il müdürlüklerinin uygun göreceği tarihte ön inceleme başlatılır. Ön inceleme yapılan illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin sorumluluklar ortadan kalkmaz. Uygulamalar, ön incelemenin yanı sıra mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tabidir.

(9) Ön inceleme, örnekleme yöntemiyle belirlenecek ilçe, köy veya mahallelerde, çiftçilerin yapmış oldukları başvurular üzerinden yapılır.

(10) OTD ön incelemeleri OTB'nin görev ve yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilir.

(11) Ön incelemede, OTB tarafından daha önce yapılmış veya yapılacak kontroller ile OTBİS'te bilgilerin uyumluluğu karşılaştırılır. OTB tarafından gerektiğinde yerinde tespit çalışmaları yapmak veya kullanımı ihtilaflı tarım arazilerini kullanan çiftçilerin ve kullandıkları arazilerin yerinde tespitini yapmak üzere il/ilçe tespit komisyonlarından faydalanılır. Çiftçilerin OTBİS ve ÇKS'de kayıt ettirdikleri bilgiler ile gerek görülmesi halinde yetkilendirilmiş kuruluşlardan talep edilecek bilgilerde, gerçeğe aykırı beyan ya da verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde söz konusu desteklemeden faydalanmaması için gerekli tedbirler alınır. OTB gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.


İyi tarım uygulamaları desteği

MADDE 13 – (1) Aşağıdaki şartları haiz çiftçiler;

a) İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliğe göre bireysel veya grup sertifikasyonu seçeneğine göre meyve, sebze, çeltik, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitki ürünlerinde veya örtüaltında iyi tarım uygulamaları faaliyetleri sonucunda yetkilendirilmiş kuruluşlarca 2017 üretim yılında düzenlenmiş iyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip olanlar,

b) Örtüaltında iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilerden ÖKS'de kayıtlı olanlar,

İTUD ödemesinden yararlandırılır.

(2) Meyve, sebze, çeltik, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitki ürünlerinde iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilere İTUD ödemesi, yetkilendirilmiş kuruluşlarca sertifikalandırılan tarım arazilerinin ÇKS'ye işlenmesi sonucu desteğe tabi alan hesaplanarak yapılır.

(3) Örtüaltında iyi tarım uygulamaları yapanlara İTUD ödemesi, yetkilendirilmiş kuruluşlarca sertifikalandırılan ayrıca ÖKS'de kayıtlı olan alanların ÇKS'ye işlenmesi sonucu desteğe tabi alan hesaplanarak yapılır.

(4) Meyve, sebze, çeltik, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitki ürünlerinde veya örtüaltında iyi tarım uygulamaları yapanlara yönelik İTUD ödemeleri, çiftçilerin ÇKS'de kayıtlı toplam alanlarını geçmemek kaydıyla yapılır.

(5) Bir üretim yılında aynı arazi üzerinde birden fazla üretim yapılması durumunda, sadece bir üretim için ödeme yapılır.

(6) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, çiftçilerin T.C. kimlik numarası/vergi numarası ile tarımsal faaliyette bulunduğu alanlarını, yetiştirilen ürün adını, il, ilçe, köy/mahalle ile kadastro gören yerlerde ada ve parsel bilgilerini, kadastro geçmeyen yerlerde ise il/ilçe keşif komisyonları tespitlerine göre tarım arazisi bilgilerini ve örtüaltı üretim yapan çiftçilerin üretim şeklini düzenledikleri sertifikada veya eklerinde göstermekle sorumludur.

(7) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, İTUD'dan yararlanmak üzere kendilerine başvuruda bulunan çiftçiler tarafından talep edilen bu Tebliğe konu belgeleri düzenlemekle görevli ve sorumludurlar.

(8) Meyve, sebze, çeltik, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitki üretiminde iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilerin, 1/1/2017-31/12/2017 tarihleri arasında düzenlenen ve 2017 yılında geçerli olan İTU sertifikası ve yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenen EK-6'da yer alan İTU destekleme ödemesi sertifikası EK-2'de yer alan destekleme uygulama takvimine göre il/ilçe müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

(9) Örtüaltı üretiminde iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilerin, 1/1/2017-31/12/2017 tarihleri arasında düzenlenen ve 2017 yılında geçerli olan İTU Sertifikası, yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenen EK-6'da yer alan İTU destekleme ödemesi sertifika ekini ve EK-7'de yer alan örtüaltı alanlarda iyi tarım uygulamalarına ait kayıt sistemi belgesini, EK-2'de yer alan destekleme uygulama takvimine göre il/ilçe müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

(10) Yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenecek EK-6 belgesi, çiftçilerin il/ilçe müdürlüklerinden alacakları 2017 üretim yılına ait ÇKS belgesi ile EK-7'ye uygun olarak tanzim edilir.

(11) İTUD uygulamasına ilişkin İTUB tarafından ön inceleme yapılır. İTUD müracaatları başladıktan sonra il müdürlüklerinin uygun göreceği tarihte İTUD'a ilişkin ön inceleme başlatılır.

(12) İTUD'de ön inceleme, çiftçilerin yapmış oldukları başvurular üzerinden ilçe, köy veya mahallelerde yapılır. İTUB tarafından çiftçinin üretim alanının bulunduğu köy veya mahalleye gidilerek, başvuruda ibraz edilen bilgiler, ÇKS'de kayıt edilen bilgiler ve yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından il müdürlüklerine gönderilen kontrol ve dönem raporlarında yer alan bilgiler köy/mahalle muhtarının da katılımı ile karşılaştırılarak ön inceleme tamamlanır.

(13) İTUD'de ön inceleme; iyi tarım uygulamaları hakkında yönetmelik hükümleri gereğince kontrol veya dönem raporları şeklinde henüz il müdürlüklerine bildirilmemiş veya bildirimler ile müracaatlar arasında uyumsuzluk bulunan haller ile İTUB tarafından gerek duyulması halinde inceleme başlatılır.

(14) İTUD'de incelemede; İTUB tarafından üretim alanlarının yerinde incelemesi yapılır. Bu incelemelerde; çiftçi ile yetkilendirilmiş kuruluşlar arasında yapılan veya tüzel kişilik ile üyesi çiftçiler arasında yapılan sözleşmeler, kontrol raporları ile çiftçilerin saklamakla yükümlü oldukları tarımsal uygulamalarına ve analizlere ait kayıtları incelenir.

(15) İTUD'de örtüaltında üretim yaptığını beyan ederek başvuran çiftçilerin ön incelemesi ile ÖKS'de kayıtlı üretim alanlarının yerinde incelemesi yapılır.

(16) İTUD'de ön inceleme ve/veya incelemede çiftçilerin, ÇKS'de ve ÖKS'de kayıt ettirdikleri bilgiler ile İTU sertifikasında veya eklerinde gerçeğe aykırı beyan ya da verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde, sorumlular il/ilçe tahkim komisyonuna bildirilir. İTUB, gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

(17) İTUD'de ön inceleme ve inceleme, illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin sorumlulukları ortadan kaldırmaz. Bütün uygulamalar, ön inceleme ve incelemenin yanı sıra mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tabidir.


Bombus arısı desteği

MADDE 14 – (1) Alçak plastik tüneller hariç, örtüaltı ünitelerinde polinasyon amaçlı bombus arısı kullanan üreticilere aşağıdaki esaslara göre destekleme ödemesi yapılır:

a) Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümleri kapsamında ÖKS'de kayıtlı üreticilere, Bakanlıkça bombusarısı üretim izni verilmiş işletmelerden veya bu işletmelerin bayilerinden, o yıla ait üretim sezonu boyunca bombus arı kolonisi satın alarak kullanmaları halinde, koloni başına destekleme ödemesi yapılır.

b) Birden fazla il/ilçede serası bulunan üretici, destekleme başvurusu için seralarının bulunduğu il/ilçelerin birinden müracaatta bulunur.

c) ÖKS'deki “Bombus Arısı Destekleme" bölümüne il/ilçe müdürlükleri tarafından fatura bilgileri kaydedilir.

d) Aynı yıl içerisinde her bir 0,5 dekar örtüaltı ünitesi için bir koloniden fazlasına ödeme yapılmaz. Birden fazla örtüaltı ünitesi bulunan üreticinin, her bir ünitesinde kullanılan bombus arısı koloni sayısı ayrı ayrı hesaplanır.


Yem bitkileri desteği

MADDE 15 – (1) 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararı ekindeki listede yer alan havzalarda, 2017 yılında yem bitkileri desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler yem bitkileri desteğinden yararlanır.

(2) Yem bitkileri destekleme ödemeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Çok yıllık yem bitkilerinden; yonca, korunga, yapay çayır mera ve tek yıllık yem bitkilerinden; fiğ, macarfiği, burçak, mürdümük, sorgum, sudan otu, sorgum-sudan otu melezi, hayvan pancarı, yem şalgamı, yem bezelyesi, yem baklası, iskenderiye üçgülü, italyan çimi (lolium multiflorum) ayrıca buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikaleninyeşil ot hasatı ile silajlık olarak ekilişi yapılan mısır ve yukarıda sayılan tek yıllık yem bitkilerinden yapılan silajlar destekleme ödemesi kapsamındadır.

b) Yem bitkisi desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, yem bitkisini hasat etmeden önce EK-8'de yer alan Yem Bitkileri Desteklemesi Tarım Arazisi Beyan Formu ile müracaat eder. Yem bitkileri ekilişleri için müracaatlar EK-2'de yer alan destekleme uygulama takvimine göre yapılır. Üreticiler çok yıllık yonca, korunga ve yapay çayır mera ekilişleri için destekleme süresince her yıl müracaat ederler.

c) İl müdürlükleri gerek gördüğü taktirde müracaat sürelerini, EK-2'de belirtilen tarihler arasında kalmak şartıyla il tahkim komisyonu kararı alarak ilin ekolojik koşullarına göre belirleyebilir.

ç) Çok yıllık yem bitkilerinden yonca ve korunga ekilişi kapsamında destekleme ödemesi yapılan bir parselin satış veya kiralama yoluyla üreticisinin değişmesi durumunda; yeni üreticinin ÇKS kayıt ve/veya güncellemelerini yaptırması ve yem bitkileri destekleme şartlarını devam ettirmesi kaydıyla desteklemelerden yararlandırılır.

d) Destekleme kapsamında değerlendirilecek yem bitkileri toplam ekiliş alanı en az 10 dekardır. Desteklemelerde ekiliş yapılarak başvuruda bulunulan parsellerin hasat kontrolü sonucunda desteklemeye esas vejetatif gelişim gösteren kısmı 10 dekarın altında olmamak koşulu ile değerlendirmeye alınır.

e) 2014 ve 2015 yıllarında çok yıllık yem bitkilerinden yonca ve korunga ekilişi yaparak destekleme ödemesinden faydalanan ve yeni taksitini almayı hak eden çiftçilerin yonca ve korunga ekilişleri için en az 10 dekar ekiliş ve yeni başvuru şartı aranmaz.

f) Çok yıllık yem bitkilerinden yonca için dört yıl, korunga için üç yıl süreyle, destekleme süresince müracaat edilen her yıl için belirlenen destekleme birim fiyatı üzerinden ödeme yapılır. Yonca ve korungada ilk yıl çiçeklenme başlangıç döneminde diğer yıllarda ise hasat olgunluğuna erişip hasat edildiğinde destekleme ödemesine hak kazanılır. Ekildiği yıl hasadı yapılamayacak yonca ve korunga ekilişlerinin başvuruları ürünün ilk hasadını takip eden yılda kabul edilir.

g) Yapay çayır mera tesisleri için il müdürlüğünce üniversite veya bölgede bulunan tarımsal araştırma enstitüsüne o ilin ekolojisine uygun hazırlattırılan yapay çayır mera karışımları proje dâhilinde uygulamaya konularak destekleme kapsamına alınır. Hazırlanan EK-9'da yer alan Yapay Çayır-Mera Üretim Projesi il/ilçe müdürlüğünce onaylanır. Yapay çayır mera tesisinde vejetatif gelişmesi tamamlanarak hasat olgunluğuna erişilip hasat edildiğinde ya da uygun otlatma olgunluğu seviyesine gelinerek otlatma yapıldığında destekleme ödemesi yapılır.

ğ) Tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde %50 çiçeklenme döneminde, hayvan pancarı ve yem şalgamında ise hasat olgunluğunda hasat edilmesi kaydıyla destekleme ödemesi yapılır. Tek yıllık yem bitkilerinden italyan çimi (lolium multiflorum) ekilişlerinde ise ürün uygun hasat olgunluğunda hasat edilmesi kaydıyla ya da vejetatif gelişmesi tamamlanarak uygun otlatma olgunluğunda otlatma yapıldığında EK-10'da yer alan kontrol tutanağı düzenlenir ve destekleme ödemesi yapılır.

h) Silajlık mısır ekilişlerinde danelerin hamur olum döneminden sararmaya başladığı döneme kadar silaj yapmak amacı ile hasat edildiğinde destekleme ödemesine hak kazanılır.

ı) Yem bitkisi amaçlı olarak ekilişi ve başvurusu yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikalede; başaklanma döneminde yeşil ot olarak hasat edildiğinde ya da otlatma yapıldığında destekleme ödemesine hak kazanılır.

i) Tek ve çok yıllık baklagil yem bitkileri ile buğdaygil yem bitkileri karışımlarından yapılan ekilişlerde, ilin ekolojisine uygun karışım oranları il müdürlüklerince bölge üniversite ya da araştırma enstitülerinin görüşü alınarak veya tahkim komisyonu kararı ile belirlenebilir.

j) Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda 2017 üretim yılında ekilen fiğ, macar fiği, burçak ve mürdümük ürünleri için % 50 ilave destek ödemesi yapılır.

k) Gerçekte sulu şartlarda yetiştirildiği halde bazı bölgelerin iklim şartlarına uygun olarak kuru şartlarda yetiştirilen yonca ve silajlık mısıra destekleme ödemesi yapılması, il müdürlüklerince bölge üniversite ya da araştırma enstitülerinin görüşü alınarak veya tahkim komisyonu kararı ile belirlenebilir.

l) Kaliteli kaba yem üretiminin sağlanabilmesi için münavebe uygulanması ve aynı parsele aynı çok yıllık yem bitkisinin arka arkaya ekilmemesi gerekmektedir. Ancak aynı parsele münavebe uygulanarak farklı çok yıllık yem bitkisinin ekilmesi durumunda, desteklemelerden faydalandırılır.

m) Bir üretim yılında aynı parsele aynı tek yıllık yem bitkisi arka arkaya ekilirse sadece birincisi desteklemelerden faydalandırılır. Ancak aynı parsele münavebe uygulanarak bir üretim yılında arka arkaya iki farklı tek yıllık yem bitkisinin ekilmesi durumunda, her iki ekiliş ayrı ayrı desteklemelerden faydalandırılır.

n) Aynı yıl içerisinde aynı parsele tek yıllık yem bitkisi ekilip, hasattan sonra çok yıllık yem bitkisi ekildiği takdirde, her iki ekiliş de destekleme ödemelerinden faydalandırılır.

o) Çok yıllık yem bitkisi ekilişi yapan çiftçilerin bu ekilişi yaptıkları parselleri, ÇKS'de yonca ve yapay çayır mera ekilişleri için dört yıl, korunga ekilişi için ise üç yıl süreyle sabitlenir. İl/ilçe müdürlükleri başvurusu yapılan yonca, korunga ekilişlerini her yıl kontrol eder ve tespit edilen alanı ve/veya parseli EK-10'da yer alan tutanağa bağlayarak yonca ve korunga için ödeme icmalini oluşturur.

ö) Hasattan sonra yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.


Yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği

MADDE 16 – (1) Susam ve yerfıstığı hariç olmak üzere 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararı ekindeki listede yer alan havzalarda, 2017 yılında yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler sertifikalı tohum kullanım desteğinden yararlanır.

(2) Yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere verilir:

a) Yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumu kullanarak üretim yapan çiftçiler,

b) YTK adına sözleşmeli olarak sertifikalı tohum yetiştiricisi çiftçiler,

c) ÇKS' de kendi adına kayıtlı arazilerde mahsul veya tohum elde etmek amacıyla sertifikalı tohum kullanarak üretim yapan YTK' lar,

(3) Desteklemeye tabi arazi alanı, faturada belirtilen tohum miktarının her bitki türü için aşağıdaki tabloda belirtilen ekim normuna bölünmesi ile ortaya çıkan miktardan büyük olamaz. Büyük olan müracaatlarda destekleme, ekim normuna uygun olan arazi miktarı esas alınarak ödenir.

(4) ÇKS' de 2017 üretim yılına kayıtlı ekilişlere ait destekleme bilgileri “Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği 2017" bölümüne işlenir.

(5) 2017 üretim yılı için 2016 yılında ekimi yapılan güzlük sertifikalı tohum kullanım desteği başvurularını yapamayan çiftçiler, başvuruda bulunmaları halinde “Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği 2017" den faydalandırılırlar.

(6) Sertifikasyon kuruluşları, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bilgileri ÇKS'ye tanıtılmak üzere, TBS'deyer alan sertifika veri tabanına girerler. Sisteme tanıtılmamış sertifikalar üzerinden ödeme yapılmaz.

(7) Sistem, satış faturalarının bağlı olduğu sertifikaların parti büyüklüğünü aşmamasını kontrol eder. Parti büyüklüğünü aştığı için girişi yapılamayan sertifikaya ait mevcut girişler, sertifikanın ait olduğu tohum üreticisine bildirilir. Tohum üreticisi, girişi yapılamayan sertifikaya ait tohumların dağıtımını yaptıkları tohumluk bayilerini incelemeye alarak sorunun çözümünü sağlar. Üretici kuruluşun belirttiği çiftçiler dışındaki o sertifikaya ait girişler iptal edilir.

(8) Sertifikalı tohum kullanarak ekim yapan çiftçiler kullandıkları tohumları, Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği hükümlerine göre tohum üreticilerinden veya tohumluk bayilerinden almak zorundadırlar.

(9) Başvuru sırasında, sertifikalı tohum kullanan çiftçilerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) EK-11'de yer alan Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği Talep Formu; bu formda bulunan sertifika ve fatura bilgileri tohumluk bayisi/tohum üreticisi tarafından tasdik edildikten sonra çiftçi, sertifikalı tohumluk kullanılan araziye ait bilgiler kısmını doldurur ve imzalar. Formda yer alan sertifika ve fatura bilgileri, tohum sertifikasındaki ve faturasındaki bilgiler ile uyumlu olur.

b) Tohumluk satış faturası;

1) Tohumluk satış faturası 1/7/2016 tarihi veya sonrasında düzenlenmiş olmalıdır. Tohumluk bayisi tarafından faturanın ön/arka yüzüne; “bu fatura ile satışı yapılan tohumluk, ........tarih ve.....no'lu tohum sertifikasına aittir." ibaresi yazılarak fatura tasdik edilir.

2) Aynı faturada birden fazla sertifikaya ait tohum yer alması durumunda, sertifika numaraları ve tohum miktarları fatura üzerinde listelenir.

3) Tohumluk satış faturası tarihi, sertifika tarihinden önce olamaz.

c) Tohumluk sertifikası fotokopisi; fatura tarihi itibariyle sertifika bir yılını doldurmuş ise sertifika ile birlikte fatura tarihinden önce alınmış geçerli tohumluk analiz raporu fotokopisi de istenir. Sertifikaların ve tohumluk analiz raporlarının geçerlilik süresi düzenleme tarihinden itibaren bir yıldır.


Yurt içi sertifikalı tohum/fidan üretim desteği

MADDE 17 – (1) ÇKS'ye kayıtlı arazilerde, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan ve yurt içinde satışı gerçekleşen EK-1'de listelenen türlerin tohumları için kilogram, fidanları için adet başına destekleme ödemesi yapılır.

(2) Yurt içi sertifikalı tohum veya fidan üretimi desteklemesine yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesine sahip gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilir.

(3) Başvuru, EK-2'de yer alan Destekleme Uygulama Takvimine göre, süresi içerisinde, dilekçe ile ilk başvuru ve dosya teslimi şeklinde iki aşamada gerçekleşir. Dilekçe ile ilk başvuru esnasında il/ilçe müdürlüğü tarafından aşağıdaki iş ve işlemler yapılır:

a) Başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişiliğin Bakanlık tarafından verilen ve YTK olduğunu gösteren yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesinin geçerlilik süresi, sertifika tarihlerini ve bu sertifikalara dayalı olarak yapılan tohumluk satışlarını gösteren alım satım belgelerinin tarihlerini kapsayan belge istenir.

b) YTK'nın ÇKS kayıtlarının güncelliği kontrol edilir.

(4) YTK'lar il/ilçe müdürlüğü tarafından verilen kullanıcı adı ve şifre ile ÇKS'ye veri girişi yaparlar.

(5)YTK tarafından alım/satım belgesinin (fatura) açıklama kısmına, “bu fatura ile satışı yapılan tohumluk, ........tarih ve.....no'lu tohum sertifikasına aittir." ibaresi yazılarak fatura tasdik edilir.

(6) Başvurunun dosya teslimi aşamasında, her tür için tek seferde belge (alım/satım belgeleri, sertifika suretleri) teslimi yapılır. YTK'lar destek almak istediği türe ait destekleme ödemelerine esas aşağıdaki belgeleri il/ilçe müdürlüğüne teslim eder;

a) YTK'lardan satışın tamamlandığı ve veri girişinin bitirildiğine dair beyanı,

b) EK-12'de yer alan Yurt İçi Sertifikalı Tohum/Fidan Üretimi Desteklemesi YTK Tarafından Beyan Edilen Alım/Satım Belgelesi ve Sertifika Bilgileri tablosu ve bu belge ekinde beyan edilen tohum veya fidan sertifikaları suretleri ve beyan edilen tohum veya fidan alım/satım belgeleri suretleri,

(7)YTK'nın destekleme bilgilerini içeren icmallerin hazırlanmasında temel kriterler şunlardır;

a) YTK'lara ait satışı tamamlanan türler için tek icmal oluşturulmalıdır.

b) Tohum veya fidan alım/satım belgelerinin tarihi, sertifika tarihinden önce olmaz.

c) Desteklenecek tohumluklara ait sertifikasyon dönemi aşağıda verilmiştir. Tohumluk sertifikaları bu tarihler aralığında sertifikalandırılmış olacaktır. Fidan sertifikaları 2017 beyanname yılına ait olacaktır.

(8) Başvuruları kabul eden il/ilçe müdürlüğü tarafından aşağıdaki iş ve işlemler yapılır;

a) YTK'ların beyan etmiş olduğu bilgilerin bulunduğu tablodaki (EK-12, EK-13) bilgiler ile tablo ekindeki belgeler olan tohum veya fidan sertifikalarının suretleri ile tohum veya fidan alım/satım belgelerini karşılaştırarak kontrol edilir.

b ) EK-15'te yer alan ÇKS üzerinden Sertifika Sınıfı Detayında Bilgiler ve EK-14'te yer alan Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretimi Desteklemesi Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Detayında Bilgiler oluşturulur.

(9) İl müdürlükleri tarafından kontrol edilip onaylanan aşağıdaki belgeler Bakanlığa gönderilir:

a) Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim/Fidan Üretimi Desteği İcmali (İcmal-3),

b) Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Detayında Bilgiler (EK-14).

(10) Sertifikalı tohumluk üretimi için, ÇKS'ye kayıtlı arazilerinde kendilerine ait tohumluk materyalini eken veya diken YTK'lardan başvuru sırasında eğer tohumluk satışı olmayacak ve üretilen materyal yeniden tohum üretimi için kullanılacak ise tohumluk alım/satım belgeleri istenilmez. Yeniden üretimde kullanılacak tohumlukların YTK'lartarafından kanuni defterlerine açıklama yapılmak suretiyle kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu kayıtların, ilgili kanuni defterlerin aslı görülerek elde edilen fotokopileri, il/ilçe müdürlüğü tarafından “Aslı Görülmüştür" onayı yapıldıktan sonra başvuru sırasında tohumluk alım/satım belgeleri olarak kabul edilir.

(11) Sertifikalı tohum üretimine konu parsellerde üretilen orijinal/temel ve üstü sertifika sınıfları için EK-1'de yer alan destekleme konu başlığı altında belirlenen oranda ilave destek ödenir.

(12) Sertifikasyon kuruluşları, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bilgileri TBS'de yer alan sertifika veri tabanına girerler.

(13) TVYS' de düzenlenmeyen sertifikaların TVYS sistemine tanıtılması, görev alanındaki kamu sertifikasyon kuruluşları tarafından yapılır.


Sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği

MADDE 18 – (1) Destekleme kapsamında yer alacak kapama bahçe tesisinde kullanılan sertifikalı fidan/fide ile standart fidanda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Sertifikalı fidan/fide ile standart fidanın; yetkili fidan/fide üreticisi veya tohumluk bayisinden temin edilmiş olması,

b) Kullanılacak sertifikalı fidan/fide ile standart fidanın; yurt içinde üretilmiş ve TTSM tarafından düzenlenmiş sertifikalı fidan/fide veya standart fidan belgesine, antepfıstığı anacı üretim materyali sertifika belgesine sahip olması,

c) 2015 yılında standart/sertifikalı fidan olarak belgelendirilmiş açık köklü ve tüplü fidanların 2017 yılı dikimlerinde, geçerli bitki muayene raporuna sahip olması,

ç) 2016 yılında sertifikalı fidan/fide ile standart fidan olarak belgelendirilmiş açık köklü ve tüplü fidanlar kullanıldığında; sertifika belgesinde beyanname yılının 2015 ve 2016 olması halinde 2017 üretim yılı dikimlerinde fidanlarda bitki muayene raporuna sahip olma şartı aranmaz,

d) 2017 yılında üretilen açık köklü ve tüplü fidanların kapama bahçelerde kullanılması halinde sertifikalı veya standart sınıfta fidan sertifikasına sahip olması,

e) Çilek bahçelerinde kullanılacak fidenin 2016 ve 2017 yılı sertifikasına sahip olması gerekir.

(2) Destekleme kapsamında yer alan kapama bahçede aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Kapama bahçenin 2017 üretim yılında tesis edilmiş olması,

b) Dikim normlarının, Bakanlıkça belirlenen minimum dikim normlarına uygun olması,

c) Kapama bahçenin tek türde ve bir parselin aşağıdaki tabloda belirtilen alanlardan küçük olmayacak şekilde tesis edilmiş olması.

(3) Belgelerini süresi içinde tam olarak teslim eden çiftçinin bahçe tesisi, iki teknik personel tarafından yerinde kontrol edilerek EK-18'de yer alan Bahçe Tesisi Tespit Tutanağına bağlanır. Dikim normlarına ve fidan/sertifikalı fide ile ilgili hususlara uyduğu tespit edilen çiftçiler destekleme kapsamına alınır.

(4) Tesis edilen kapama bahçeler, en az yılda bir kez olmak üzere 5 yıl süreyle (çilek ve muz hariç) il/ilçe müdürlüğünce kontrol edilerek EK-19'da yer alan Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği Kontrol Tutanağına bağlanır. Mücbir sebepler dışındaki nedenlerle tesisin kapama bahçe özelliğini kaybettiği tespit edildiği takdirde; asgari alan toplamının altına inmemesi şartıyla bozulan kısmına karşılık gelen destekleme tutarı tahkim komisyonu kararıyla geri alınır.

(5) Destekleme ödemesi yapılan kapama bahçenin kiralama nedeniyle el değiştirmesi durumunda; kapama bahçe özelliğini kaybetmesi halinde sorumluluk desteği alan çiftçiye ait olup, söz konusu ödeme geri alınır.

(6) Destekleme ödemesi yapılan kapama bahçenin satış nedeniyle el değiştirmesi durumunda taraflarca imzalanacak satış yolu ile bahçenin el değiştirmesine ilişkin il/ilçe müdürlüğünce onaylı EK-21'de yer alan Taahhütname-3 düzenlenir. Devralan çiftçi, desteklemeden yararlanan çiftçinin sorumluluklarını taşımakta olup, kapama bahçenin denetim, bakım ve muhafazasını sağlamak zorundadır. Aksi durumda, söz konusu ödeme geri alınır.

(7) Sertifikalı ve standart fidanın aynı kapama bahçe alanı içinde kullanılması halinde, destekleme miktarı her biri için ayrı alanlar üzerinden hesaplanarak belirlenir.

(8) Kiralama yolu ile kapama bahçe tesis eden çiftçilerin kira sözleşme süresi çilek ve muz için en az bir yıl, diğerlerinde en az beş yıldır.

(9) ÇKS'de 2017 üretim yılına kayıtlı dikimlere ait destekleme bilgileri “Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği (2017)" bölümüne işlenir. 2017 güzlük dikimleri 2018 yılı üretim yılı çerçevesinde değerlendirilir.

(10) Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler, fidan/sertifikalı fide dikiminden önce veya sonra müracaat edebilirler. Ancak parsel kontrolünde bahçenin tesis edilmiş olması gerekir.

(11) Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçilerin, EK-4'te belirtilen belgelerle başvurması gerekmektedir.

(12) EK-22'de yer alan Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği Talep formunda bulunan fidan/sertifikalı fideye ait bilgiler, fidan/fide üreticisi veya tohumluk bayisi tarafından fidan/fide sertifikası ile uyumlu şekilde doldurularak tasdik edilir, araziye ait bilgiler ise, çiftçi tarafından doldurulup imzalanır.

(13) Fatura tarihi, sertifikalı/standart fidan sertifika veya bitki muayene raporu tarihinden sonra olmalıdır. Faturalara fidan/fide üreticisi veya tohumluk bayisi tarafından fidan/fide türü, çeşidi, belge numarası ve etiket numarası aralıkları yazılır.


Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği

MADDE 19 – (1) Geleneksel zeytin bahçesi alanının, en az 1/5'inde, ihtiyaç duyulan ağaçlarda gençleştirme budaması yapacağını tespit ettiren ve 15/10/2017 - 30/4/2018 tarihleri arasında gençleştirme budamasını yapan çiftçilere budanan alan üzerinden destekleme ödemesi yapılır.

(2) Gençleştirme budaması yapılacak ÇKS'ye kayıtlı zeytinlik tapu hisse alanı (tasarruf alanı) en az beş dekar olmalıdır.

(3) Destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin 2017 üretim yılında ÇKS'ye kayıt yaptırmaları koşuluyla EK-23'de yer alan Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteklemesinden Yararlanma Talep Formu ile gençleştirme budaması yapılmadan önce il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederek tespit yaptırmaları gerekmektedir.

(4) Desteklemeye esas zeytin bahçeleri, çiftçilerin ÇKS kayıtları da dikkate alınarak il/ilçe müdürlükleri tarafından yerinde tespit edilir ve gençleştirme budaması öncesi EK-24'te yer alan Geleneksel Zeytin Bahçesi Gençleştirme Budaması Öncesi Tespit Tutanağı hazırlanır.

(5) Desteklemeye esas zeytin bahçeleri, gençleştirme budaması sonrası il/ilçe müdürlükleri tarafından kontrol edilerek budama sonrası ödemeye esas EK-25'te yer alan Geleneksel Zeytin Bahçesi Gençleştirme Budaması Sonrası Kontrol Tutanağı hazırlanır.


Fındık alan bazlı gelir desteği

MADDE 20 – (1) 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararı ekindeki listede yer alan havzalarda, 22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen ve ruhsat verilen alanlarda fındık üretimi yapan fındık kayıt sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere fındık alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılır.

(2) İl/ilçe müdürlüğü müracaattaki bilgi ve belgelerin doğruluğunu ÇKS ve FKS'den kontrol eder.

(3) Fındık arazilerinin ruhsatlılık durumuna ilişkin sorunlar ile ihtilafların çözümünde il/ilçe fındık komisyonları yetkilidir.

(4) Toplam alanı bir dekarın altında olan ruhsatlı fındık alanlarına fındık alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılmaz.


TARIMDAN HABER

YORUM EKLE
banner151

banner251