Et bir yıl içinde yüzde 25 zamlandı

2014 yılı Mayıs ayında kilogram fiyatı 32 lira olan kırmızı et, içinde bulunduğumuz ayda 40 liraya kadar çıktı.

Et bir yıl içinde yüzde 25 zamlandı
banner200
banner217

Do­la­rın ate­şi ka­sap ve mar­ket­ler­de­ki et fi­yat­la­rı­na yan­sı­dı. Yem fi­ya­tı gi­bi ma­li­yet un­sun­la­rı da sü­re­ci olum­suz et­ki­le­di. Son bir yıl­lık ar­tış yüz­de 25 ol­du. Oy­sa ni­san ayı iti­ba­riy­le yıl­lık enf­las­yon yüz­de 7,91.Kar­kas fi­ya­tı 22,8 li­ra

Bugün gazetesinin pi­ya­sa­da yap­tı­ğı araş­tır­ma­ya gö­re kar­kas et fi­yat­la­rı iki yıl­da 15,43 li­ra­dan 22,76 li­ra­ya yük­sel­di. Bu­na bağ­lı ola­rak 2013 yı­lı Ma­yıs ayın­da ka­sap ve mar­ket­le­rin 23 li­ra­ya sat­tı­ğı kır­mı­zı et, ge­çen yı­lın ay­nı ayın­da 32 li­ra çık­tı. Bu yı­lın ay­nı ayın­da ise ge­çen yı­la gö­re yüz­de 25 ar­tış­la 40 li­ra­ya ka­dar yük­sel­di.

En pa­ha­lı et Tür­ki­ye'de

Gazete muhabiri Ömer ÖN­DER'e ar­tı­şı de­ğer­len­di­ren Bur­sa Be­si­ci­lik Der­ne­ği Baş­ka­nı Nu­ri Kur­ta­lan, şun­la­rı söy­le­di: "Dün­ya­da en pa­ha­lı eti tü­ke­ten ül­ke­le­rin ba­şın­da ge­li­yo­ruz. Bi­zim eti sat­tı­ğı­mız fi­yat­lar ise çok dü­şük. Ama tü­ke­ti­ci fi­ya­tı çok yük­sek. Ara­da­ki ara­cı­lar ka­za­nı­yor. Dev­le­tin de­net­le­me­si la­zım."

Bre­zil­ya'da sa­de­ce 3 li­ra


Tür­ki­ye­'de kar­kas etin ki­lo­su­nun 23 li­ra ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Tü­ke­ti­ci­yi Des­tek­le­me Der­ne­ği Ge­nel Baş­ka­nı Ve­ki­li Or­han Dur­muş ise "Bu fi­yat, Bre­zil­ya­'da 3 li­ra, Al­man­ya­'da ise 7 li­ra. Ya­ni 8 kat da­ha ucu­z" de­di.

İthal yem etkili

Üre­ti­ci­ler, ar­tan fi­ya­tın ken­di­le­ri­ne yan­sı­ma­dı­ğı­nı di­le ge­tir­di. Bü­yük­baş hay­van be­si­ci­li­ği ya­pan Yük­sel Ataç, şun­la­rı söy­le­di: "Ye­min ço­ğu it­hal. Do­lar ne­de­niy­le yem fi­yat­la­rı yük­sel­di. Son iki yıl­da ne­re­dey­se iki kat art­tı. Elek­trik, ma­zot gi­bi mal­la­rın fi­yat­la­rı da art­tı. Can­lı hay­van it­ha­li de be­li­mi­zi bük­tü."

Asgari ücretli zorda

Tür­ki­ye Ka­sap­lar Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Faz­lı Yal­çın­dağ, fi­yat­la­rın her ge­çen yıl art­tı­ğı­nı di­le ge­tir­di. Yal­çın­dağ, "Es­ki­den as­ga­ri üc­ret­li maa­şıy­la 100 ki­log­ram et ala­bi­li­yor­du. Ama bu­gün an­cak 25 ki­log­ram ala­bi­li­yo­r" de­di.

YORUM EKLE
banner151

banner251