Bitkisel üretimde hangi ürüne ne kadar destek verilecek?

Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesine Dair Karar ile 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanan Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ, 2016 yılında çiftçilere yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Bitkisel üretimde hangi ürüne ne kadar destek verilecek?
banner200
banner217

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ülkemizde bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, sürdürülebilirliği sağlamak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik olarak çiftçilere destekleme yapılmasına ilişkin usul ve esasları bir tebliğ ile belirledi.

Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ, bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesine Dair Karar ile 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanan Tebliğ, 2016 yılında yapılacak Mazot ve Gübre Desteği, Organik Tarım Desteği, İyi Tarım Desteği, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Fark Ödemesi Destekleri, Yem Bitkileri Desteği, Bombus Arısı Desteği, Yurt içi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği, Yurt içi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanım Desteği, Yurt içi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği, Yurt içi Sertifikalı Fidan Üretim Desteği, İlave Sözleşmeli Üretim Desteği, Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Üretim yılı içerisinde Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) kayıtlı olan ve desteklemelerden faydalanmak isteyen çiftçiler, desteklemeler için Tebliğin yayımı tarihinden itibaren ÇKS'de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunacaklar.

2016 üretim yılında ÇKS'ye kayıt yaptıran çiftçiler herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın mazot ve gübre desteğine başvuru yapmış kabul edilecekler.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ

Çiftçilere, 2016 üretim yılı içerisinde tarımsal faaliyette bulunulan ÇKS'de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteği ödemesi yapılacak. Mazot ve gübre desteğinden yararlanmak istemeyen çiftçiler, bu taleplerini il/ilçe müdürlüklerine 30/12/2016 tarihine kadar yazılı olarak bildirecekler.

BİTKİSEL ÜRETİM YAPAN KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİNİN DESTEKLENMESİ

ÇKS'ye kayıtlı ve işletme büyüklüğü toplam beş dekar veya altında olan çay ve fındık ürünleri hariç açıkta ve/veya örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ve ıtri-tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği yapan gerçek ve tüzel kişilere 2016 üretim yılında bitkisel üretim yapan küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılacak.

ORGANİK TARIM DESTEKLEMESİ

OTD ödemesi, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre organik tarım yapan, OTBİS'te ve ÇKS'de 2016 üretim yılında kayıtlı, 2016 yılı hasadını gerçekleştirmiş ve Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan çiftçilere yapılacak. Ödemeler, 2016 üretim yılında aynı hasat döneminde birden fazla üretim yapılan alanlarda OTBİS'te ve ÇKS'de kayıtlı ürünlerin ürün alanları üzerinden hesaplanacak.

İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEĞİ

İyi Tarım Uygulamaları Desteği (İTUD) ödemesinden; Yönetmeliğe göre bireysel veya grup halinde meyve, sebze, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitki ürünlerinde veya örtüaltında İyi Tarım Uygulamaları faaliyetleri sonucunda Yetkilendirilmiş kuruluşlarca 2016 üretim yılında düzenlenmiş İyi Tarım Uygulamaları Sertifikasına sahip olanlar, Örtüaltında İyi Tarım Uygulamaları yapan çiftçilerden ÖKS'de kayıtlı olanlar, Meyve, sebze, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitki ürünlerinde İyi Tarım Uygulamaları yapan çiftçiler yararlanacak.

FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ

Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki listede yer alan havzalarda, 2016 yılında fark ödemesi desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler, 2016 yılına dair ÇKS kayıtlarını zeytinyağı fark ödemesi desteği dışında desteğe tabi ürüne ilişkin hasat dönemi öncesinde yaptırmış olmaları durumunda destekten yararlanacaklar.

Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtının olduğu yerlerdeki parsellerde, 2016 yılında ekimi yapılan mercimek ve nohut için %50 ilave destekleme ödemesi yapılacak.

2016 yılında üretilerek satışı yapılan; fark ödemesi desteğine esas ürünlere Bakanlık Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce Uydu Tabanlı Parsel Tanımlama Modeline göre, zeytinyağında ise tarımsal veriler kullanılarak belirlenecek olan verim değerlerine göre destekleme ödemesi yapılacak.

Zeytinyağı fark ödemesi desteği kapsamında desteğe tabi ürün miktarının belirlenmesinde; üretim alanına karşılık gelen üretim miktarı, alım satım belgesi ve tasiriye faturası birlikte değerlendirilecek.

YEM BİTKİLERİ DESTEĞİ

Çok yıllık yem bitkilerinden; yonca, korunga, yapay çayır mera ve tek yıllık yem bitkilerinden; fiğ, macar fiği, burçak, mürdümük, sorgum, sudan otu, sorgum-sudan otu melezi, hayvan pancarı, yem şalgamı, yem bezelyesi, yem baklası, iskenderiye üçgülü, İtalyan çimi (lolium multiflorum) ayrıca buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikalenin yeşil ot hasatı ile silajlık olarak ekilişi yapılan mısır ve tek yıllık yem bitkilerinden yapılan silajlar destekleme ödemesinden yararlandırılacak. Destekleme kapsamında değerlendirilecek yem bitkileri toplam ekiliş alanı en az on dekar olacak.

Tebliğde anılan desteklerle ilgili işlemlerin yürütülmesini ve denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkili olacak. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifler, ziraat odaları, ticaret borsaları, lisanslı depo işletmeleri, Toprak Mahsulleri Ofisi ve birliklerin hizmetlerinden de yararlanacak.

2016 yılı tarımsal destekleme türleri ve destekleme miktarlarına ekte yer verilen Tebliğ, Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesi hükümleri için 16/12/2015, Diğer hükümleri için 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Kaynak: gidahatti.com

YORUM EKLE
banner151

banner251