2017 buzağı desteğinden nasıl yararlanılacak?

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının hayvancılık desteklemelerine ilişkin uygulama esasları belli oldu. Bakanlığın konuya ilişkin tebliği bugün Resmi Gazetede yayımlandı. Ülke hayvancılığının gelişmesi için büyük önem verilen buzağı desteğine ilişkin bütün detaylar uygulama esaslarında ortaya konuldu.

2017 buzağı desteğinden nasıl yararlanılacak?
banner200
banner217

BUZAĞI DESTEĞİNDEN NASIL YARARLANILACAK?

Buzağı desteklemesinden yararlanacak olanlar için uygulanacak şart ve kurallar şöyle:

Buzağıların, TÜRKVET ve E-Islah'a kayıtlı olmaları ile 2017 yılı içerisinde doğmakla birlikte her iki veri tabanında anne ve doğum tarihlerinin aynı olması şartı aranacak.

BUZAĞI DESTEĞİNDE 4 AY ŞARTI

Buzağı, doğduğu işletmesinde en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalıdır. Doğduğu işletmesinde 4 (dört) aydan önce ölen, kesilen veya başka işletmeye gidenler bu desteklemeden yararlandırılmaz.

BUZAĞI DESTEĞİNDE İNCE AYRINTI

Ancak, buzağı yetiştirmeyen entansif süt işletmeleri (en az 50 baş dişi sığırı, soğutma tankı ve makineli sabit sağım sistemi bulunan), il/ilçe müdürlüğü onayı ile 4 (dört) aydan önce buzağı satabilir, bu buzağı 120 (yüz yirmi) gün yaşamış ve aşıları tamamlanmışsa desteklemeden yararlandırılır. Entansif süt işletmeleri il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder, yerinde yapılan tespit sonrası, şartları sağlayan işletmelerin listesi, il müdürlüklerince askı ve/veya hak ediş listelerinin yayınlanması öncesi HAYGEM'e bildirilir.

İşletmede bulunma süresi TÜRKVET ve E-Islah'tan alınır. TÜRKVET veya E-Islah sistemlerinden birisinde 4 (dört) aydan önce sürüden çıktığı tespit edilenler, bu desteklemeden yararlandırılmaz.

BUZAĞILARIN PROGRAMLI AŞILARI YAPILMIŞ OLMALI

Hastalıklardan ari işletmelerde brusella aşısı hariç olmak üzere tüm buzağıların programlı aşıları yapılmış ve aşı bilgileri Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olmalıdır. Bu aşılar; dişilerde brusella, şap ve LSD (lumpy skin disease), erkeklerde şap ve LSD aşıları olup, ülke geneli yeni aşıların programlı aşı kapsamına alınması durumunda, bu aşılar da kapsama alınma tarihinden sonra doğan buzağılar için desteklemede geçerli olacaktır.

İKİZ VEYA ÜÇÜZ DOĞAN HER BUZAĞIYA AYRI AYRI DESTEK VERİLECEK

Her buzağı için bir kez destekleme ödemesi yapılır. İkiz veya üçüz doğan her buzağı için ayrı ayrı destekleme ödemesi yapılır.

Destekleme ödemesi buzağının doğduğu işletme numarası üzerinden, E-Islah'ta buzağı başvuru dosyasında kayıtlı işletme sahibine yapılır.

E-ISLAH'TA BELİRLENEMEYEN BUZAĞIYA DESTEK VERİLMEYECEK

Buzağının doğum bilgisi E-Islah veri tabanından alınır. Doğum bilgileri ve doğduğu işletmesi E-Islah'ta belirlenemeyen buzağılar için destekleme ödemesi yapılmaz.

SAF ETÇİ IRK BUZAĞILAR BU DESTEKLEMEDEN YARARARLANAMAYACAK

Soy kütüğü buzağı desteğinden yararlanacak olanların buzağılarının E-Islah'ta kayıtlı analardan; embriyo transferi sonucu veya saf kültür ırkı veya melezi buzağıların aynı kültür ırkı boğanın spermasıyla, yerli ırk veya melezi buzağıların ise herhangi bir ırktan boğanın spermasıyla suni tohumlama sonucu doğmuş olması gerekir. Saf Etçi ırk buzağılar, bu desteklemeden yararlandırılmaz.

Soy kütüğü buzağı ve döl kontrolü ilave desteğinde; embriyo transferi veya suni tohumlamanın, buzağının doğum tarihinden 210-295 gün öncesinde ülkemizde yapılmış ve tohumlama bilgisinin E-Islah veri tabanına kaydedilmiş olması gerekir.


SOY KÜTÜĞÜ BUZAĞI DESTEKLEMESİNDEN YARARLANACAK İŞLETMELERDE ARANACAK ŞARTLAR

Soy kütüğü buzağı desteklemesinden yararlanacak işletmeler; 1/10/2017 tarihinden önce E-Islah'ın soy kütüğü bölümüne kaydedilmiş ve 31/12/2017 tarihinde halen kayıtlı durumda, bu desteklemeye müracaatını damızlık sığır yetiştiricileri birliği aracılığıyla yapmış, 2017 yılı itibariyle soy kütüğünde üye olarak geçirdiği sürenin en az üçte ikisi kadar bir süreyle işletmesinde süt ölçümü yapmış ve soy kütüğü ve döl kontrolü çalışmaları ile ilgili talimatlara uymuş olmalıdır.

ŞARTLARI TAŞIMAYAN İŞLETMELER SADECE BUZAĞI DESTEĞİNDEN YARARLANACAK

Soy kütüğünde kayıtlı işletmelerden bu şartları taşımayanlara, soy kütüğü buzağı desteklemesi ödenmeyip, buzağı desteği ödenir. Soy kütüğü faaliyetlerinin ve soy kütüğü buzağı desteklemesinin yürütülmesinden Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve bu birliğin üyesi olan il birlikleri sorumlu olup bunlar, talimat doğrultusunda süt ölçümü yapılmamasından dolayı oluşabilecek haksız ödemeleri engellemek ve yetiştirici mağduriyetlerine sebep olmamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

E-Islah kayıtlarında, destekleme için yeterli süt ölçümü olmayan işletmeler hariç, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve/veya il birliklerinin denetimleri sonucu, talimat doğrultusunda süt ölçümü yapılmayan işletme veya iller, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından yazılı olarak 15/1/2018 tarihine kadar HAYGEM'e bildirilir. Birinci dönemde ön soy kütüğü işletmesi olarak destekleme alan işletmelerin sonraki dönemde soy kütüğüne geçmesi durumunda; birinci dönemde aldığı desteklere ilave ödeme yapılmaz.

YETİŞTİRİCİLERİN GÖREVLERİ

Buzağıların zamanında küpeletilmesi, TÜRKVET ve E-Islah kayıt sistemlerine kaydettirilmesi, programlı aşılarının yaptırılmasından yetiştiriciler, belgelerin düzenlenmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından ise görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

İŞLETME BİLGİLERİ 1 AĞUSTOS 2018'E KADAR GÜNCELLENMELİ

Yetiştiriciler, işletme bilgileri ile buzağılarının desteklemeye esas kayıtlarının 1/8/2018 tarihine kadar TÜRKVET ve E-Islah veri tabanlarında güncellenmesinden sorumludur. Bu tarihten sonra söz konusu kayıtlara itiraz edilemez. Güncelleme başvuruları, en geç 15/7/2018 tarihine kadar yapılmalıdır.

BUZAĞI DESTEĞİNDE BAŞVURU YERİ

Buzağı desteklemesinin başvuru yeri, şekli ve zamanına ilişkin şart ve kurallar şunlar:

İşletmesi soy kütüğüne kayıtlı yetiştiriciler; damızlık sığır yetiştiricileri birliği aracılığıyla, ön soy kütüğüne kayıtlı olanlar ise; üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla, herhangi bir yetiştirici/üretici örgütüne üye değilse şahsen il/ilçe müdürlüklerine dilekçe ile başvuruda bulunurlar. Yetiştirici/üretici örgütüne üye olduğu halde şahsi başvuru yapılmışsa başvuru geçersizdir.

Buzağı desteklemesi, soy kütüğü işletmelerinde 2018 yılında olmak üzere iki dönemde, ön soy kütüğü işletmelerinde ilki 2017 yılında olmak üzere üç dönemde yapılacak askı ve hak ediş çalışmalarıyla ödenecek olup, bu desteklemeye bir defa başvuru yapmak yeterlidir.

İLK BAŞVURU 1 EKİM 2017

İlk destekleme başvurusu 1/10/2017 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerine yapılır, bu dönemde başvurusu olmayan yetiştiriciler sonraki destekleme dönemleri için 1/11/2017 - 31/12/2017 tarihleri arasında başvuru yapabilir. Her iki dönemde de destekleme başvurusu olmayan yetiştiriciler ise 1/4/2018 - 1/6/2018 tarihleri arasında başvuru yapabilir. Başvurular, başvuru tarihinden sonraki dönemde yapılacak desteklemelerde geçerli olur. 1/6/2018 tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmez, destekleme kapsamına alınmaz.

Başvurusunda usule ilişkin eksikleri bulunanlar, yazılı olarak uyarılır ve 10 (on) gün içerisinde eksikliğin tamamlanması istenir. Eksiklikler tamamlanmaz ise başvuru geçersiz sayılır.

İCMALLER ÖNCESİNDE İL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler şunlardır;

Desteklemeye başvuran gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve baba adının, tüzel kişiliklerin ise vergi numarasının E-Islah ve TÜRKVET veri tabanına kaydedilmesi sağlanır.

Destekleme ile ilgili buzağı, tohumlama, sürüden çıkış, başvuru ve benzeri verilerin E-Islah ve TÜRKVET kayıt sistemlerine zamanında kaydının yapılması sağlanır.

Desteklemeye başvuran yetiştiricinin birinci dönem için 15/10/2017, ikinci dönem için 15/1/2018 ve üçüncü dönem için 1/7/2018 tarihine kadar E-Islah veri tabanında tanımlanması sağlanır. Askı dönemindeki itirazların veya yanlışlıkların düzeltilebilmesi ve eksikliklerin giderilebilmesi için gerektiğinde bu süreler Bakanlıkça en fazla bir ay uzatılabilir.

DESTEKLEME ÖDEMESİNİN YAPILMASINA ESAS ÇALIŞMALAR

İcmallerin düzenlenmesi ve destekleme ödemesi yapılmasına esas çalışmalar şunlardır;

1/1/2017 –1/4/2017 tarihleri arasında doğan buzağılar için TÜRKVET ve E-Islah veri tabanlarının 15/10/2017 tarihli verilerinden, 20/10/2017 tarihine kadar bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda başvurusu olan yetiştiriciler için desteklemeye esas İcmal-1 (askı listesi) E-Islah veri tabanından hazırlanır ve il/ilçe müdürlüklerince 10 (on) gün süreyle yetiştiricilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç İcmal-1'deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar desteklemenin diğer dönemlerinde değerlendirmeye alınır. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır, eksiklikler giderilir.

TÜRKVET ve E-Islah veri tabanlarının 15/11/2017 tarihli verilerinden yararlanılarak E-Islah'ta yayınlanan İcmal-2'ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait İcmal-2 il müdürlüğü tarafından onaylanır. İcmal-2'ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 10/12/2017 tarihine kadar HAYGEM'e gönderilir. Ödemeler HAYGEM tarafından gerçekleştirilir.

1/1/2017 –1/9/2017 tarihleri arasında doğan buzağılar için TÜRKVET ve E-Islah veri tabanlarının 15/1/2018 tarihli verilerinden, 25/1/2018 tarihine kadar bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda başvurusu olan yetiştiriciler için İcmal-2'deki buzağılar hariç olmak üzere desteklemeye esas İcmal-3 (askı listesi) E-Islah veri tabanından hazırlanır ve il/ilçe müdürlüklerince 10 (on) gün süreyle yetiştiricilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç İcmal-3'teki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar desteklemenin diğer döneminde değerlendirmeye alınır. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır, eksiklikler giderilir.

İCMALLER 31 MART 2018'E KADAR HAYGEM'E GÖNDERİLECEK

TÜRKVET ve E-Islah veri tabanlarının 15/2/2018 tarihli verilerinden yararlanılarak E-Islah'ta yayınlanan İcmal-4'ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait İcmal-4 il müdürlüğü tarafından onaylanır. İcmal-4'ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 31/3/2018 tarihine kadar HAYGEM'e gönderilir. Ödemeler HAYGEM tarafından gerçekleştirilir.

2/7/2018 tarihli E-Islah ve TÜRKVET kayıtlarından 2018 yılının Temmuz ayının ilk haftası, bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda başvurusu olan yetiştiriciler için İcmal-2 ve İcmal-4'teki buzağılar hariç olmak üzere desteklemeye esas İcmal-5 (askı listesi) HAYGEM tarafından E-Islah veri tabanından hazırlanır ve yayınlanır. İl/ilçe müdürlükleri tarafından E-Islahtan alınan listeler, 10 (on) gün süreyle yetiştiricilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç İcmal-5'teki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır, eksiklikler giderilir.

TÜRKVET ve E-Islah veri tabanlarının 1/8/2018 tarihli verilerinden yararlanılarak E-Islah'tan yayınlanan İcmal-6'lar ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait İcmal-6 il müdürlüğü tarafından onaylanır. İcmal-6'lar il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2018 yılı Eylül ayı ortasına kadar HAYGEM'e gönderilir. Ödemeler HAYGEM tarafından gerçekleştirilir.

İcmaller, E-Islah ve TÜRKVET'ten uygulama esaslarındaki tüm kıstaslar doğrultusunda hazırlanır ve yayınlanır. TÜRKVET ile ilgili bilgiler, otomatik olarak sistemler arası ilişkilendirme ile de alınır.

BU TARİHTEN SONRA KAYDEDİLEN BUZAĞILARA DESTEK VERİLMEYECEK

1/8/2018 tarihinden sonra E-Islaha kaydedilen buzağılar için destekleme ödemesi yapılmaz.

YETİŞTİRİCİ BÖLGESİ İLLERDE BUZAĞILARA İLAVE DESTEK VERİLECEK

Yetiştirici Bölgesi olan illerde buzağılara ilave destek ödenir.

TARIM CEZALISI OLAN İŞLETMELER BU DESTEKLERDEN YARARLANAMAYACAK

Soy kütüğü ve döl kontrolü desteği hariç olmak üzere, hastalıklardan âri işletme desteği alan işletmeler ile 31/12/2017 tarihinde tarım cezalısı olan işletmeler, bu desteklemeden yararlandırılmaz.

TARIMDAN HABER

YORUM EKLE
YORUMLAR
buzağı desteği
buzağı desteği - 2 yıl Önce

2017 yılın buzağı desteği bize henüz verilmedi hiçbi destekten faydalan mıyoruz şehirdeki gencler köylere gitsin hibeveriyoruz diyosunuz ama biz yıllardır köyde yaşıyoz hangi hibeye başvuru yapsak olumsuz sizsadece zengine hibeverirsiniz sesimiziduyaramıyoruz

2017 buzağidesteklemeri almadı
2017 buzağidesteklemeri almadı - 2 yıl Önce

2018deyiz halabirşeyyuk

Ne yapabilirim
Ne yapabilirim - 2 yıl Önce

Bu yıl 10 lira buzağı destekleme başvurusunu yapmamışım ne yapabilirim destek alabilirmiyim buzalarını aşısını üzerimde 5 ay sistemde kayıtlı kaldı cvp alabilirmiyim tşkler

Buzağı desteklemesi
Buzağı desteklemesi - 2 yıl Önce

Buzağı desteklemesi falan diyorlar buzağı boğa oldu hala desteklemesi verilecek verecekleri destek Olmaz Olsun.

banner151

banner251